Право

автор: Атанас Семов
заглавие: Система на източниците на правото на ЕС
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2943-5
цена: 15 лв.


Настоящият труд е първото самостоятелно българско изследване на важната проблематика за източниците на европейското интеграционно право. Той предлага разгърнат систематичен анализ на огромното многообразие различни категории източници и нови теоретични конструкции на изследваните въпроси. Научните построения са напълно оригинални и не отразяват нито една съществуваща в европейската или в българската правна литература концепция.
автор: Никола Енев
заглавие: Как да постигнем успех в ЕС
година: 2008
ISBN: 978-954-28-0269-3
цена: 9 лв.


Докато Европа ни е добре познат континент, Европейският съюз е нещо съвсем ново за съвременните българи. Той разкрива пред нас нови колосални възможности. Трябва всеки българин да ги открие, да ги разбере, да ги оползотвори. Срамно е да бъдем едни от най-изостаналите европейци, като можем да бъдем и от първите. „Как да Постигнем успех в ЕС" посветена на реализирането на тази делова задача.
автор: Жасмин Попова
заглавие: Право на Европейския съюз
година: 2009
ISBN: 978-954-28-0574-8
цена: 29 лв.


Настоящото изследване, съобразено с действащото право към момента на издаването му, отразява всички нововъведения от Договора от Лисабон, презумирайки неговото влизане в сила от 1 януари 2010 г. Целта на труда е да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на Европейския Съюз - автономното вътрешно право на наднационалната организация, в която България е пълноправен и пълноценен участник.

автор: Цеко Цеков
заглавие: Криминалистика
година: 2006
ISBN: 978-954-649-985-1
цена: 20 лв.


С новото издание на този учебник проф. Цеков оставя трайна следа в българската криминалистика с високата си ерудиция и богата изследователска дейност, както и с многобройните си разработки и публикации, които и занапред във времето ще формират правници, отдадени на криминалистиката.
автор: Костадин Бобев
заглавие: Криминалистика
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2911-4
цена: 15 лв.


Предложеният монографичен труд е трето преработено издание, в което са направени съществени допълнения на актуални въпроси от криминалистичната теория и практика. Включени са нови методики за събиране и проверка на доказателствен материал, прилагане на специални разузнавателни средства и др. В труда са отразени най-съществените проблеми и тенденции в развитието, организацията, правното регулиране и методологията при събиране, изследване и използване на следите от престъплението в досъдебното производство и в някои фази на съдебното производство.
автор: Радостин Беленски
заглавие: Криминалистика практикум
година: 2008
ISBN: 978-954-28-0319-5
цена: 13 лв.


Предлаганият практикум е в методическо единство с учебника по криминалистика и курса от лекции, като с него се завършва обучителния цикъл в подготовката по криминалистика на студентите от юридическите факултети.
Включени са 15 основни теми, които обхващат основни дялове на криминалистиката: криминалистична техника, криминалистична тактика, методика на разследване на отделните видове престъпления.
автор: Радостин Беленски
заглавие: Криминалистика
година: 2008
ISBN: 978-954-28-0318-8
цена: 39 лв.


Две са причините за настоящото второ издание на учебника „Криминалистика": изчерпването на първоначалния тираж и някои промени в нормативната уредба.
Второто издание на предлагания учебник е обогатено с два нови параграфа: „Разследване на палежи" и „Разследване на автотранспортни престъпления". Освен това са преработени онези части, при които има изменение на действащата нормативна уредба. Изложението е съобразено с актуалното към 21 юли 2008 г. законодателство.
автор: Орлин Борисов
заглавие: Право на Европейския съюз
година: 2010
ISBN: 978--954-893-307-0
цена: 25 лв.


Учебникът по Право на Европейския съюз (ЕС) е предназначен за всички усвояващи, работещи и интересуващи се от европейските интеграционни процеси (чийто регулатор е правото на ЕС) - студенти, докторанти-специализанти, а също така и за всички практикуващи специалисти в тази област.

автор: Михайлина Михайлова
заглавие: Цивилизация на правата на човека
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2807-0
цена: 10 лв.


Няма цивилизация, още по-малко днешната, приела правата на човека за своя емблема, която би могла да пренебрегне или да се отрече от тези права. Защото са особен феномен и дар на човека и човечеството, права с изключителна ценност, абсолютно различни от масовите, всекидневни, банални права. Те са дар, за чието реализиране в живота: човечеството е „орисано" да се бори, колкото непосилна да е тази борба. Още повече, че те имат свойството да разширяват своя смисъл и съдържание според предназначението на човека да усъвършенства човешката си същност и природа според перспективата на живота.
автор: Николай Натов, съставител
заглавие: Сборник източници на международното частно право, том 1
година: 2010
ISBN: 954-649-28-0646-2
цена: 28 лв.


Целта на този тритомен сборник е да събере и систематизира източниците на българското Международно частно право. Поради огромния брой актове, съдържащи разпоредби на Международното частно право, би било твърде претенциозно - дори за тритомно издание, да се отпечатат всички в това издание. Ето защо Сборникът включва само най-важните в практико-те-оретичен план източници на разглеждания правен отрасъл. В първия том са подредени вътрешноправните източници, вторият том обхваща международноправните, а третият, в две книги, включва постоянно нарастващите по количество и обхват актове на Европейския съюз в областта на Международното частно право.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>