Етиката на Тома от Аквино

автор: Нора Божилова
заглавие: Етиката на Тома от Аквино
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-775-218-9
Издател: Фабер
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Настоящото изследване си поставя за цел да установи границите на философската рефлексия и теологическата спекулация в томисткия синтез и да обоснове възможността за една морална философия на фона на взаимното им проникване. Етическата проблематика в томистката система се разгръща в пределите на една теологическа перспектива, която се явява завършваща и определяща моралното учение, но все пак личността запазва своята относителна автономност, гарантирана от свободата на волята. Човекът е свободен да напредва в нравствения живот, съгласно вложената в него склонност за осъществяване на съвършенството, но действителната проекция на неговите усилия винаги е в сферата на Първопричината.