Св. Йероним и св. Августин – знакови фигури в късноантичната и латинска църковна история

автор: Румен Живков Бояджиев
заглавие: Св. Йероним и св. Августин – знакови фигури в късноантичната и латинска църковна история
Подзаглавие: Просопографски портрети и писма до /и за/ жени
година: 2020
ISBN: 978-954-326-421-6
Издател: Парадигма
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Автора е далеч от амбицията да разглежда писмата до /и за/ жени  в жанрово и стилистично отношение като отделни текстове, да ги разделя­ строго хронологично в тематични групи, а и да им извърш­ва съдържателен анализ. След години занимания с женска християнска просопография,  женските образи в текста са представени по азбучен признак като исторически личности и като адресати на големите хрис­тиянски епископи, но все в полето на класическата просопогра­фия. В това изследване фигурират и някои жени – християнки, не включени досега в български преводи.