Езикът на града

автор: Михаил Виденов
заглавие: Езикът на града
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3056-1
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Ще подчертаем още една интересна страна от творческата история на въпросните две книги на М. Виденов. Идеята за тях възниква по време на престоя му в Пражкия Карлов университет, където бе преподавател в Катедрата по славистика и деен участник в семинарите и спецкурсовете на изтъкнатите чешките учени Яр. Белич, Б. Хавранек и Ал. Йедличка. Чешките езиковеди през 70-те години на XX в. усилено се интересуват от речта на жителите от по-големите градове и по-точно от проникването на общочешкото койне, наричано там obecna cestina, което по своята същност е съвременният градски пражки говор. М. Виденов се включва в групата на Яр. Белич и усвоява основните постановки за работа в градските терени. В редица по-кратки публикации той изказва известно неудовлетворение от едностранчивостта на Беличовата методология, която не отчита сложността на градската езикова ситуация. Това го подтиква да се обърне към постиженията на американската социолингвистика, да се запознае с трудовете на У. Лабов и да стигне до извода, че речта на градските жители е всестранно проучваема единствено с методите на социолингвистиката.
Бидейки школуван диалектолог като пряк ученик на проф. Ст. Стойков, М. Виденов прегръща идеята, че може да има приемственост между диалектоложките и социолингвистическите теренни методи: диалектоложкото проучване е своего рода социолингвистично. В него се прилага известна част от социолингвистическия методологически арсенал. На тази изключително интересна тематика е посветена работата му Съвременната българска градска езикова ситуация. В този труд е развита идеята за методологията на социолингвистичното проучване на българските градове. Теоретичните постановки бяха веднага апробирани върху конкретен терен. Заедно с Б. Байчев бе събран и обработен материалът за езиковата ситуация на старопрестолния град В. Търново. Световната езиковедска общност прие този труд като новаторски и оцени приложената методология като напълно оригинална.
Що се отнася до книгата Софийският език, трябва да подчертаем, че тя ни показва в едър план особеностите на столичната реч, която - според автора - има водещо положение в развитието на съвременния разговорен книжовен български език.
Съвременната българска градска езикова ситуация е писана в Москва, където през 1984-1987 г. М. Виденов е гост преподавател в МГУ. При всички случаи работата върху обемистия труд е била и отдушник на носталгията, която изпитва всеки човек извън родината си.
Сегашното преиздаване на двете книги, обединени под общото заглавие Езикът на града, е във връзка със 70-годишнината на автора, която той навършва през 2010 г.
Доц. д-р Ангел Г. Ангелов