Нови книги

автор: сборник
заглавие: Медии, комуникация, общество
Подзаглавие: Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски"
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2817-9
цена: 10 лв.


Сборникът „Медии, комуникация, общество" съдържа изследвания на докторанти от четирите катедри („История и теория на Журналистиката", „Печат и книгоиздаване", „Радио и телевизия" и „Комуникация и връзки с обществеността") на Факултета по журналистика и масова комуникация на CУ „Св. Климент Охридски".

автор: сборник
заглавие: Култура. Медии. Публичност
Подзаглавие: сборник
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3024-0
цена: 10 лв.


Meдиите кaтo културна среда. Присъствието на културната проблематика в медиите. И преди Всичко - феноменът вестник „Култура" и приносът му за изявата на критическите интелектуалци в българската публичност.
Това са основните теми в този сборник, представящ доклади и съобщения от конференцията „Култура. Медии. Публичност" (8 януари 2007), организирана по проект на факултета по Журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" от катедрите „Радио и телевизия" и „Печат и книгоиздаване" и спонсорирана от фонд „Научни изследвания".
автор: Веселина Вълканова
заглавие: Графичен дизайн
Подзаглавие: нови оформителски концепции на всекидневника
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2493-5
цена: 10 лв.


Промененият начин на медийна консумация и конкуренцията с електронните средства за комуникация насочиха издатели и редактори към търсене на нова философия на всекидневника, нова функционалност и представяне на информацията. В споровете между университетски преподаватели и практикуващи журналисти се формулираха „спасителните пояси" на днешния вестник. Да информира вече, очевидно, не е достатъчно. Модерният вестник трябва да ориентира (да насочва, йерархизира, обобщава, да показва главното, да създава опорни точки), да води (да помага при селективното четене, „навигацията" през многообемните вестници), да коментира (да интерпретира, да разгръща по-задълбочено определени теми, да въвежда други планове към дадена статия).


Книгата няма тираж в момента!


автор: Лиляна Менчева
заглавие: Рекламна политика
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-535-138-1
цена: 14 лв.


Книгата по рекламна политика представя основната същност на рекламата в качеството й на елемент на комуникационния маркетинг, с основните методи, фирми и средства за осъществяване на рекламна дейност от съвременната фирма. В нея е отделено съществено място на каналите за реализация на рекламни дейности, на планирането и изпълнението на рекламната кампания, на анализа и на оценката на ефективността на рекламните мероприятия.
автор: Робърт Е. Фариел, Робърт У. Хиндис, Дейвид Б. Бери
заглавие: Наука за земята
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-535-465-8
цена: 62 лв.


Книгата "Наука за Земята" е пълен, богато илюстриран учебник, изучаващ Земята от астрономическо и геологическо гледище. Тя съдържа основни знания за:
* земните движения;
* отвъд Земята;
* земните материали;
* земната повърхност;
* атмосфера и океани;
* време и климат;
* вулкани и земетресения и др.
автор: Радой Иванов
заглавие: Физиология и биохимия на насекомите
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2630-5
цена: 10 лв.


Книгата има монорафнчен и справочен характер. В нея съобразно класическите знания и съвременните достижения са разгледани основните положения на физиологията и биохимията на всички системи и някои обособени тъкани. Обърнато е особено внимание на нервната система и сетивните функции при насекомите, мускулната и ендокринната система, особеностите на метаболизма, циркулационната система и дишането, екскрецията, биологията и физиологията на размножаването, засегната е темата за болестите, пренасяни от насекомите, популацнонния контрол и др.
Предназначена е за студентите и  специалистите от бакалавърска и магистърска степен по биология и ентомологи, както и за докторанти, работещи в областта на биологияна на насекомите.

автор: Галин Петков
заглавие: Органична химия
Подзаглавие:
година: 2019
ISBN: 978-954-07-2383-2
цена: 40 лв.
Учебникът е основно помагало по органична химия за обучение на студенти от химични и дори от биологични специалности в Софийския, Шуменския и Югозападния университет. Препоръчва се и за студенти по такива специалности в Пловдивския и в Бургаския университет.автор: Люляна Кочева, Донка Нонова
заглавие: Качествен полумикроанализ
Подзаглавие: Аналитични реакции и системни ходове
година: 2007
ISBN: 879-954-07-2590-1
цена: 25 лв.


В учебника са разгледани аналитичните свойства на обикновените и на голям брой редки елементи. Описани са системните ходове на качествения полумикроанализ на неорганични вещества. Особено внимание е отделено на техниката на изпълнение. Включени са хроматографски и екстракционни методи в качествения анализ. Разгледани са допълнително и някои теоретични въпроси.
автор: Геомил Пеков
заглавие: Аналитична химия
Подзаглавие: Равновесия в разтвор
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2656-4
цена: 25 лв.


Аналитичната химия изучава възможностите за определяне на макро-и микрокомпоненти в различни обекти. За целта се използват главно инструментални методи за анализ, като в много случаи измерваният аналитичен сигнал е резултат от протичащ в системата равновесен химичен процес.
Настоящето учебно пособие има надстроечен характер. То предполага познаване на същността и основните характеристики на разглежданите процеси, както и на тяхното значение и използване в практиката на аналитичната химия.
автор: Венцислав Динчев, Георги Кузманов, П. Владкова и екип
заглавие: Разкопки и проучвания, книга XXXIX
Подзаглавие: Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултати от проучванията на българския екип)
година: 2009
ISBN: 0205-0722
цена: 12 лв.


Градището край с. Дичин е основен обект на българо-британския изследователски проект „Градът и селото в римската и късната римска империя - Nicopolis ad Istrum и селото в неговата територия", осъществен в периода 1996-2006 г., в рамките на действащата спогодба за научно сътрудничество между БАН и Британската академия
автор: сборник
заглавие: Приноси към българската археология, т. V
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-8761-84-0
цена: 10 лв.


Посвещава се на 90-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.и.н. Живка Въжарова
Живка Въжарова е родена на 7 февруари 1916 г. в гр. Кюстендил в семейство на учителя Никола Въжаров, кмет на Първа кюстендилска комуна (1920 г.). През 1937 г. завършва Първа девическа гимназия в София, а през 1941 г. - славянска филология в Софийския университет.
автор: Съставители: Ханс Майер, Хорст Денцер
заглавие: Класици на политическото мислене
Подзаглавие: том 1
година: 2009
ISBN: 978-954-535-548-6
цена: 20 лв.


"Класици на политическото мислене" е превод на сборника със същото заглавие на немското издателство С. Н. Beck, претърпяло 6 преиздания за 30 години. Издателството го включва в поредицата си Beck'sche Reihe, след като е преработено за широк кръг читатели. Сборникът служи както за четене за удоволствие, така и за изучаване от студенти и за ориентиране в науката.

автор: Съставители: Владимир Градев, Морис Фадел
заглавие: На път към Хайдегер
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-535-544-8
цена: 15 лв.


"На път към Хайдегер" е първият сборник у нас, посветен изцяло на творчеството на Хайдегер. Той е последица от конференция, организирана от департамент "Философия и социология" към Нов български университет, във връзка с 80-годишнината от публикуването на "Битие и време" и на българският превод на книгата. Събраните в настоящия том изследвания разглеждат различните страни на творчеството на Хайдегер: от феноменологията до херменевтиката, от езика до времето. Многостранният прочит на авторите, сред които най-изтъкнатите български специалисти по Хайдегер, както и свързани с различни полета на хуманитарното знание изследователи, позволява в дълбочина да се осветят възловите моменти от творчеството на този най-значим философ на XX век.
автор: Надежда Александрова
заглавие: „Аз нося вашето смирение..."
Подзаглавие: Книга за Николай Лилиев
година: 2009
ISBN: 978-954-535-553-0
цена: 15 лв.


Книгата „Аз нося Вашето смирение..." съдържа есета върху живота и творчеството на Николай Лилиев; върху ценностното му присъствие в българската литература и култура. В първата част , "/\ичност и текст" се разглежда лириката на поета като явление в българската литературна традиция. Проследена е концептуалната и тек-стологичната работата на поета в подбора и съставянето на антологичната му книга „Стихотворения" (1931); и други важни моменти от творческата му биография; мястото му в неговото литературно обкръжение, в неговата съвременност и в литературната история; някои критически подходи към лириката му; европейското в живота и творчеството му. Във втората част са представени документи от архива на Лилиев - предимно писма до него и непубликувани ръкописи на други автори върху поезията му.
Последната студия "Лилиев и любовта" обединява двата подхода и представлява опит да се включат някои неизвестни документи в тълкуването на тази постоянна тема в лириката на поета.

автор: Иван Богданов
заглавие: Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител
Подзаглавие: Културно-исторически анализ с приложение на системна библиография
година: 2010
ISBN: 978-954-535-617-9
цена: 17 лв.


Книгата се издава с подкрепата на Фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Научна редакция, подбор на архивни материали и бележки - Надежда Александрова. Книгата се издава в памет на Иван Богданов по случай 100 години от рождението му. Първо издание на книгата 1947 г.
„Михайловски поразява въображението поради многостранността на дарбите и поради изключителната си творческа сила. У него дарбата на поета е съчетана със стихията на мислителя и волята на обществения деец -със страстта на оратора. Той гони дълбочини, а не върхове." Иван Богданов
автор: Валери Кочев
заглавие: Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-124-6
цена: 18 лв.


Съдържанието на "Електрохимични методи за анализ в биологията и медицината" е изградено върху лекционния материал на един спецкурс, четен през последните няколко години на студентите физици от специалност "Медицинска физика". Целта му е да даде първоначална представа за основните електрохимични понятия и методи на изследване особено онези, които са с биофизична насоченост.

автор: Съставител: Богомил Андонов
заглавие: Перспективи за икономическото развитие на България
Подзаглавие: Вижданията на български икономисти за възможни решения на проблемите и наложителни реформи в икономиката
година: 2010
ISBN: 978-954-8391-27-6
цена: 5 лв.


Решаването на проблемите, свързани с развитието на икономическата система в България зависи от провежданата политика за все по-активното участие на всички фирми и организации в развитието на отделните сектори, отрасли и региони на страната, независимо от формата на собственост. Национална цел на развитието на икономическата система през предстоящите 20-25 години трябва да бъде чувствително и непрекъснато повишаване на доходите, потреблението и жизненото равнище на населението. Основата за реализацията на тази цел е постигането на значително по-високи темпове на прираст на произведения Брутен вътрешен продукт и на Брутната добавена стойност. (Иван Илиев)
автор: Наско Електронов
заглавие: Въздействие на магнитното поле върху проводник
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 989-954-326-122-2
цена: 6 лв.


Настоящото изследване е плод на няколкогодишен труд на автора. То е посветено на взаимодействието на магнитите по между си както и тяхното взаимодействие с проводници. В него са разгледани по възможно - най-достъпния начин проявите на магнетизъм във веществото, структурата на магнитите, магнитното поле, проводниците и възникващите токове в тях.
автор: Люмила Стоянова
заглавие: Пантеонът на Одесос
Подзаглавие: култове, митове, мистерии
година: 2010
ISBN: 978-954-579-809-2
цена: 15 лв.


Книгата въвежда в енигматичния духовен свят на древните одеситяни и тяхното религиозно изкуство. Тя предлага атрактивен преглед на езическите божества и култовата обредност в античния полис, чийто горд наследник е нашата Варна. С опора върху изследванията на водещи български историци, културолози и поколения варненски археолози авторката артистично реконструира картината на религиозния живот и религиозните търсения в многовековния полис.

автор: Petio Petev
заглавие: The Beginning between two worlds
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-9536-86-6
цена: 11 лв.


One hundred years after the formal establishment of U. S. — Bulgarian diplomatic relations, ties between the two countries have never been as extensive as they are today. This is symbolized, among other events, by the visits to Bulgaria in recent years by a U.S. President, two Secretaries of Defense and other cabinet officials and numerous Senators and Congressmen. This deepening relationship is seen across the board, in political, economic, military and cultural spheres. More broadly, it reflects the growing integration of Bulgaria, together with the other countries of Eastern and Central Europe, into the life of the West and its institutions. Bulgaria became a member of NATO in 2002 and is on track to join the European Union.
автор: Chavdar Slavov
заглавие: Genitourinary Tuberculosis
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-326-038-6
цена: 40 лв.


The TBC pandemic at the end of the 20th and the beginning of the 21st century reaches new dimensions. While 25-30 years ago a trend of stable diminishing of the TBC incidence has been observed, currently it is stated that one third of the world population is infected with Mycobacterium tuberculosis. According to the most recent data from WHO (2004) approximately one billion people will be infected during the coming 20 years and about 35 million of them will die of this disease. The main reasons are the increased incidence of AIDS, migration processes and the widely use of organ transplantations
автор: Искра Баева
заглавие: Източна Европа през XX век
Подзаглавие: Идеи, конфликти, митове
година: 2010
ISBN: 978-954-326-115-4
цена: 25 лв.


С предлаганата нова книга авторката Искра Баева изявява своето желание да представи пред любознателния български читател някои от важните и/ или повратни моменти от историята на Източна Европа през XX в. Става дума не само за развитието на избрани страни от региона, а на първо място за понятието "Източна Европа", което има геополитически произход и претърпява дълга еволюция в географските и политическите си характеристики през XX в. Това е причината, поради която първият кръг от проблеми в книгата засяга начина и историческите обстоятелства, при които е формулирано понятието "Източна Европа", промените, които то претърпява, доколко и как може да бъде използвано и днес, в началото на XX в.
автор: Пламен Пантев, Валери Рачев, Камен Величков, Велко Атанасов
заглавие: "Културна чувствителност" и сигурност: новите познавателни и образователни стандарти
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2806-3
цена: 7 лв.


Настоящото изследване се осъществява в рамките на магистърската програма по „Международна сигурност" на Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски". То има за цел да разкрие: първо, въздействието на един от важните фактори на съвременните социални отношения - културната чувствителност, респективно на културното разбиране, знание и културна компетентност, върху средата на сигурност и, второ, как този повишил тежестта си фактор на международната сигурност следва да се отрази на модерните образователни подходи и програми в гражданските и военните учебни заведения.
автор: Петър Славейков
заглавие: Етногеография
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2420-1
цена: 20 лв.


Значително място в книгата е отделено на етногеографията на България. Авторът подробно се е спрял на етнографските общности в българския етнос, на етническата и религиозната структура на българското население - въпроси, които според него са особено актуални днес. Втората част на изданието се занимава с произхода и разпространението на народите от различните континенти (Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания, Нова Зеландия и жителите на о-в Пасха в Тихия океан). В структурно отношение трудът е разделен на 15 раздела.

автор: Константин Пандев
заглавие: Националноосвободителното движение в Македония и Одринско
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-9943-09-7
цена: 8 лв.


Националноосвободителното движение в Македония и Одринско е важен научен проблем, който привлича вниманието на широк кръг специалисти и обикновени хора. Останалото под турска власт след Берлинския конгрес от 1878 г. българско население продължи борбата за национално освобождение. За разлика отпреди обаче борбата след Берлинския конгрес се развиваше при значително променени условия. В края на XIX и началото на XX в. в Европейска Турция и специално в Македония се преплитаха интересите на всички балкански и на големите европейски държави.

автор: Недялко Мерджанов
заглавие: Логически съчинения
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 078-954-07-2832-2
цена: 15 лв.


Като се вглеждам в нашето философско вчера, виждам само в малцината духовни родственици на Недялко Мерджанов най-добрите възможности за издигане до равнището на очертаващите се днес изисквания. И съвсем не ме смущава обстоятелството, че в по-широките „културни кръгове" той е полузабравен или изобщо незапомнен.

автор: Майя Пенчева
заглавие: Английските думи
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-07-1958-5
цена: 15 лв.


Приложеният подход към разглежданото явление можем да определим като системен. Това изисква уточняване на някои основни понятия и термини, свързани със системния анализ на един обект.
Системният подход предполага възприемане на обекта - човешкия език, като цялостно образувание. Системата представлява единство от елементи и отношенията между тях, и всички те в отношение със средата на функциониране. Това определя три основни свойства на системата - нейната дискретност, цялостност (свързаност) и функционална определеност.

автор: Волфганг Франц
заглавие: Пазарът на труда
Подзаглавие:
година: 1996
ISBN: 954-8929-01-5
цена: 12 лв.


Предлагаме ви един от най-известните съвременни германски университетски учебници по въпросите на пазара на труда. Преводът е по второто немско издание от 1994 г. В книгата има теория и модели, анализирана е практиката в (Западна) Германия, приведени са много факти и данни. Тя ще бъде полезна за всички, които се интересуват от проблемите на трудовия пазар: студенти, преподаватели, специалисти по въпросите на труда и социалното дело, изследователи. Особен интерес представлява включената в книгата библиография, съдържаща над 500 заглавия, предимно на английски и немски език.
автор: Violeta Tsoneva
заглавие: Ttree Programs in One Classoom
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-9536-66-1
цена: 5 лв.


Several weeks ago, searching through a drawer, I came upon an old notebook of my son's, who is now in his first year at university. For me, as for many other parents, such notebooks have a special sentimental value and usually fill me with a nostalgia about a past that will never come back.
автор: Светослав Ставрев, Александър Вълков
заглавие: Основи на управлението на публичния сектор
Подзаглавие: въведения, схеми, въпроси, текстове
година: 2008
ISBN: 978-954-436-077-5
цена: 25 лв.


Предлаганата книга представлява учебно пособие, предназначено да бъде използвано като помощно средство при обучението на студенти - бакалаври, магистри или докторанти, по Публична администрация и по Основи на управлението, както и за допълване на квалификацията на работещи в централната и местните държавни администрации и в неправителствения сектор специалисти и мениджъри.Учебникът е комплектован с диск, съдържащ допълнителни текстови материали.

автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: Теории на съвременното природознание
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-078-2
цена: 10 лв.


Целта на настоящия курс от лекции е да анализира причините за възникване на фундаментални теории в областта на природните науки и да поднесе по достъпен начин тяхното съдържание, като се извеждат и обсъждат поражданите от това съдържание научни и философски проблеми.

автор: Любомир Христов
заглавие: Универсалиите срещу човека
Подзаглавие: или Парадоксите на общото
година: 2002
ISBN: 954-9536-70-Х
цена: 9 лв.


„Философът, като човек... постоянно се е намирал и е бил длъжен да бъде в противоречие със своето „днес" - всеки път негов враг се оказва съвременният идеал". Фр. Ницше

автор: Теодоричка Готовска-Хенце
заглавие: Общество и власт
Подзаглавие: Чехословакия 1945-1967
година: 2002
ISBN: 954-9536-69-6
цена: 7 лв.


В книгата са използвани материали, събрани в Централния държавен архив в Прага и в Католическия университет в гр. Айнщет. За по-пълно осветленяване на събития, личности и проблеми са взети предвид и публикации в съвремения печат ("Руди право", "Правда", "Свободное свово")

автор: Румяна Кушева
заглавие: Интернет в обучението по история
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-326-050-8
цена: 14 лв.


Книгата, която е пред вас съдържа 3 проекта, специално разработени за обучението по история в гимназиален етап.Те са предвидени за изпълнение от учениците в часовете за задължителна подготовка или ЗИП и СИП и включват тяхното пълно ресурсно и дидактическо обезпечаване.

автор: Пасхалис Китромилидис
заглавие: От кръста към флага
Подзаглавие: Аспекти на християнството и национализма на Балканите
година: 1999
ISBN: 954-9536-14-9
цена: 8 лв.


Изданието представлява сборник студии. В него авторът анализира залегналото убеждение за национален континюитет и специално интерпретацията за етнически идентитет като един вид задрямал, несъбуден национализъм. Ползвайки статистически данни, политически памфлети и художествени призведения, той показва как националната интеграция обслужва централната власт. Преразглежда антонимията между православие и национализъм.
автор: Мария Пиргова
заглавие: Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-107-9
цена: 15 лв.


Необходимостта от ново издание на книгата на М. Пиргова се наложи по няколко причини: интерес от студентите, а също – процесите на българския преход и ролята на парламента в него, изследвани в първото издание, продължават да са актуални, а някои от тенденциите, отбелязани в него едва сега се реализират. Ролята на парламента в България представлява интерес от институционална и партийна глeдна точка и може да се проследи в парламентарната работа и след 2002 г., разгледана подробно в книгата.

автор: съставител: Мирелла Дечева
заглавие: Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция
Подзаглавие: сборник с доклади от международна конференция 7-9 юли 2007
година: 2008
ISBN: 978-954-326-074-4
цена: 25 лв.


Изданието е сборник, който предлага на читателя изследвания на транснационалните идентичности и процеса на интеграция в Европейския съюз. Една от най-силните му страни е мултидисциплинарният подход, който съчетава изследванията на експерти от различни науки като етнология, антропология, история и културология.
Тази книга ще бъде полезна за всеки, който се интересува от света на новите хора в ЕС, така и за тези на Балканите, изключени от него.

автор: Румяна Прешленова
заглавие: По пътищата на европеизма
Подзаглавие: Висшето образование в Австро-Унгария и българите (1879-1918)
година: 2008
ISBN: 978-954-326-072-0
цена: 16 лв.


Книгата на Румяна Прешленова има за обект на изследване българските студенти в Австро-Унгария. Един от основните въпроси, на които се търси отговор е доколко просветната политика на Дуалистичната монархия към България стимулира или възпрепятства образователната миграция на българските младежи и девойки. В изследването са обхванати български студенти от десет висши учебни заведения във Виена и Грац.
автор: Дарина Григорова
заглавие: Евразийството в Русия
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-067-6
цена: 15 лв.


ЕВРАЗИЙСТВОТО В РУСИЯ е продължение на интересите на Дарина Григорова в областта на историята на идеите в Русия и на първото изследване на авторката: Свобода u самодържавие, Руският либерализъм в края на XIX век. С, Парадигма, 2007 г.
автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в общото езикознание
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 954-9536-35-1
цена: 18 лв.


В това пето издание на  "Увод в общото езикознание" са направени съществени добавки. Библиографията е осъвременена. Поради липсата на място, някои проблеми са представени в тезисен вид. Заглавията на редица публикации се цитират в превод на български.

автор: Киряк Цонев
заглавие: Българо-арабските отношения
Подзаглавие: факти и анализи
година: 1999
ISBN: 954-9536-09-2
цена: 12 лв.


Присъствието на предмета Българо-арабски отношения в някои специалности на редица български висши учебни заведения поддиква авторът да се опита да създаде относително цялостна и систематизирана разработка, обхващаща и анализираща българо-арабските отношения в целия им комплекс, като ударението е поставено върху периода след Втората световна война.
Настоящото учебно пособие се състои от два основни раздела, разделени на отделни глави.
автор: Стилиянос Иродоту
заглавие: Православие и постмодерност
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-9536-96-3
цена: 10 лв.


Проблематика в книгата е поднесена на читателя, групирана в три глави. Първа глава разглежда православната онтология, а след това се пристъпва към осветление на основните аспекти на православната познавателна традиция (Втора глава). В трета глава се отстоява идеята, че нравствените и социални ценности на православието, са в нерезривно единство с онтологичните му основи. Книгата докосва и въпроси за дейността на православието в постмодерния свят.

автор: Чавдар К. Славов
заглавие: Урогенитална туберкулоза
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 954-326-038-6
цена: 29 лв.


От съдържанието на книгата читателят може да научи необходимата му информация за диагнозата и лечението на заболяването. Предназначена е предимно за уролози, но при нужда може да се ползва и от лекари от други специалности. Стилът на написване прави монографията достъпна както за студенти, така и за специалисти. Книгата е богато илюстрирана с пояснявящи цветни илюстрации и снимков материал.
автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Studii romani
Подзаглавие: Избрано
година: 2007
ISBN: 978-954-326-064-5
цена: 22 лв.


Настоящото издание е донякъде необичайно за България. Първоначалният замисъл бе да се подготви учебно помагало за докторантския курс "Цигани/Рама (История, Традиции, Съвременност)" към Етнографския институт с музей при Българската академия на науките. Най-често такъв тип учебни помагала включват части от монографии и отделни статии на различни автори, които се явяват от особено значение за провеждане на обучението. В случая обаче бе избрана друга концепция за съдържанието на това учебно помагало.
автор: доц. д-р Боряна Делийска, доц. д-р Стефан Кривошиев
заглавие: Хронични бъбречни заболявания
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-326-092-8
цена: 15 лв.


Книгата проследява световните тенденции при диагностиката на хроничните бъбречни заболявания, като прави анализ на развитието им в България и препоръчва скринингови проучвания за ранното им откриване.
“Хронични бъбречни заболявания” се издава със съдействието на Българската бъбречна асоциация и е предназначена за специалисти по нефрология, вътрешни болести, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина.
автор: Валери Кочев, Лили Владимирова
заглавие: Електрохимични биосензорни системи за глюкозен мониторинг в телесните течности
Подзаглавие: Съвременни конструктивни решения и перспективи
година: 2010
ISBN: 978-954-326-108-6
цена: 8 лв.


Настоящата студия разглежда някои основни проблеми, свързани с разработването и приложението на електрохимичните биосензори за анализ на глюкоза. Книгата е опит да се запълни съществуващата празнота в българската специализирана литература по темата.
автор: Искра Баева
заглавие: България и Източна Европа
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-113-0
цена: 15 лв.


Книгата включва изследвания на авторката върху повече или по-малко известни моменти от българската и източноевропейската история след Втората световна война. Разглежданите теми обхващат въпроси свързани със “сближението” на България и Съветския съюз, “Пражката пролет”, полските работнически вълнения през 1970 г. и др. Част от изследванията са писани в началото на 90-те. Те са актуализирани и разширени за второто издание на книгата.


автор: Светлана Антова
заглавие: "Тук живеем, тукашен хляб ядем"
Подзаглавие: Етнокултурна идентичност на българите в Словакия
година: 2007
ISBN: 978-954-326-069-0
цена: 14 лв.


Авторката е етнолог в секция “Балканска етнология” към Етнографски институт с музей към БАН.
Книгата съдържа преглед на историческите материали за живота на българските преселници (градинари) в Словакия от началото на миналия век.
Прави изводи за живота на българите там, причините за емиграцията, адаптацията в новата страна и промените в локалната идентичност. В последната част на изданието има поместени интервюта с пресeлници и снимков материал.
автор: Рандал Бейкър
заглавие: Бъдещето не е това, което беше
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-046-1
цена: 17 лв.


КНИГАТА е за бъдещето, близкото и малко по-далечното с всички спорни и безспорни ефекти на глобализацията.
Ако приемем, че дълбоката и всеобхватна промяна в съвременния свят (икономическа, политическа, демографска, екологическа и т.н.) е настъпила, тезата е: запазването на статуквото е нещо неприемливо, свързано най-вече със стагнация, липса на развитие, упадък: „Промяната е при нас и ще остане задълго, казва професор Бейкър, затова ние трябва да я направим част от мисленето си."
автор: Марианна В. Смирнова-Сеславинская, Георги Н. Цветков
заглавие: Цыгане - произхождение и культура
Подзаглавие: Социально-антропологическое исследвание
година: 2009
ISBN: 978-954-326-100-0
цена: 40 лв.


Уникалното съчетание на социално-антропологическия научен подход и дълбоките познания на циганската култура позволява на авторите да простъпят към разгадаване на произхода на циганите. Събраните в тази книга свидетелства от исторически източници указват съществуването в древността на границите между съвременна Индия и Пакистан държава, названието на което произхожда от древен антоним, съхранен в съвременното название на циганите: "ром". Материалите от втората част на книгата разказват за устройството на циганската община и индийския произход на съвременните традиции в културата на циганите: ромски съд, възприятията на осквернение и ритуална чистота, циганското музикално творчество и много други.