Биология

автор: Стефка Димитрова-Конаклиева
заглавие: Флора на морските водорасли в България
година: 2000
ISBN: 954-642-112-х
цена: 16 лв.


Написването за първи път на флора на морския макрофитобентос от акваторията на България попълва липсата от източник за основно запознаване със систематиката на България попълва липсата от източник за основно запознаване със систематиката и открива възможност за лесно идентифициране на представителите от отделите Rhodophyta (Червени водорасли), Phaeophyta (Кафяви водорасли) и Chlorophyta (Зелени водорасли).
автор: Димитрина Стоянова, Елена Чакалова
заглавие: Ултраструктура на растителната клетка
година:
ISBN: 954-642-132-4
цена: 16 лв.


Атласът „Ултраструктура на растителната клетка" е учебно пособие, допълващо лекциите по основните курсове по „Анатомия и морфология на растенията" и „Ботаника I част" за студентите от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" по специалностите биология, екология, молекулярна биология, биотехнология, биология и химия, география и биология.
автор: Робърт Е. Фариел, Робърт У. Хиндис, Дейвид Б. Бери
заглавие: Наука за земята
година: 2007
ISBN: 978-954-535-465-8
цена: 62 лв.


Книгата "Наука за Земята" е пълен, богато илюстриран учебник, изучаващ Земята от астрономическо и геологическо гледище. Тя съдържа основни знания за:
* земните движения;
* отвъд Земята;
* земните материали;
* земната повърхност;
* атмосфера и океани;
* време и климат;
* вулкани и земетресения и др.
автор: Никола Попов, Елена Томова, Балик Джамбазов
заглавие: Цитология, хистология и ембриология
година: 2008
ISBN: 978-954-423-465-2
цена: 12 лв.


Учебникът е предназначен за студенти по "Екология и опазване на околната среда" и "Молекулярна биология", като е съобразен със съответните учебни програми. Същевременно той може да се използва от студенти, обучаващи се в други биологични специалности, от млади специалисти и изследователи, работещи в тази насока.
Частите са написани както следва: „Цитология" - Балик Джамбазов; „Хистология и Ембриология" - Елена Томова. Учебникът е под общата редакция на Никола Попов.

автор: Валентин Богоев, Анелия Кенарова
заглавие: Основи на екологията
година: 2009
ISBN: 978-954-642-515-7
цена: 25 лв.


Бързото развитие на екологията през последните години продиктува необходимостта от написването на този учебник. Много от традиционните възгледи, характерни за началото и средата на миналия век, се промениха, други претърпяха сериозно развитие, в съдържанието на трети навлязоха нови представи и методи. В учебника наред с класическите са представени и последните значими концепции на съвременната екология, описани по начина на тяхното възникване и развитие, не само като същност, но и като търсене на истината за тази същност.
автор: Радой Иванов
заглавие: Физиология и биохимия на насекомите
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2630-5
цена: 10 лв.


Книгата има монорафнчен и справочен характер. В нея съобразно класическите знания и съвременните достижения са разгледани основните положения на физиологията и биохимията на всички системи и някои обособени тъкани. Обърнато е особено внимание на нервната система и сетивните функции при насекомите, мускулната и ендокринната система, особеностите на метаболизма, циркулационната система и дишането, екскрецията, биологията и физиологията на размножаването, засегната е темата за болестите, пренасяни от насекомите, популацнонния контрол и др.
Предназначена е за студентите и  специалистите от бакалавърска и магистърска степен по биология и ентомологи, както и за докторанти, работещи в областта на биологияна на насекомите.

автор: Мария Карапеткова, Младен Живков
заглавие: Рибите в България
година: 2010
ISBN: 978-954-300-063-0
цена: 13.9 лв.


Предлаганата книга предоставя възможност на многобройните природолюбители, природозащитници, риболовци, рибовъди, въдичари, ученици и студенти сами да определят уловените от тях риби главно чрез описанието на външните им отличителни белези и с помощта на цветните рисунки, както и да получат кратки сведения за размерите, разпространението, биологията и стопанското значение на всички сладководни и морски видове риби у нас.
автор: Иван Кацарски
заглавие: Размирният Едем
година: 2002
ISBN: 954-956-67-Х
цена: 7 лв.


Това изследване ни пренася на стотици хиляди и милиони години назад във времето. Хронологически погледнато, ние се намираме на космическо разстояние от епохата, в която ни е отредено да живеем. Но само на пръв поглед подобно дълбаене в пластовете на предисторията с нищо не може да заинтересува читател, чието внимание почти напълно е обсебено от съвременните реалности.    
автор: Севдалин Георгиев, Гинка Генова, Йордан Йорданов и екип
заглавие: Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика
година: 2008
ISBN: 968-954-642-232-90
цена: 15 лв.


Определянето на специфични ДНК и РНК последователности чрез in situ хибридизаците има важно значение за съвременната биологична наука. In situ детекцията на вирусни ДНК секвенции е от интерес за диагностициране на различни заболявания при човека. Идентифицирането на специфични секвенции в хромозомите е нов поглед и прочит на зенната експресия и тоВа до золнма степен определя ключовата роля на in situ хибридизационните техники при съвременните молекулярни анализи.

<< предишна | 1 | 2
следваща >>