Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината

автор: Валери Кочев
заглавие: Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-124-6
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Непрекъснато засилващия се интерес към тези методи се дължи, от една страна, на изключителната роля, която играят биоелектрохимичните процеси в живите системи на субклетъчно и физиологично ниво. От друга страна, развитието на разнообразните техники на аналитичната електрохимия в последно време, разкри редица техни преимущества при решаването на множество биологични проблеми. Като се има предвид добрата чувствителност, възможностите за неинвазивен подход и сравнително простата и евтина апаратура, която се използва, става ясно защо електрохимичния анализ добива все по-голяма популярност в най-различни направления от науките за живата материя. Освен базисните електрохимични концепции, в съдържанието са включени физикохимични и биохимични представи имащи важно значение за разглеждания  материал. Обърнато е специално внимание на организацията и функционирането на някои биосистеми, представляващи интерес от медицинска гледна точка. Съществена част заемат теорията и действието на най-често срещащите се в изследователската и клинична практика електроаналитични техники.