Геология и география

автор: Мира Майер
заглавие: Политическа география на Близкия изток
година: 2009
ISBN: 978-954-535-547-9
цена: 16 лв.


Книгата "Политическа география на Близкия изток" разглежда религията, историята, политиката, географията на страните, както и основните проблеми на най-големия конфликт в региона - израелско-палестинският. Седемте основни проблема - Йерусалим, бежанците, териториите, границите, селищата, стената и водата, са в центъра на отделни текстове.

автор: Васил Дойков, Мартин Дойков
заглавие: Белгия
година: 2011
ISBN: 978-954-8198-22-6
цена: 15 лв.


С право Белгия се нарича "Малка Европа", защото е представителна за стария континент. Страната и нейната столица Брюксел са сърцето на Европейския съюз и на НАТО. Този важен факт определя Белгия да стане фокус на нови географски интереси. Кралство Белжик се е появило на политическата карта на Европа през 1830 година. Преди 180 години страната е била част от Нидерландия (Холандия), с общото название Ниските земи.
автор: Слави Димитров
заглавие: География на стопанството на Португалия
година: 2010
ISBN: 978-954-524-742-2
цена: 8.5 лв.


В монографията "География на стопанството на Португалия " е направено икономгеографско изследване на португалското стопанство. Разгледани са особеностите, закономерностите и тенденциите в териториалната структура на португалската икономика с акцент върху общите регионални закономерности и черти. Изследват се специфичните особености на португалското стопанство и закономерностите, довели до тяхното формиране, неговото съвременното състояние и тенденциите в неговото развитие, от гледна точка членството на страната в ЕС.


автор: Петър Славейков
заглавие: Етногеография
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2420-1
цена: 20 лв.


Значително място в книгата е отделено на етногеографията на България. Авторът подробно се е спрял на етнографските общности в българския етнос, на етническата и религиозната структура на българското население - въпроси, които според него са особено актуални днес. Втората част на изданието се занимава с произхода и разпространението на народите от различните континенти (Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания, Нова Зеландия и жителите на о-в Пасха в Тихия океан). В структурно отношение трудът е разделен на 15 раздела.

автор: Марин Русев, Павлинка Владимирова
заглавие: Електорална география на България
година: 2010
ISBN: 978-954-92599-1-9
цена: 20 лв.


В книгата се изследват пространствените географски аспекти на електоралното поведение и изборните резултати в България през периода 1990-2009 г. Анализирани са всички проведени общи парламентарни, президентски, местни и наднационални избори. За статистическото им представяне и онагледяване са използвани много таблици, диаграми и картограми. Направен е опит за макропространствено обобщаване на изборните резултати през изследвания 20-годишен период. Формулирани са изводи за циклично развитие на електоралното поведение и изборния процес в страната.
автор: Гоце Тенчов
заглавие: Увод в геофизиката
година:
ISBN: 954-07-1720-5
цена: 15 лв.


Настоящият учебник е съобразен с програмата за бакалаври по физика към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Той е предназначен за студентите с професионална ориентация към геофизиката, метеорологията и астрономията. Може да се ползва и от всички, които имат интереси в областта на физиката на Земята.
автор: Надя Велчева
заглавие: Преход и динамика на етническите процеси
година: 2009
ISBN: 978-954-326-102-4
цена: 16 лв.


Отвореният широк кръгозор към изследванията и на европейската и американската научна етнологична мисъл създаде динамични промени в българската теория за етничността. В контекста на новото приемане на съдържателната същност на етничността, преходът е жалониран от две взаимнообвързани тенденции на трансформации в българското общество: Първата отразява в прогрес процесите на етническа и политическа еманципация на етномалцинствата, която изведе в публичното пространство представители от различен етнически произход и доведе до социален и политически просперитет на един турски елит, влят в българския и в управлението на страната.

<< предишна | 1 | 2
следваща >>