Запис на заповед

автор: Венцислав Иванов, съставител
заглавие: Запис на заповед
Подзаглавие: Нова съдебна практика, архивна съдебна практика
година: 2010
ISBN: 978-954-893-3-322
Издател: НОВА ЗВЕЗДА
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента По дефиниция към менителничното право се причисляват ценните книги на заповед с основни свои представители менителницата и записът на заповед, а според едно по-широкото разбиране - и чека. За по-кратко често биват означавани най-общо като менителнични ефекти. Както ще се види обаче през погледа на поместенета в сборника съдебна практика във фокуса на вниманието на правораздаването е попадал основно един от току-що посочените представители на менителнични ефекти, а именно: записът на заповед, и то в една своя основна функция - в ролята си на обезпечително средство. Като такова, то има за цел да гарантира съществуващи между страните по записа на заповед други правоотношения, наричани най-често каузални, извънменителнични, основни правоотношения, които са възникнали в резултат от различни правопораждащи фактически състави - най-често правни сделки като например заем, наем, продажбено правоотношение и др., където записът на заповед идва да гаранира вземането на кредитора по каузалното правоотношение и да даде в ръцете на приносителят си сравнително улеснен и облекчен процесуален способ за реализиране на материализираното в ефекта парично вземане. Последното е особено важно за задоволяване на интереса на кредитора, а практиката от своя страна е проследила детайлно и основните аспекти по възникването, съществуването и погасяването на правоотношенията, породени от и във връзка със записът на заповед, както и каузалните правоотношения, заради и във връзка с които се издава записът на заповед.