Стратегическото управление

автор: Тодор Панов, Маргита Панова
заглавие: Стратегическото управление
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3017-2
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Динамиката и съдържанието на тези промени, довели до трудности при реализацията на продукцията, до намаляване на темповете на ръст, наложи-ли търсенето на нови методи на управление и възбудили интерес към стратегическото управление, са се проявили през 50-те години най-напред в Съединените щати, значително по-късно в Европа и към 80-те години в Япония, в различните страни през различно време. Ето защо посочените години за периодите на еволкщия на средата са на примера на Съединените щати, но съществени са не годините, а съдържанието на тези етапи, които предопределят принципите на управление, осигуряващи развитие и просперитет на фирмата в условията на съответната външна среда.