Успешни лични продажби

автор: Невяна Кръстева
заглавие: Успешни лични продажби
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3530-6
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата „Успешни лични продажби" представя основните продажбени концепции и принципи, както и практически умения за тяхното приложение.
Изложението следва логиката от общото към частното. Последователно са разгледани същността и особеностите на личните продажби, формите, моделите и стиловете на продажба. Изследват се стъпките при личните продажби, като са посочени техните основни характеристики. Проследени са етапите в продажбения процес. Посочени са особеностите в типологията на клиентите и как подходът към тях трябва да отразява тази специфика. Специално внимание е отделено на усъвършенстване на уменията при изготвяне на презентации и базовите презентационни методи при продажби, както и някои от основните видове презентации и презентационния микс. Изяснено е използването на въпросите като път към успешните продажби, различните въпроси и случаи на тяхното приложение при продажбения разговор и как да представим и защитим най-чувствителната част от процеса на лична продажба - цената. Обобщени са типовете завършване на продажбата, дават се идеи за това, как да получим съгласието на купувача, и се разискват ролята на психологията и емоциите при търговския процес. Логично в изложението се обръща внимание на следпродажбеното обслужване и създаването и поддържането на лоялни клиенти. Посочени са видовете оплаквания, анализира се важността на потребителската удовлетвореност. Предложени са инструменти за създаване и поддържане на по-продължителна връзка с клиента.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели - търговци, мениджъри, учащи се.