Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури

автор: сборник
заглавие: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури
Подзаглавие: Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев
година: 2011
ISBN: 978-954-92732-1-2
Издател: ЛЕКТУРА
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Десетите славистични четения събраха учени с различни интереси в областта на славистиката и разшириха тематичния кръгозор на предходните научни форуми („Славяните и техните контакти" (2008), „Славяните и Европа" (2006), „Славистика и общество" (2004), „Славистиката през XXI век. Традиции и очаквания" (2002) и др.).
От изпратените заявки и резюмета след внимателен рецензентски подбор организационният комитет, сформиран от Катедрите по славянско езикознание и славянски литератури, допусна до участие 119 и утвърди за печат 100 доклада на представители на тридесет и осем научни институции от Албания, Беларус, България, Македония, Полша, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Хърватия и Черна гора.