Социология

автор: Светослав Ставрев
заглавие: Скенерът. Защо сме такива и може ли иначе?
година: 2016
ISBN: 978-954-326-276-2
цена: 15 лв.


 Текстовете в книгата са групирани в три дяла, в които се обглеждат авторовите впечатления през 15-годишен период по проблеми от социалния и политическия живот.
Авторът предлага и дефинира нови социологически понятия, с които да се намери подход и да се търси разрешение на въпроси, стоящи пред съвременното общество. Това са понятията снежинка, рулетка на живота, социометричен скенер. Сърцевината на тази теоретична конструкция е скенерът – матрична система, получена от преплитането на снежинки и рулетки.
 
автор: Пенка Радева
заглавие: Личното име - между традицията и съвременността
година: 2011
ISBN: 978-954-543-034-3
цена: 5 лв.


 В предлаганата на вниманието на читателите книга на Пенка Радева „Личното име - между традицията и съвременността“ в отделни разработки е научно интерпретиран и поднесен на достъпен език много интересен материал, свързан с българската личноименна система.
автор: Жулиета Аврамова
заглавие: Как да търсим и намираме работа?
година: 2011
ISBN: 978-954-400-488-0
цена: 7 лв.


 Тази книга ще ви даде знания, увереност и спокойствие за начина, по който ще се развие професионалния ви живот.
Това е единственото пълно ръководство по търсене и намиране на работа. Нищо друго освен него не ви е нужно, за да постъпите на работата, за която мечтаете.
А какво по-хубаво от това да работите това, което обичате?
 
автор: Иван Нончев
заглавие: Средната класа и соцалните трансформации в България
година: 2000
ISBN: 954-8176-52-1
цена: 4 лв.


 Проблемът за средната класа е актуален днес у нас. За него много се говори. Това предизвика специалното му изследване, направено в последните 5-6 години, чийто резултат е тази книга. В нея се разглеждат същността на социалните отношения, процесите на социалните трансформации и критериите за обособяването на средната класа. Проследяват се протеклите и сега протичащи процеси на социални трансформации в трите периода на коренни промени в социалните отношения - от Освобождението на България до 1944 г., от 1944 г. до 1989 г. и след 1989 г. Направен е опит да се дадат количествени и качествени характеристики на социалните групи, включително и на средната класа.
 
автор: Десислава Манова-Георгиева
заглавие: ЕС и младежта: диалог в социалните медии
година: 2015
ISBN: 978-954-326-251-9
цена: 15 лв.


Авторката поставя във фокуса на вниманието десетте приоритетни действия на стратегията на ЕС „Младежта в движение”. Книгата е снабдена с речник на използваните специализирани термини, анкетна карта, въпроси за авторско дълбочинно интервю, направен е анализ на избрани блогпостинги на еврокомисари. Всичко това говори убедително не само за сериозната компетентност и респектиращия мащаб на извършената от д-р Десислава Манова-Георгиева изследователска дейност, но и за много добре реализирания ѝ стремеж за възможно пълно обхващане на изследваната тема.
автор: Антон Радев
заглавие: Дизайн, хора и взаимодействия
година: 2013
ISBN: 978-954-326-195-6
цена: 17 лв.


Книгата "Дизайн, хора и взаимодействия" засяга множество теми, отнасящи се до всички звена във фирмите и лицата, обвързани с продуктите, които се разработват. От мениджърите на всички бизнес, маркетингови и технически отдели до отделните единици в екипите, които проучват, планират, проектират, програмират и тестват продуктите. Книгата се застъпва за културата в технологичното разработване, в което всички процеси и дейности трябва да се стремят към реализирането на проекти, ориентирани към истинските нужди на потребителите.
автор: Дияна Петкова
заглавие: Културни идентичности в интеркултурен диалог
година: 2013
ISBN: 978-954-400-837-6
цена: 13 лв.


Изследванията в , са проведени в периода 2004-2010 година в България, Финландия, Нидерландия и САЩ. На пръв поглед не съществуват много прилики между четирите националности. По-задълбоченият анализ на културните процеси обаче дава възможност да се направят интересни съпоставки между трите европейски държави, от една страна, и между тях и САЩ, от друга.
автор: София Захова
заглавие: Черна гора след Югославия: динамика на идентичностите
година: 2013
ISBN: 978-954-326-193-2
цена: 16 лв.


Книгата е изключително актуална по няколко причини. На първо място тя третира един наболял проблем в живота на постюгославското пространство: сблъсъка на традиционната с нововъзникналата или актуализираната идентичност, борбата между новите реалности и югославските национални стереотипи. Практическата стойност на едно такова проучване се състои във възможността да се овладее една важна проблематика и тя да бъде използвана за влияние върху или за овладяване на протичащите процеси. Това, че подобни научни импулси идват от България е много важно с оглед на участието ни в европейската интеграция на Западните Балкани.
Проф. дин Христо Матанов
автор: Руси Маринов
заглавие: Интерактивни стратегически комуникации
година: 2012
ISBN: 978-954-535-733-6
цена: 19 лв.


В книгата се дефинират същността на интерактивните стратегически комуникации, архитектури и технологии, тенденциите за развитие на мрежовите стратегии, проблемите при трансфер на съдържание и подходите за интегриране на новите медии в платформите по управление на знание. Разглеждат се особеностите, принципите и моделите на стратегически комуникации и обвързаността им с интерактивните компкзтърни технологии.

автор: Щелиян Щерионов
заглавие: Демографско развитие на българските земи през Възраждането
година: 2012
ISBN: 978-954-400-658-3
цена: 25 лв.


"Демографско развитие на българските земи през Възраждането" се занимава с изследване на осъществяващите се сред проучваното население демографски процеси, с оглед установяване на същността и основните тенденции в тяхното развитие, като съответните процеси - раждания, умирания, бракове, миграции, се анализират поотделно. Обект на изследва е разкриването на основните особености в характерните за изследваното население демографски структури. То се осъществява диференцирано за всяка една конкретна структура, съобразно основния й струткурообра-зуващ признак - пол, възраст, занятие, отрасли на обществено-икономи-ческата дейност, социална принадлежност, семейно положение, домакинства, семейства, етническа и религиозна принадлежност и т.н.

<< предишна
| 1 | 2 следваща >>