Сборник източници на международното частно право, том 1

автор: Николай Натов, съставител
заглавие: Сборник източници на международното частно право, том 1
Подзаглавие: ВЪТРЕШНОПРАВНИ ИЗТОЧНИЦИ
година: 2010
ISBN: 954-649-28-0646-2
Издател: Сиела
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Националният законодател чрез способите на вътрешното нормотворче-ство създава вътрешноправните по произход източници на Международното частно право. Те са обхванати в Том първи на Сборника. Подреждането им следва традиционно установената йерархия на нормативните актове - най-напред е Конституцията като основен закон, а след нея е Кодексът на международното частно право. Тъй като Кодексът не обединява всички създадени от законодателя разпоредби на българското Международно частно право, останалите извън него ги откриваме в други наши закони - кодификационни и специални. Накрая в първия том са намерили място и съответните подзаконови актове.