Социология

автор: Ана Лулева, Евгения Троева, Петър Петров
заглавие: Принудителният труд в България (1941–1962)
година: 2012
ISBN: 978-954-322-487-6
цена: 14 лв.


Книгата e посветена на паметта за принудителния труд в България – принуда, на която са били подлагани български граждани по времето на двата различни политически режима. Целта й е да покаже как писмените, устните, визуалните и ритуалните форми на предаване на спомените формират колективни (комуникативни) памети и идентичности.
автор: сборник
заглавие: Глобалната криза и България - социално-икономически и демографски проблеми и хуманитарни аспекти
година: 2012
ISBN: 978-954-9865-14-1
цена: 15 лв.


Книгата включва доклади, изнесени на научно-теоретическа конференция, посветена на тема "Глобалната криза и България - социално-икономически и демографски проблеми и хуманитарни аспекти", състояла се на 12.1.2012 г. в София
автор: Доминик Кардон
заглавие: Интернет демокрацията
година: 2012
ISBN: 978-954-535-703-9
цена: 10 лв.


Интернет е средство за борба срещу инфантилизирането на гражданите в режим, който би трябвало да им е доверил властта. В този смисъл световната мрежа въплъщава бъдещето на демокрацията. Не е основателно да се иска възстановяване на границата, над която ревниво са бдяли gate-keepers в традиционното публично пространство. В замяна на това, днес протича една тиха борба за контрола над средствата, чрез които a posteriori се йерархизират информациите в мрежата.
Недоверието спрямо словото без контрол и цензура крие още по-голямо недоверие спрямо едно самоорганизиращо се общество. И тъкмо около този въпрос се разиграва бъдещето на Интернет.

автор: Красимира Байчинска
заглавие: Ценностите на съвременната българска култура
година: 2011
ISBN: 978-954-617-123-8
цена: 10 лв.


В книгата се разкриват структурните и динамичните особености на ценностите на съвременната българска култура в рамките на системно-функционалния подход. Особено внимание е отделено на проблемите на стабилността и изменчивостта на ценностната система, ценностната криза, ценностната йерархия, ценностните доминанти и приоритети. Друга важна черта на изследванията е използването на три перспективи: кроскултурна, социологична и личностно-индивидуална. Изложени са резултатите от четири емпирични изследвания на автора, които обхващат повече от 2500 изследвани лица и са осъществени от 1993 до 2005 г.
автор: Красимир Калинов
заглавие: Статистически методи в поведенческите и социалните науки
година: 2010
ISBN: 978-954-535-613-1
цена: 25 лв.


Книгата запознава с принципите на базовите статистически процедури, използвани в поведенческите и социалните науки, и помага на нематематиците да навлязат в трудната за тях приложна статистиката. Започва с най-елементарните описателни методи и преминава към по-сложните подходи. Дадени са всички нужни формули и дефиниции. Читателят научава не само как да прилага формулите, но и логиката при използването на статистическите методи.
автор: Валентина Кънева, съставител
заглавие: Автономия и биоетика
година: 2011
ISBN: 978 954 587162 7
цена: 15 лв.


Книгата има за цел - в пълно съответствие с всеобщата декларация за биоетиката и правата на човека - да „насърчи дебата, образованието, обществената информираност и ангажимент към биоетиката". Тази книга има не само академична, но и практическа насоченост. Информираният обществен диалог е предварително условие за подобряването на регулациите и политиките.

автор: Лилия Колова, съставител
заглавие: Европейският град през 21 век: къде сме ние?
година: 2011
ISBN: 978-954-535-687-2
цена: 10 лв.


Градът винаги е бил символ на развитието - културно, политическо и икономическо. През 21 век, поставени в нови условия, градовете търсят новите начини за своето развитие - не само защото това изисква интересът на техните граждани, но и поради факта, че в глобалната епоха градовете се конкурират помежду си за бизнес, инвестиции и талант.
Успяват онези, които съумяват да разпознаят и съберат потенциала си в единна система - и да насочват системата с помощта на модерно, диалогично стратегическо планиране и управление. От състезанието отпадат градовете, в които политиките са сведени до пълнене на дупки и гонене на бездомни кучета.
автор: Росица Симеонова
заглавие: Ръководство и култура в организациите за социална работа
година: 2011
ISBN: 978-954-9321-68-5
цена: 12 лв.


Темата на монографията интегрира четири изследователски проблема, които се проучват в тяхната същност и взаимна обвързаност.
Теоретичният анализ на отбелязаните проблеми е продължен чрез емпирично изследване на типа култура, стила на ръководство, видовете власт и прилаганите тактики за влияние в организации за социална работа.
Книгата може да бъде полезна на изследователи с интерес към проучваните проблеми, на преподаватели и студенти по социална работа, ръководители на организации в сферата на социалната работа и на всички, които се интересуват от въпросите на ефективното взаимодействие в работна среда.<< предишна | 1 | 2
следваща >>