Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН САЙТ www.paradigma.bg


I. Основна информация и терминология
1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ПАРАДИГМА“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на интернет страниците на Доставчика, наричани по-долу УЕБСАЙТ.
1.1. Доставчик – „ПАРАДИГМА“ ЕООД, действащ в качеството си на търговец, предлагащ продукти и услуги чрез електронна платформа.
1.2. Ползвател/потребител – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват сайта и се възползват от стоките, предлагани от „ПАРАДИГМА"“ ЕООД.
1.2.1. „Потребителски профил“ – индивидуални данни на физическо или юридическо лице с които е създаден персонализиран профил в електронния магазин на Доставчика.
1.3. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на доставчика, съгласно установената процедура, даваща му допълнително право да заявява покупка на книги и използването на допълнителни услуги от интернет страницата на „ПАРАДИГМА“ ЕООД.
1.4. Уебсайт – електронна страница, собственост на „ПАРАДИГМА“ ЕООД, намираща се на адрес в интернет: www.paradigma.bg
1.5. Продажна цена – е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
1.6. Договор за продажба е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
1.7. Общи условия – представлява настоящия документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.
2. Подробни данни на доставчика:
2.1. Фирмено наименование: „ПАРАДИГМА“ ЕООД
2.2. Единен идентификационен код: 121056957
2.3. Идентификационен номер по ЗДДС BG121056957
2.4. Седалище и адрес на управление: гр. София 1574, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 4
2.5. Данни за кореспонденция: гр. София 1202, ул. Младен Павлов № 1 А, ет. 5, телефон:  +359 882 939 272, електронен адрес: www.paradigma.bg, адрес на електронна поща: books@paradigma.bg, paradigma_books@abv.bg.
 
II. Основна характеристика на уебсайта и отношенията между доставчика и ползвателите
3. Уебсайтът на Доставчика е достъпен на интернет адрес www.paradigma.bg.
3.1. Използването на уебсайта съставлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
3.2. Доставчикът предоставя, а Потребителят се задължава да използва уебсайта съгласно параметрите и ограниченията, предоставени с настоящите Общи условия.
3.3. Потребителят трябва самостоятелно да разполага с оборудването, което му е необходимо за достъп до уебсайта.
3.4. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат на използването на компютърното оборудване от Ползвателя.
4. Договорът за продажба от разстояние се сключва на български език.
4.1. Клаузите на договора между Доставчика и Потребителя са предмет на настоящите Общи условия, които се намират на електронен адрес: www.paradigma.bg.
4.2. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на уебсайта съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния потребителски профил на Ползвателя или данните въведени за еднократна поръчка без регистрация.
4.3. По отношение на услугите, които не изискват регистрация, Потребителят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на първото използване на уебсайта от Ползвателя до момента на преустановяването на използването му.
4.4. По отношение на услугите, които изискват регистрация, Ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на регистрация на потребителски профил, до прекратяване на регистрацията му.
5. Във връзка с използването на уебсайта настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които такава не се изисква.
5.1. Всеки Ползвател, независимо дали е направил регистрация или не, разполага с достъп до пълното съдържание на уебсайта и с възможност да извършва поръчки на всички налични артикули чрез Електронния магазин. Поръчки могат да бъдат осъществявани и без регистрация.
5.2.1 В случай че Потребителят желае да регистрира потребителския си профил чрез функционалността за регистрация, достъпна на уебсайта на Доставчика, или в процедурата на поръчване на стока е необходимо да предостави индивидуализираща информация, която включва:
– имейл адрес;
– име;
– фамилия;
– телефонен номер.
5.4. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Ползвателят се ангажира своевременно да актуализира данните, посочени в регистрационния му профил. Неспазването на това задължение на Ползвателя освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.
6. Ползвателят се задължава да използва уебсайта добросъвестно и по предназначение.
6.1. При използването на уебсайта Потребителят се задължава да се въздържа от използване на софтуер, скриптове или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при използването му от другите потребители.
6.2. Ползвателят се задължава да не използва уебсайта противоправно и в противоречие със законодателството и добрите нрави.
7. С оглед повишаване качеството на услугата по използване на уебсайта, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право едностранно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
 
III. Защита на личните данни
8. „ПАРАДИГМА“ ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с използването на електронния магазин на адрес: www.paradigma.bg и сключването на договори с потребители въз основа на едно или повече от следните основания:
8.1. Изрично получено съгласие от потребителя;
8.2. Изпълнение на задълженията на „ПАРАДИГМА“ ЕООД по договор с потребителя;
8.3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ПАРАДИГМА“ ЕООД;
9. „ПАРАДИГМА“ ЕООД събира и обработва личните данни, предоставяни от самия потребител във връзка с използването на електронния магазин на адрес www.paradigma.bg  и сключването на договори за продажба от разстояние с „ПАРАДИГМА“ ЕООД, включително за следните цели:
създаване на потребителски профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на електронния магазин;
индивидуализация като страна по договор;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната стока или услуга;
изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от потребителя съгласие.
9.1. „ПАРАДИГМА“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработването;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
10. Доставчикът обработва следните категории лични данни и информация за посочените цели:
10.1. Индивидуализиращи данни (имена, електронна поща и др.)
10.1.1. Цел, с която се събират данните: 
осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 
за целите на регистрация на потребител в електронния магазин, 
10.2. Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
10.2.1. Цел, с която се събират данните: 
Изпълнение на задължения на Доставчика по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
11. Доставчикът съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на потребителския профил в електронния магазин, респективно в разумен срок след извършването на поръчката като „гост“, необходим за обслужването на поръчката и за обезпечаването на правата на потребителя с оглед на потенциалното връщане на стока.
11.1. След заличаване на потребителския профил, респективно след изтичане на законоустановения срок за връщане на стока, Доставчикът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни на потребителя.
11.2. Доставчикът съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срока на съществуване на потребителския профил, като счетоводните документи във връзка с дадена поръчка се съхраняват за съответния законоустановен срок.
11.3. Доставчикът съхранява личните данни, по отношение на които има нормативно установено изискване за съхранение съгласно приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на потребителския профил в електронния магазин или времето на приключване на поръчката.
12. Доставчикът може по собствена преценка да предава част или всички потребителски лични данни на доставчици и на други лица, които да обработват лични данни с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които потребителят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на Регламента за защита на личните данни.
13. Всеки потребител има право да изиска и да получи от Доставчика потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, чрез формата за редакция на лични данни.
13.1. Доставчика предоставя обработваните лични данни на потребителя в електронна форма на свързания с потребителския профил имейл адрес.
14. Всеки потребител може да коригира или попълни личните си данни директно през потребителския си профил в уебсайта, по имейл или чрез телефонно обаждане.
14.1. Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от Доставчика за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка.
14.1.1. В случай на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на потребителски профил в електронния магазин, профилът ще бъде деактивиран. В такъв случай потребителят може да продължи да разглежда електронния магазин и предлаганите продукти, да извършва поръчки като гост или да направи нова регистрация.
15. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Доставчикът е извършвал до този момент.
16.  Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат съхранявани от „ПАРАДИГМА“ ЕООД, може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на тези данни.
17. Доставчикът няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „ПАРАДИГМА“ ЕООД;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
18. В случай на упражняване на правото на изтриване на лични данни Доставчикът изтрива всички потребителски данни, с изключение на следната информация:
информация, която е необходима, за да удостовери, че искането за изтриване на лични данни е изпълнено;
техническа информация за функционирането на електронния магазин, каквато не може да се свърже по никакъв начин с личността на потребителя.
19. В случай че Доставчикът установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще го уведоми чрез електронно съобщение за нарушението, както и за мерките, които са предприети, или предстои да бъдат предприети.
19.1. Доставчикът се освобождава от горното задължение когато:
предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
впоследствие вземе мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на засегнатия потребител;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
20. Доставчикът не извършва трансфер на лични данни към трети държави.
21. В случай на нарушаване на негови права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни, както следва:
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02 9153518
Уебсайт: www.cpdp.bg
 
IV. Сключване на договор, продажба на стоки
22. За да използва Електронния магазин за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе индивидуализираща информация и информация за доставка пряко във формата за поръчка или посредством регистрация съгласно настоящите Общи условия.
23. Ползвателят използва интерфейса на интернет страницата на Доставчика, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.
23.1. Клаузите на договора между Доставчика и Ползвателя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес http://paradigma.bg/page/traders.
23.2. Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията или при поръчване на стока чрез интерфейса на Електронния магазин.
24. Ползвателят сключва договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
24.1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка, наричан Количка.
24.2. В интерфейса „Добави в кошницата“ се визуализират избраните продукти и се показва цената им без разходите за доставка.
24.3. След натискане на бутон „Поръчай книгите“ се отваря форма за поръчка, където Ползвателят предоставя индивидуализираща информация.
24.4. Индивидуализиращата информация по горната точка включва имената на Ползвателя, имейл и телефон за връзка и адрес за доставка.
24.5 Ползвателят  посочва адрес на доставка.
24.6. Ползвателят избира начин на доставка в сроковете и съгласно информацията, предоставена на адрес www.paradigma.bg. Начините за доставка включват следните възможности:
Платена от Ползвателя доставка с куриер, съгласно посочената в интерфейса на Електронния магазин фиксирана цена и с оглед на избрания от Ползвателя конкретен начин за доставка, доколкото такава възможност е налице според адреса на Ползвателя;
24.7. Ползвателят се съгласява да заплати  разходите, които произтичат от избрания от него начин на доставка или от произтичащото от избора му място на доставка.
24.8. Ползвателят избира метод и момент за плащане на цената измежду следните възможности:
24.8.1. С наложен платеж – тази възможност е налице ако Ползвателят е избрал начин за доставка с куриер. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да заплати цената на стоката и цената за доставка в момента на получаване на стоката, на лицето, което я доставя.
25. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента, в който Ползвателят потвърди поръчката си чрез натискане на бутона за потвърждение в стъпка „Изпращане на поръчката“ от формата за поръчване.
25.1. За сключването на договора за покупко-продажба на стока Доставчикът изрично уведомява Ползвателя чрез изпращане на съобщение на посочения от Ползвателя електронен адрес.
25.2. Изявлението за сключване на договора от страна на Ползвателя и потвърждението за неговото получаване от страна на Доставчика се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
26. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.
27. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема и изисква авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
27.1. Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди, или в момента на доставката им.
28. Доставчикът се освобождава от задълженията си по договора, ако изискваното от него авансово плащане не постъпи в срок до 7 календарни дни от поръчката.
29. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя, са придобили владение над стоките.
29.1. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за предоставяне на електронни книги или друг вид цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.
29.2. За да упражни правото си на отказ от договора, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика относно:
имената на Ползвателя;
адреса на доставка;
телефонен номер;
електронен адрес;
изричното си и недвусмислено желание за отказ от договора.
29.3. За тази цел Ползвателят има следните равностойни възможности:
да се обади на тел. +359 882 939 272 за отказ до Търговския офис;
да изпрати имейл с недвусмислено заявление за отказ до Търговския офис на Доставчика на електронен адрес paradigma_books@abv.bg;
да изпрати писмо с недвусмислено заявление за отказ на физически адрес:
„ПАРАДИГМА“ ЕООД, гр. София, 1202, ул. „Младен Павлов“ № 1 А, ет. 5 
29.4. В случай че Потребителят упражни правото си на отказ съобразно т. 32, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платената цена на стоката не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
29.4.1. В случай че плащанията са осъществени по банков път или чрез дебитни/кредитни карти, изплатените суми му се възстановяват по съответните банкови сметки.
29.5. При упражняване на правото на отказ, когато Ползвателят е получил стоки във връзка с договора, той е длъжен да ги върне обратно без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако от пощенското клеймо върху пратката може да се установи, че тя е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок. Стоките се връщат на адрес:
Офис, от който са изпратени 
29.6. Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на Потребителя.
29.7. Потребителя се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да се погрижи за запазване на тяхното качество до връщането им. Той отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 
V. Доставка
30. Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който тече този срок, са определени при сключване на договора с Ползвателя чрез интернет страницата на Доставчика на Електронния магазин.
30.1 Доставчикът не носи отговорност за неспазване на посочения срок за доставка, ако забавянето е изцяло по вина на изпълнителя на пощенската или куриерската услуга или на самия Ползвател.
30.2. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
31. Ползвателят трябва да прегледа стоката за дефекти в момента на доставката и предаването ѝ от изпълнителя осъществяващ доставката.
31.1. Дефектна стока е тази, която има естетически или функционални недостатъци (например книга с липсващи или неправилно отпечатани страници, увредена корица и др.).
31.2. Дефектна стока подлежи на замяна след уведомяване на Доставчика от страна на Ползвателя по реда на т. 29 и връщане чрез изпращане по пощата или друг метод, изрично уговорен с Доставчика.
31.3. Разходите за доставка на заменената стока са за сметка на Доставчика.
 
VI. Интелектуална собственост
32. Съдържанието достъпно на интернет адрес: http://paradigma.bg  е изключителна собственост на „ПАРАДИГМА“ ЕООД, използването на част или цялото съдържание, като копиране, разпространяване, съхраняване от страна на Ползвателя в каквато и да било форма и по какъвто и да било начин без изричното писмено разрешение на доставчика е забранено.
33. Съдържанието на сайта включва, но не се ограничава до текстове, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на Доставчика и/или негови партньори, клиенти или на потребители, предоставени за публикуване.
34.  С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребителско съдържание“ на интернет адрес http://paradigma.bg, Потребителят предоставя на Доставчика правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява и разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставяне на стоките, предмет на тези Общи условия.
34.1. С настоящото Ползвателя декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Електронния магазин на Доставчика и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.
35. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети лица и не са администрирани и контролирани от  Доставчика. Тези връзки са предоставени само за удобство на Ползвателите. Доставчика няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация и данни или сигурността на тези сайтове.
 
VII. Допълнителни разпоредби
36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на целия договор.
37. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилага законодателството на Република България.
38. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.
Настоящите общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на ПАРАДИГМА ЕООД, на адрес http://paradigma.bg