Подбрани извори за историята на балканските народи (XV-XiX в.)

автор: Мария Тодорова
заглавие: Подбрани извори за историята на балканските народи (XV-XiX в.)
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-079-9
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Материалите, включени в сборника, имат разнообразен характер – официални хроники, законодателни паметници, документи на различни административни учреждения, описи от разнообразно естество, дипломатически донесения, писма, впечатления на пътешественици и т. н. Изворите са групирани в три дяла, съдържащи 17 глави.
В сборника са включени преди всичко обнародвани материали, но са намерили място и някои непубликувани досега извори. Голяма част от тях се публикуват за първи път на български език. Преводите са дадени по възможност по оригинала, както се вижда от библиографското позоваване в началото на всеки документ. Изключение се прави за онези материали, които са били вече публикувани от български автор. Всички преводи са направени от съставителя. В отделни случаи, когато е прибягнато към услугите на друг преводач, той е посочен на място. Освен малката обяснителна анотация след всяко заглавие, на места са направени бележки след съответния текст, необходими за непосредственото разбиране на даден изворов материал. Някои от материалите принадлежат по своя характер към повече от една глава. В подобни случаи се дават препратки под линия. Като цяло географските названия в текста са нормализирани, а в отделни случаи, когато е съхранена оригиналната форма, са обяснени в бележка. Същото се отнася и до личните имена. Датите са дадени по нов стил. В случаите, където има османско летоброене, то е превърнато в християнско. Многоточията в документите означават изпуснат текст.
Накрая сборникът е снабден с речник на чуждите думи и с географски и именен показалец.