Религия и медиевистика

автор: Венета Савова
заглавие: Песни от Климент. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни
година: 2017
ISBN: 978-954-326-311-0
цена: 38 лв.


 Настоящата книга е втора в поредицата „Охридски извори“. В нея са представени службите за св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни, като централно място сред тях заема Старобългарската служба от св. Климент Охридски. Тя е запазена в единадесет преписа, един от които е сред най-ценните охридски извори – това е Охридският миней от 1435 г. 
 
автор: Момчил Методиев
заглавие: Папите и тяхната империя (II—VII век)
година: 2002
ISBN: 954-9607-68-2
цена: 8 лв.


Папството е единствената институция, създадена през Късната античност, която съществува и в наши дни.Приносът на Папството към европейската история е безспорен - то подпомага поне частичното запазване на античното наследство през Ранното средновековие и успешно разпространява християнството в Западна Европа. Активността на Папството е решаваща за приобщаването на варварските племена към ценностите и постиженията на римската и християнската култура. 
автор: Атанасий Йевтич
заглавие: Духовният живот, видян от православната антропология
година: 2007
ISBN: 978-954-92106-2-0
цена: 4 лв.


 Авторът е преподавател в Православният богословски институт "Св. Сергий" в Париж и в Богословския факултет на Белград. Книгата е опит да каже повече и по-конкретно за православното християнско разбиране и за опита от духовния живот на човека преди всичко в перспективата на православната антропология.
автор: Радко Поптодоров
заглавие: Търновският архиепископ Василий (1185-1234) - неизвестен и непознат
година: 2012
ISBN: 978-954-9437-36-2
цена: 6 лв.


 В книгата е намерено точно отношение към историята, идеите на българите и преплитането на всичко това в знакови за нашето минало събития.
автор: Валентин Кожухаров
заглавие: Мисионерската дейност на Руската православна църква днес
година: 2008
ISBN: 978-965-543-028-2
цена: 10 лв.


 Изследването проследява мисионерската дейност на Руската православни църква (РПЦ) на съвременния етап, като разглежда теорията и практиката на мисия, отразена в документите на църквата и в практическата реализация на мисията за периода 1995-2008 година. За пръв път важни документи на Руската православна църква за мисията и за отделни аспекти на православното учение са преведени на български език и поместени в настоящата книга, като дават документална точност на анализите на мисия, които авторът прави както на основата на концепциите на РПЦ за мисионерска дейност, така и на базата на изобилен допълнителен материал и на собствения си опит в областта на православната мисия.
автор: Нора Божилова
заглавие: Етиката на Тома от Аквино
година: 2003
ISBN: 954-775-218-9
цена: 5 лв.


 Настоящото изследване си поставя за цел да установи границите на философската рефлексия и теологическата спекулация в томисткия синтез и да обоснове възможността за една морална философия на фона на взаимното им проникване. Етическата проблематика в томистката система се разгръща в пределите на една теологическа перспектива, която се явява завършваща и определяща моралното учение, но все пак личността запазва своята относителна автономност, гарантирана от свободата на волята. Човекът е свободен да напредва в нравствения живот, съгласно вложената в него склонност за осъществяване на съвършенството, но действителната проекция на неговите усилия винаги е в сферата на Първопричината. 
 
автор: Иван Русев
заглавие: "Cиe да се знае" (Приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история. По новооткрити материали от храмовете на Котленския край)
година: 1999
ISBN: 954-9541-37-1
цена: 9 лв.


На базата на новооткрити материали от храмовете в Котленския край в книгата е направен опит за обзорен анализ на приписките в богослужебната литература и на църковните текстове (ктиторски надписи, надписи върху каменни плочи, върху надгробни паметници в дворовете на храмовете и т. н.) като извори за изучаването на българската възрожденска история. Първата част на труда е изградена на поселищен принцип и там подробно е представен целият емпиричен материал, събиран в района от автора в продължение на няколко години. Втората основна част има обобщаващ и теоретичен характер. В нея е направен опит да се разкрие връзката между локалното и общонационалното, между конкретното и общотеоретичното. Приложеният справочен апарат улеснява ползването на изданието.
автор: Нонка Богомилова
заглавие: „Национализирането“ на религията: съвременни дебати и практики
година: 2015
ISBN: 978-954-326-255-7
цена: 8 лв.


В последните десетилетия в културноисторическия образ на другостта ролята на нацията, етноса, религията и техният синтез придобиха преференциален статут като конфигуриращи този алтернативен и често враждебен образ. Истинското лице на този тип опасни междуобщностни отношения ли показва този синтез или е само маска, зад която се скриват други, по-дълбинни елементи и основания? Каква е ролята на религията и по-специално на религиозните различия в този взривоопасен „коктейл”? Биха ли могли отговорите на тези въпроси да помогнат за просветляването и умиротворяването на все по-тревожните гримаси, които тези два образа – на „ние” и „другите” – си разменят в последните десетилетия навсякъде по света, и нещо особено тревожно – в секуларна, демократична, „християнска” Европа?
Това са някои от въпросите, които мотивират логиката и емоцията на тази книга и дават на любопитния читател интересен материал за размишление.
автор: Тома от Аквино
заглавие: Сума против езичниците (2 книга)
година: 2013
ISBN: 978-654-9992-45-8
цена: 10 лв.


 „Сумата" е насочена към най-елитните кръгове в тогавашните университети, където, както изглежда, е имало немалко errantes - заблудени или повлияни от учението на авероизма, които противопоставят истините на разума на истината на вярата. Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), "Сума против езичниците", или още "Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците", е вторият по значение „богословски свод" на св. Тома от Аквино.автор: Магдалена Легкоступ
заглавие: Обучението по религия
година: 2012
ISBN: 978-954-400-763-8
цена: 25 лв.


Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната и социалната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, за родители и всички онези, които се интересуват от религиозното измерение на съвременното интер-културно образование и свързаните с това възпитателни, корекционни и социално приобщаващи възможности на училищното обучение по религия.

<< предишна
| 1 | 2 | 3 следваща >>