Биология

автор: Иса Хаджиали, Надежда Райчева, Наташа Цанова
заглавие: Рефлексията в обучението и биологията – теоретична основа и практически решения
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4239-7
цена: 15 лв.


 В книгата е направен опит проблемът РЕФЛЕКСИЯ да бъде представен именно като системен обект със своите съставящи психологически и педагогически характеристики, „прочетени“ в единство и технологизирани в обектното поле на методиката на обучение по биология. Приемането на рефлексията като системен обект очертава едно друго концептуално пространство, където ключовите думи, които го характеризират, са цялостност и интегралност. Рефлексията като интегрална по същността си цялост има своето предметно битие и динамика на съществуване. Задачата на методиката на обучение по биология е да анализира тези два аспекта на съществуване на рефлексията и да конструира по компонентни модели на процеса обучение.
 
автор: Валери Кочев, Андрей Попатанасов
заглавие: Латерална организация на липидните мембрани
година: 2015
ISBN: 978-954-326-243-4
цена: 20 лв.


Даниел Дефо накара много от нас в детско-юношеска възраст да повярват, че е възможно “носталгията по рая” да се сбъдне, па макар и в резултат на корабокрушение (т.е. стрес). Но за това ни трябват салове! Кой играе ролята на Робинзон Крузо в двумерния океан на биологичните мембрани? Тези динамични ансамбли са в състояние, запазвайки флуидната си 2D аранжировка, да организират в себе си специфични липид-белтъчни комплекси, чрез които да участват активно в клетъчните процеси. Как възникват и се развиват латералните нееднородности не само по време на стрес, но и при нормални условия? Не са малко въпросите, на които все още няма окончателен отговор, но с усилията на редица научни екипи, хоризонтът започва да се прояснява и изплуват очертанията на пленителна картина от невиждани до този момент структури. Мембраните не се предават лесно и няма отведнъж да разкрият съкровените си тайни. Това обаче ги прави по-чаровни, въпреки че ни изправят пред все нови и нови предизвикателства. Действително, ако пък знаехме всичко за тях, може би нямаше да ни бъдат интересни.
автор: Росица Маринова, Филип Симеонов, Валери Кочев
заглавие: Моделни мембранни системи
година: 2012
ISBN: 978-954-326-174-1--
цена: 13 лв.


Постепенно се наложи мнението, че липидомно задавания структурен полиморфизъм на мембраните съвсем не е приумица на еволюцията, а отразява необходимостта от разнообразие и специфичност на клетъчните функции. Съвременните представи, отразени в непрекъснато усъвършенстващите се мембранни модели, се изграждат на базата на извънредно богатия експериментален материал, натрупан предимно с физически средства през последните няколко десетилетия.
автор: Ралица Берберова
заглавие: Природни бедствия в България
година: 2012
ISBN: 978-954-535-699-5
цена: 12 лв.


Монографията „Природни бедствия в България състояние и тенденции" представлява комплексен поглед върху природните бедствия и е резултат от изследвания, проведени в Лабораторията по природни бедствия и рискове. Очертани са тенденции на нарастване на появата на тези явления в световен мащаб. Определена е уязвимостта за страната ни и е акцентирано на онези от тях, които представляват най-голяма опасност и риск.
автор: Стоят Чакъров, Георги Русев
заглавие: ДНК поправка
година: 2011
ISBN: 978-954-322-457-9
цена: 14 лв.


Монографията „ДНК поправка" е посветена на един от основните процеси в живата клетка - поправката на увреждания в ДНК, настъпили в резултат на нормалните физиологични процеси или под действието на различни увреждащи агенти от външната среда. Противно на популярно разпространените твърдения, че уврежданията в ДНК са редки събития, които неизменно водят до смърт на клетката или заболяване на засегнатия индивид, всъщност поправката на ДНК е рутинен механизъм, извършващ „системна поддръжка" на всички клетки на живия организъм, осигуряващ тяхната жизненост и способността им да изпълняват свойствените им функции.
автор: Атлас
заглавие: Атлас на гнездящите птици в България
година: 2007
ISBN: 978-954-91421-7-4
цена: 90 лв.


Настоящият "Атлас на гнездящите птици в България" е първият по рода си и съдържа най-пълната досега информация за гнездо-вата орнитофауна на страната. Изготвен по стандартна методика, той обхваща практически всичките 1240 10x10 km UTM квадрата от територията на България за периода 1996-2005 г. На 680 страници на български и английски език са представени видовите очерци на 297 вида птици (включително 9 вида, които са изчезнали като гнездящи), обща част с информация за историята на картирането в страната, целите и методиката на картирането, анализ и обобщени данни за гнездовата орнитофауна в България и т.н.

автор: Ирина Костадинова, Младен Граматиков - редактор
заглавие: Орнитологично важни места в България и Натура 2000
година: 2007
ISBN: 978-954-91421-8-1
цена: 60 лв.


В "Орнитологично важни места в България и Натура 2000" е представена мрежата от 114 ОВМ в България, както и тяхното значение за опазването на птиците на световно и европейско равнище, и в границите на Европейския съюз. Всички места са избрани въз основа на стандартните орнитологични критерии на БърдЛайф Интернешънъл и би трябвало да са неразделна част от Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

автор: Станка Христова
заглавие: Етика в света на биотехнологиите
година: 2009
ISBN: 978-954-400-113-1
цена: 12 лв.


Светът устремно навлезе в ново хилядолетие, многообещаващо, но и с признаци за сериозни опасности, които изискват много смелост и още повече мъдрост...особено да се запази хуманен човешкия живот през изгряващата нова ера на биотехнологията...
Най-големите морални предизвикателства пред нас всъщност не идват от изпълнените с омраза фанатици, които заплашват със смърт и разруха. Те идват по-скоро от изпълнените с добри намерения учени и технолози, които предлагат живот, удоволствие и усъвършенстване. Те са вторични продукти на благородния и хуманен стремеж на модерността да овладее природата в името на човешкото благополучие.
автор: Randall Baker
заглавие: ENVIRONMENT
година: 2010
ISBN: 978-954-326-126-0
цена: 23 лв.


The environment is something that cares little, or nothing, for the divisions among "specialized" fields of knowledge, for the human time-scale, and certainly does not go along with Man's ridiculous concept of "Conquest of Nature," or "Dominion over the Earth." In a rational world we would try to understand the laws of science - the rules of the environment game, and base our policies to fit these realities.
автор: Стефка Димитрова-Конаклиева
заглавие: Флора на морските водорасли в България
година: 2000
ISBN: 954-642-112-х
цена: 16 лв.


Написването за първи път на флора на морския макрофитобентос от акваторията на България попълва липсата от източник за основно запознаване със систематиката на България попълва липсата от източник за основно запознаване със систематиката и открива възможност за лесно идентифициране на представителите от отделите Rhodophyta (Червени водорасли), Phaeophyta (Кафяви водорасли) и Chlorophyta (Зелени водорасли).

<< предишна
| 1 | 2 | 3 следваща >>