Управление на маркетинга

автор: Цветанка Инджова
заглавие: Управление на маркетинга
Подзаглавие:
година:
ISBN: 978-954-535-541-7
Издател: НБУ
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Основната цел на този учебник е да обедини теоретичните познания по маркетинг и по мениджмънт и да развие умения за прилагане на стратегиите и инструментите на маркетинг мениджмънт. Стремежът е, първо, да се обоснове необходимостта и да се разкрие същността на сложната комбинация между маркетинг и мениджмънт. Второ, доколкото пазарната икономика в България се формира на базата на дребния и средния бизнес, проблемите на маркетинг мениджмънт се разглеждат приоритетно на това равнище. Трето, в съответствие с радикалните промени на пазарната среда, в учебника са откроени и се анализират по-детайлно отделни прояви на маркетинг мениджмънт от първостепенно значение за бизнеса в България днес, в близка и по-далечна перспектива.
Предназначението и логиката на написването на учебника определя неговата структура. Учебният материал е представен в 9 теми. Основните теоретични концепции са подкрепени с данни и факти от стопанската практика у нас и в чужбина.
С оглед на по-пълното усвояване на изучавания материал, в края на всяка тема е направено обобщение, посочени са ключовите думи и концепции, въведени в нея, както и въпроси за дискусия и проверка на знанията.