Философия на времето

автор: Ангел Стефанов
заглавие: Философия на времето
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-085-0
Издател: "Парадигма"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Нещо повече. Не по-малко "дезориентиращо" би могло да ни се стори днес самото питане за времето. Според някои мислители, като например Мак Тагарт, времето реално не съществува. Според други, общото поставяне на въпроса, питането за природата на времето като такова, е безоснователно. Защото само отделните култури могат да задават релевантен контекст, в който да изкристализира понятие за време. В своето широко мащабно онтологизиране Хайдегер не се притеснява да постави тъкмо това общо питане. Но в хода на философстването му се оказва, че изясняването на отговора на питането за времето следва да промени самото питане. От "Was ist die Zeit?" то се преобразува във въпроса "Wer ist die Zeit?", сиреч не "Що е?", а "Кой е времето?" като местоимението отстъпва място на овременения Dasein, взет в автентичната си възможност за битие (Seinsmoglichkeit).
Постигането на някакво непротиворечиво и нетривиално разбиране за времето е вероятно възможно чрез привличане на сериозни теоретични анализи. По всичко изглежда обаче, че тяхната многоаспектност, независимо от постиганата задълбо-ченост, не би могла да доведе до търсеното разбиране, макар и да може да изгради една добра предпоставка за него. То може да се конструира едва след една последваща концептуализация, синтезираща необходимата предварителна теоретична работа.
В предлагания труд ще се опитам да следвам тъкмо това идейно предначертание. Ще започна с представянето на няколко парадокса, родени в усилието да се експлицира понятието за време. Вникването в тяхното съдържание, изявяването на основанията на противостоящите тези и опитите за тяхното разрешаване ще са предмет на цялата работа. След очертаването на определени теоретични постановки, които се подкрепят от, или не противоречат на днешните идейни постижения на духа, ще предложа такава концептуализация на времето, откриваща неговия генезис както в обективни характеристики на света, така и в субективното човешко присъствие в него.