Търговско право

автор: Ангел Калайджиев
заглавие: Търговско право
Подзаглавие: Обща част
година: 2010
ISBN: 978-954-608-170-4
Издател: Труд и право
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента За да се характеризира търговското право като обективно право, е необходимо да се изясни неговият предмет на регулиране.
Най-напред е необходимо да се подчертае, че както всеки клон на обективното право търговското право регулира правни отношения, а чрез тях - фактически отношения -действия и бездействия1.
В литературата съществуват различни вшкдания относно предмета на регулиране на търговското право.
Някои автори приемат, че търговското прабо регулира правните отношения, свързани с така нареченото икономическо понятие „търговия" - обмена на блага, кръгообо-рота на капитала, предприемаческата дейност.