Религия и медиевистика

автор: Венета Савова
заглавие: Песни за св. Йоан Владимир
година: 2018
ISBN: 987-954-326-336-3
цена: 25 лв.


 Настоящата книга Песни за св. Йоан Владимир. Изследване и издание на словесната традиция за свети Йоан Владимир е четвърта поред в библиотеката Охридски извори. Тя е посветена на изворите за един от най-почитаните светци в земите на Охридската архиепископия – св. Йоан Владимир.
 
автор: Александър Омарчевски
заглавие: Свети император Константин I Велики (306 - 337)
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4102-4
цена: 20 лв.


 Основната задача на настоящото изследване е систематично да бъдат проследени и анализирани онези аспекти от неговото управление, засягащи прехода от езичество към християнство, за да може то да се превърне в едно полезно помагало за студентите по теология и за всички, които се интересуват от личността и дейността на император Константин, тъй като, за съжаление, в родната историография липсва подобно цялостно изследване.
автор: Цветан Василев
заглавие: Гръцкият език в църквите със смесени надписи от XVII век в България
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4204-5
цена: 18 лв.


 Изследването представлява системен анализ на езика на над 220 гръцки надписа на църкви от XVII в. в България, придружено с пълна фотографска документация. Надписите са описани по стриктни иконографски, епиграфски, граматически, текстуално-преводни и тълкувателни параметри. Прави се опит за възстановка на механизмите на писането на надписи в църковната стенна живопис по българските земи в четири отделни групи: преписани надписи; надписи, писани по памет; компилирани надписи; имитации на текст.
автор: Искра Христова-Шомова
заглавие: Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика
година: 2016
ISBN: 978-954-07-3901-4
цена: 25 лв.


 Книгата Бог бе Слово е опит да се опише християнството, видяно през призмата на езика. Съдържа етюди за названията на основни за християнството понятия: мир, благодат, син, премъдрост, слово, ипостас, за названията за дявол, за магия, за грехове, за първичните стихии. Езиковият анализ позволява да се проникне в древните представи за света и неговото устройство.
автор: Венета Савова
заглавие: Песни от Климент. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни
година: 2017
ISBN: 978-954-326-311-0
цена: 38 лв.


 Настоящата книга е втора в поредицата „Охридски извори“. В нея са представени службите за св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни, като централно място сред тях заема Старобългарската служба от св. Климент Охридски. Тя е запазена в единадесет преписа, един от които е сред най-ценните охридски извори – това е Охридският миней от 1435 г. 
 
автор: Момчил Методиев
заглавие: Папите и тяхната империя (II—VII век)
година: 2002
ISBN: 954-9607-68-2
цена: 8 лв.


Папството е единствената институция, създадена през Късната античност, която съществува и в наши дни.Приносът на Папството към европейската история е безспорен - то подпомага поне частичното запазване на античното наследство през Ранното средновековие и успешно разпространява християнството в Западна Европа. Активността на Папството е решаваща за приобщаването на варварските племена към ценностите и постиженията на римската и християнската култура. 
автор: Валентин Кожухаров
заглавие: Мисионерската дейност на Руската православна църква днес
година: 2008
ISBN: 978-965-543-028-2
цена: 10 лв.


 Изследването проследява мисионерската дейност на Руската православни църква (РПЦ) на съвременния етап, като разглежда теорията и практиката на мисия, отразена в документите на църквата и в практическата реализация на мисията за периода 1995-2008 година. За пръв път важни документи на Руската православна църква за мисията и за отделни аспекти на православното учение са преведени на български език и поместени в настоящата книга, като дават документална точност на анализите на мисия, които авторът прави както на основата на концепциите на РПЦ за мисионерска дейност, така и на базата на изобилен допълнителен материал и на собствения си опит в областта на православната мисия.
автор: Нора Божилова
заглавие: Етиката на Тома от Аквино
година: 2003
ISBN: 954-775-218-9
цена: 5 лв.


 Настоящото изследване си поставя за цел да установи границите на философската рефлексия и теологическата спекулация в томисткия синтез и да обоснове възможността за една морална философия на фона на взаимното им проникване. Етическата проблематика в томистката система се разгръща в пределите на една теологическа перспектива, която се явява завършваща и определяща моралното учение, но все пак личността запазва своята относителна автономност, гарантирана от свободата на волята. Човекът е свободен да напредва в нравствения живот, съгласно вложената в него склонност за осъществяване на съвършенството, но действителната проекция на неговите усилия винаги е в сферата на Първопричината. 
 
автор: Нонка Богомилова
заглавие: „Национализирането“ на религията: съвременни дебати и практики
година: 2015
ISBN: 978-954-326-255-7
цена: 8 лв.


В последните десетилетия в културноисторическия образ на другостта ролята на нацията, етноса, религията и техният синтез придобиха преференциален статут като конфигуриращи този алтернативен и често враждебен образ. Истинското лице на този тип опасни междуобщностни отношения ли показва този синтез или е само маска, зад която се скриват други, по-дълбинни елементи и основания? Каква е ролята на религията и по-специално на религиозните различия в този взривоопасен „коктейл”? Биха ли могли отговорите на тези въпроси да помогнат за просветляването и умиротворяването на все по-тревожните гримаси, които тези два образа – на „ние” и „другите” – си разменят в последните десетилетия навсякъде по света, и нещо особено тревожно – в секуларна, демократична, „християнска” Европа?
Това са някои от въпросите, които мотивират логиката и емоцията на тази книга и дават на любопитния читател интересен материал за размишление.
автор: Тома от Аквино
заглавие: Сума против езичниците (2 книга)
година: 2013
ISBN: 978-654-9992-45-8
цена: 10 лв.


 „Сумата" е насочена към най-елитните кръгове в тогавашните университети, където, както изглежда, е имало немалко errantes - заблудени или повлияни от учението на авероизма, които противопоставят истините на разума на истината на вярата. Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), "Сума против езичниците", или още "Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците", е вторият по значение „богословски свод" на св. Тома от Аквино.автор: Магдалена Легкоступ
заглавие: Обучението по религия
година: 2012
ISBN: 978-954-400-763-8
цена: 25 лв.


Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната и социалната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, за родители и всички онези, които се интересуват от религиозното измерение на съвременното интер-културно образование и свързаните с това възпитателни, корекционни и социално приобщаващи възможности на училищното обучение по религия.
автор: Магдалена Легкоступ
заглавие: Обучението по религия
година: 2012
ISBN: 978-954-400-763-8
цена: 25 лв.


Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната и социалната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, за родители и всички онези, които се интересуват от религиозното измерение на съвременното интер-културно образование и свързаните с това възпитателни, корекционни и социално приобщаващи възможности на училищното обучение по религия.

автор: Тома от Аквино
заглавие: Сума против езичниците
година: 2012
ISBN: 978-954-9992-30-4
цена: 9 лв.


Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), "Сума против езичниците", или още "Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците", е вторият по значение „богословски свод" на св. Тома от Аквино. Наричат я Малката сума, за да я разграничат от монументалното му съчинение "Сума на теологията" (1266-1273) - мащабна катедрала на мисълта, истински интелектуален шедьовър на латинската схоластика, където всеки аспект на християнското Откровение наистина намира място в архитектониката от въпроси, опровержения и аргументи, изложени на близо десет хиляди страници (творбата си остава незавършена).
автор: Радослава Станкова
заглавие: Култ и химнография
година: 2012
ISBN: 978-954-322-468-5
цена: 16 лв.


Актуалността на проблематиката в предложения труд се определя от факта, че се дава нова гледна точка към представата ни за оригиналните български произведения, според прославяните светци. Тримата избрани светци - св. Иван Рилски, св. Петка Търновска и св. Димитър Солунски, са компактна група с дати за честване през месец октомври, но те са представителен подбор и за състава на празничния миней.
автор: Авва Анастасий Синайски
заглавие: Въпроси и отговори. Том 2
година: 2011
ISBN: 978-954-524-818-4
цена: 12 лв.


Изданието запознава читателя с византийския богослов и писател свети авва Анастасий Синайски (памет: 21 април), второто след свети Йоан Лествичник светило на синайската писменост, чиято личност и творчество бяха засенени до 1969 г. с наслоения от погрешни идентификации и атрибуции. Многото негови творби, преведени на славянски през Златния век на българската писменост, заслужават да бъдат събрани и научно издадени.
автор: Авва Анастасий Синайски
заглавие: Въпроси и отговори. Том 1
година: 2011
ISBN: 978-954-524-817-7
цена: 13.6 лв.


Книгата открива гледка върху два извора на Княжия изборник на Цар Петър - преводи на две гръцки сбирки въпросо-отговори, едната от ръката на авва Анастасий Синайски, другата от негов последовател, почерпил от автентичните творби на светеца - и довежда до самото начало на тяхната многовековна традиция в Православното славянство. Първоизвори, а не преписи, са фундаментът, върху който се изгражда филологията.
автор: Георги Атанасов
заглавие: 345 раннохристиянски светци-мъченици от българските земи I - IV в.
година: 2011
ISBN: 978-954-2953-01-2
цена: 10 лв.


Ап. Павел проповядва по Беломорието, Македония и Родопите, като делото му успешно е продължено от учениците и съратниците му Тимотей, Сила, Тит, Андроник и дори от самия евангелист Лука. Прочие, в „Послание до римляните" (15:18) Павел изрично потвърждава изпълнението на тази своя мисия с думите, че разпространил благовестието Христовото от Йерусалим и околността дори до Илирик - косвено свидетелство, че той и сподвижниците му проповядвали в днешните западни предели на България (обр. 3). Ако пък в посланието си до Тит („... побързай да дойдеш при мен в Никопол, защото реших там да презимувам" - Тит 3:12) ап. Павел е имал предвид Nicopolis ad Nestum, разположен на левия бряг на р. Места (обр. 1), то присъствието му и директната му проповед в българските земи изглеждат несъмнени....
автор: Николай Шиваров
заглавие: Херменевтика на Стария завет
година: 2009
ISBN: 954-649-299-X
цена: 15 лв.


Параграфите са пригодени преди всичко за студенти в бакалавърска степен. Отчетено е също, че не малко от читателите ще пристъпят към тази херменевтика без необходимата продължителна и задълбочена подготовка в областта на различни въвеждащи дисциплини (например библейска археология, библейска история, география и топография предимно в Ханаан, респективно в Палестина, староеврейски език и т.н.).
автор: Владимир Димитров
заглавие: Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство
година: 2011
ISBN: 978-954-535-680-3
цена: 18 лв.


Книгата на Владимир Димитров, който е един от малцината наши специалисти по българско възрожденско изкуство, е несъмнено безпрецедентна. Преди всичко поради избора на самия обект на изследване. Представен е интересен, изцяло непроучван досега материал, който стимулира размишления върху недостатъчно изследвани проблеми на българската духовна култура от XIX век.
автор: Марияна Цибранска-Костова
заглавие: Български епитимийник от XV-XVI век
година: 2011
ISBN: 978-954-9928-59-4
цена: 10 лв.


Типологията на средновековната книжовна продукция се изгражда от различни по макрожанрова специфика текстове и паметници. Те пораждат възникването на различни по състав и предназначение ръкописи. По обясними причини началото на системния извороведски и филологически интерес към ръкописното наследство на славяните се поставя с издания на библейските книги Евангелие, Псалтир и Апостол.

автор: Георги Минчев
заглавие: Слово и обред
година: 2011
ISBN: 978-954-2973-01-0
цена: 20 лв.


Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: книжовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски, моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определян като „народно християнство".
автор: CYRIL PAVLIKIANOV
заглавие: THE ATHONITE MONASTERY OF VATOPEDl FROM 1462 TO 1707
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2752-3
цена: 25 лв.


VATOPEDI'S ARCHIVE FROM THE LATE 15™ TO THE 17™ CENTURY
The purpose of this monograph is to present and analyse the contents of seventy-five acts kept in the post-Byzantine archive of the Athonite Monastery of Vatopedi. Our intention is to furnish scholars interested in the documentary heritage of the Balkan Late Middle Ages with new knowledge about the archive and the history of this major Athonite foundation. It is a commonplace that Vatopedi's archive is extremely rich in late Byzantine and, to a certain degree, in early post-Byzantine acts'.
автор: Ив. Божилов, А. Тотоманова, Ив. Билярски
заглавие: Борилов синодик. Издание и превод
година: 2012
ISBN: 978-954-92526-6-8
цена: 35 лв.


Новото издание на Бориловия синодик е посветено на предстоящата
800-годишнина от провеждането на Събора срещу богомилите (1211 г.), когато по волята на цар Борил (1207-1218) се е появил и самият Синодик. Издателите не само реконструират текста на този важен книжовен паметник по Палаузовия препис с добавки и разночетения от Дриновия препис, но се стремят да го поставят в неговия оригинален литургичен и канонично-догматичен контекст. Затова те включват в изданието и молитвите и хоросите на вселенските събори, които съпровождат Синодика в ръкописа на Палаузов.
автор: Стефан Бояджиев, Вера-Надежда Динова-Русева, Георги Бакалов
заглавие: Раннохристиянски храм "Св. София" - Премъдрост Божия
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2660-1
цена: 25 лв.


Многовековната история на храма „Св. София" е неразделна от духовната съдба на българския народ. Храмът е стоял на мястото си преди създаването на Дунавска България през 681 г., а в края на държавното ни Средновековие е дал наименованието на града. По своето местонахождение „Св. София" се намира на най-сакралното място в древния град.

автор: Илия Илиев
заглавие: Св. Климент Охридски
година: 2010
ISBN: 978-954-91983-5-5
цена: 20 лв.


Настоящото монографично изследване има за цел да очертае по-пълно и по-релефно образа на българския първоучител Климент Охридски и да направи по-точна преценка на неговите разностранни заслуги към българската култура през Средните векове. Книгата притежава класическа триделна структура.
автор: Антония Велкова-Гайдаржиева, Елена Попова
заглавие: Храмът Успение Богородично Велико Търново
година: 2010
ISBN: 978-954-524-769-9
цена: 22 лв.


Храмът „Успение Пресвятия Богородици", една от историческите светини на старата столица, помни средновековното си царско минало, възрожденските си строители, дарители, учители, гордее се със следосвобожденските си свещенослужители и епитропи, радва се на почитта на днешните си енориаши и настоятели. Местообиталище на светите мощи на св. Филотея Темнишка от времето на славния цар Калоян, монашеско убежище на търновските царици, религиозно-просветно средище през епохата на Възраждането, в което прозвучават гласовете на П. Р. Славейков и Н. Бозбели и където се изповядват усърдните в занаята си майстори табаци, в годините след Освобождението е незаменим енорийски храм за Жителите на Асенова махала.
автор: Калина Минчева
заглавие: Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през ХV-XVII век
година: 2010
ISBN: 978-954-9535-26-6
цена: 20 лв.


Кюстендилският санджак на пръв поглед е една средностатистическа османска административна единица, възникнала на Балканския полуостров след налагането на османската власт в него. При по-внимателно вникване в неговите структури и особености се разкрива една доста по-сложна картина. Областта на „Костадиновата земя", наречена по-късно с традиционния османски термин „санджак", се е простирала в териториите на четири съвременни балкански държави.
автор: Ваня Лозанова-Станчева
заглавие: На изток от Рая
година: 2010
ISBN: 978-954-400-275-6
цена: 10 лв.


Защо "Hа изток от Рая"? Защото там е краят на света! Това е една устойчива митологемна схема на мистичното пътуване Отвъд, предприемано от посветения в орфическите тайнства, за да постигне вечен и блажен живот посредством сакралното познание за безсмъртието... Намерението на предлаганата книга, която е първа част на едно по-голямо изследване, е да бъдат подирени конкретни литературни връзки между някои раннохристиянски творби с апокалиптичен характер и евентуалните техни орфически първоизточници, интерпретиращи „географията на Отвъдното" в една устойчива есхатологична традиция.
автор: Камен Димитров
заглавие: Речник-индекс на словата на авва Доротей
година: 2010
ISBN: 978-954-524-727-9
цена: 25 лв.


Речникът-индекс съдържа 3206 речникови статии и би могъл да послужи не само за справочник при лексикални проучвания, но и да бъде използван при всякакъв вид изследвания, свързани с историята на българския език или с техниката на превеждане от гръцки на български. Така например в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей се срещат прояви на една нерегистрирана досега в старобългарския език граматична особеност - образуване   на   бъдеще  време  в миналото   от   имперфект  на ИМЪТИ и инфинитив.
автор: Стилиянос Иродоту
заглавие: Православие и постмодерност
година: 2004
ISBN: 954-9536-96-3
цена: 9 лв.


Проблематика в книгата е поднесена на читателя, групирана в три глави. Първа глава разглежда православната онтология, а след това се пристъпва към осветление на основните аспекти на православната познавателна традиция (Втора глава). В трета глава се отстоява идеята, че нравствените и социални ценности на православието, са в нерезривно единство с онтологичните му основи. Книгата докосва и въпроси за дейността на православието в постмодерния свят.


<< предишна
|
следваща >>