Биология

автор: Росица Конакчиева, Надежда Стефанова
заглавие: Обща хистология
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4028-7
цена: 24 лв.


 В учелника Обща хистология специално е отделено внимание на най-важните нови научни факти, свързани с функциите, структурата на тъканите, като е използван достъпен и лаконичен език. 
автор: Иса Хаджиали, Надежда Райчева, Наташа Цанова
заглавие: Рефлексията в обучението и биологията – теоретична основа и практически решения
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4239-7
цена: 15 лв.


 В книгата е направен опит проблемът РЕФЛЕКСИЯ да бъде представен именно като системен обект със своите съставящи психологически и педагогически характеристики, „прочетени“ в единство и технологизирани в обектното поле на методиката на обучение по биология. Приемането на рефлексията като системен обект очертава едно друго концептуално пространство, където ключовите думи, които го характеризират, са цялостност и интегралност. Рефлексията като интегрална по същността си цялост има своето предметно битие и динамика на съществуване. Задачата на методиката на обучение по биология е да анализира тези два аспекта на съществуване на рефлексията и да конструира по компонентни модели на процеса обучение.
 
автор: Валери Кочев, Андрей Попатанасов
заглавие: Латерална организация на липидните мембрани
година: 2015
ISBN: 978-954-326-243-4
цена: 20 лв.


Даниел Дефо накара много от нас в детско-юношеска възраст да повярват, че е възможно “носталгията по рая” да се сбъдне, па макар и в резултат на корабокрушение (т.е. стрес). Но за това ни трябват салове! Кой играе ролята на Робинзон Крузо в двумерния океан на биологичните мембрани? Тези динамични ансамбли са в състояние, запазвайки флуидната си 2D аранжировка, да организират в себе си специфични липид-белтъчни комплекси, чрез които да участват активно в клетъчните процеси. Как възникват и се развиват латералните нееднородности не само по време на стрес, но и при нормални условия? Не са малко въпросите, на които все още няма окончателен отговор, но с усилията на редица научни екипи, хоризонтът започва да се прояснява и изплуват очертанията на пленителна картина от невиждани до този момент структури. Мембраните не се предават лесно и няма отведнъж да разкрият съкровените си тайни. Това обаче ги прави по-чаровни, въпреки че ни изправят пред все нови и нови предизвикателства. Действително, ако пък знаехме всичко за тях, може би нямаше да ни бъдат интересни.
автор: Росица Маринова, Филип Симеонов, Валери Кочев
заглавие: Моделни мембранни системи
година: 2012
ISBN: 978-954-326-174-1--
цена: 13 лв.


Постепенно се наложи мнението, че липидомно задавания структурен полиморфизъм на мембраните съвсем не е приумица на еволюцията, а отразява необходимостта от разнообразие и специфичност на клетъчните функции. Съвременните представи, отразени в непрекъснато усъвършенстващите се мембранни модели, се изграждат на базата на извънредно богатия експериментален материал, натрупан предимно с физически средства през последните няколко десетилетия.
автор: Ралица Берберова
заглавие: Природни бедствия в България
година: 2012
ISBN: 978-954-535-699-5
цена: 12 лв.


Монографията „Природни бедствия в България състояние и тенденции" представлява комплексен поглед върху природните бедствия и е резултат от изследвания, проведени в Лабораторията по природни бедствия и рискове. Очертани са тенденции на нарастване на появата на тези явления в световен мащаб. Определена е уязвимостта за страната ни и е акцентирано на онези от тях, които представляват най-голяма опасност и риск.
автор: Стоят Чакъров, Георги Русев
заглавие: ДНК поправка
година: 2011
ISBN: 978-954-322-457-9
цена: 14 лв.


Монографията „ДНК поправка" е посветена на един от основните процеси в живата клетка - поправката на увреждания в ДНК, настъпили в резултат на нормалните физиологични процеси или под действието на различни увреждащи агенти от външната среда. Противно на популярно разпространените твърдения, че уврежданията в ДНК са редки събития, които неизменно водят до смърт на клетката или заболяване на засегнатия индивид, всъщност поправката на ДНК е рутинен механизъм, извършващ „системна поддръжка" на всички клетки на живия организъм, осигуряващ тяхната жизненост и способността им да изпълняват свойствените им функции.
автор: Атлас
заглавие: Атлас на гнездящите птици в България
година: 2007
ISBN: 978-954-91421-7-4
цена: 90 лв.


Настоящият "Атлас на гнездящите птици в България" е първият по рода си и съдържа най-пълната досега информация за гнездо-вата орнитофауна на страната. Изготвен по стандартна методика, той обхваща практически всичките 1240 10x10 km UTM квадрата от територията на България за периода 1996-2005 г. На 680 страници на български и английски език са представени видовите очерци на 297 вида птици (включително 9 вида, които са изчезнали като гнездящи), обща част с информация за историята на картирането в страната, целите и методиката на картирането, анализ и обобщени данни за гнездовата орнитофауна в България и т.н.

автор: Ирина Костадинова, Младен Граматиков - редактор
заглавие: Орнитологично важни места в България и Натура 2000
година: 2007
ISBN: 978-954-91421-8-1
цена: 60 лв.


В "Орнитологично важни места в България и Натура 2000" е представена мрежата от 114 ОВМ в България, както и тяхното значение за опазването на птиците на световно и европейско равнище, и в границите на Европейския съюз. Всички места са избрани въз основа на стандартните орнитологични критерии на БърдЛайф Интернешънъл и би трябвало да са неразделна част от Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

автор: Станка Христова
заглавие: Етика в света на биотехнологиите
година: 2009
ISBN: 978-954-400-113-1
цена: 12 лв.


Светът устремно навлезе в ново хилядолетие, многообещаващо, но и с признаци за сериозни опасности, които изискват много смелост и още повече мъдрост...особено да се запази хуманен човешкия живот през изгряващата нова ера на биотехнологията...
Най-големите морални предизвикателства пред нас всъщност не идват от изпълнените с омраза фанатици, които заплашват със смърт и разруха. Те идват по-скоро от изпълнените с добри намерения учени и технолози, които предлагат живот, удоволствие и усъвършенстване. Те са вторични продукти на благородния и хуманен стремеж на модерността да овладее природата в името на човешкото благополучие.
автор: Randall Baker
заглавие: ENVIRONMENT
година: 2010
ISBN: 978-954-326-126-0
цена: 23 лв.


The environment is something that cares little, or nothing, for the divisions among "specialized" fields of knowledge, for the human time-scale, and certainly does not go along with Man's ridiculous concept of "Conquest of Nature," or "Dominion over the Earth." In a rational world we would try to understand the laws of science - the rules of the environment game, and base our policies to fit these realities.

<< предишна
| 1 | 2 следваща >>