Химия

автор: Добри Лазаров
заглавие: Неорганична химия
година: 2019
ISBN: 978-954-07-3819-2
цена: 25 лв.


 
автор: Галин Петков
заглавие: Органична химия
година: 2019
ISBN: 978-954-07-2383-2
цена: 30 лв.В момента тиража е изчерпан и се очаква допечатка!

Учебникът е основно помагало по органична химия за обучение на студенти от химични и дори от биологични специалности в Софийския, Шуменския и Югозападния университет. Препоръчва се и за студенти по такива специалности в Пловдивския и в Бургаския университет.автор: Люляна Кочева, Донка Нонова
заглавие: Качествен полумикроанализ
година: 2007
ISBN: 879-954-07-2590-1
цена: 25 лв.


В учебника са разгледани аналитичните свойства на обикновените и на голям брой редки елементи. Описани са системните ходове на качествения полумикроанализ на неорганични вещества. Особено внимание е отделено на техниката на изпълнение. Включени са хроматографски и екстракционни методи в качествения анализ. Разгледани са допълнително и някои теоретични въпроси.
автор: Геомил Пеков
заглавие: Аналитична химия
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2656-4
цена: 25 лв.


Аналитичната химия изучава възможностите за определяне на макро-и микрокомпоненти в различни обекти. За целта се използват главно инструментални методи за анализ, като в много случаи измерваният аналитичен сигнал е резултат от протичащ в системата равновесен химичен процес.
Настоящето учебно пособие има надстроечен характер. То предполага познаване на същността и основните характеристики на разглежданите процеси, както и на тяхното значение и използване в практиката на аналитичната химия.
автор: Божана Желязкова, Соня Ганева, Ивелин Кулев, Любка Шишкова и др
заглавие: Сборник с решени задачи по инструментални методи на анализ
година:
ISBN: 954-07-2330-2
цена: 15 лв.


Ръководството е предназначено за обучениена на студентите в курсовете по Инструментални методи за качествен, количествен и структурен анализ на специалностите Химия, Химия и физика и Химия и информатика в Химическия факултет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски". То може да се използва и от студенти от други университети, които изучават инструменталните методи в химиятя, както и да бъде в помощ на дипломанти и докторанти.

<< предишна
|
следваща >>