Статистически методи в поведенческите и социалните науки

автор: Красимир Калинов
заглавие: Статистически методи в поведенческите и социалните науки
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-535-613-1
Издател: НБУ
цена: 35 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Съдържанието на книгата е уводно в този смисъл, че изложението започва с най-елементарните описателни методи и след това се поднасят по-сложните подходи. Авторът се е старал да направи изложението затворено. В текста се съдържат всички формули и определения, необходими за разбирането на материята. С навлизането в книгата читателят ще добива представа не само за прилагането на формулите, но и за логиката на използването на статистическите методи. Съдържанието е традиционно за един уводен курс за нематематици, но наред с това съдържа някои специални моменти, важни за съвременния подход при прилагането на статистическите методи, такива като: разкриване на вътрешната логика на проверката на хипотези и връзката с доверителните интервали, едно по-разширено обсъждане на различните мерки за взаимовръзка, процедурите за множествени сравнения и пр. В края на всяка глава материалът се обобщава във вид на резюме, което дава основните моменти, развити в текста. Упражненията и задачите са съставени така, че да илюстрират и да задълбочават разбирането чрез примери, близки до реалните. Последните няколко глави имат за цел на запознаят читателя с по-сложните статистически методи, без да се навлиза в дълбочина. Затова тези глави имат повече обзорен характер.