Етнология

автор: Марек Якоубек
заглавие: Войводово - едно непознато чешко село в България
година: 2013
ISBN: 978-954-326-191-8
цена: 14 лв.


Историята на чешкото заселване на Войводово и Белинци приключва в периодамежду 1948 и 1950 г. Тогава в рамките на следвоенните реемиграционни процеси, реализирани на базата на съответните междудържавни споразумения, повечето чешки жители на тези села (общо 200 семейства, т.е. около 700 души) се преселват в Чехословакия (и по-точно в няколко села и градчета в Южна Моравия).

автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Ромската етнокултура – минало и настояще
година: 2012
ISBN: 978-954-326-185-7
цена: 14 лв.


"Ромската етнокултура – минало и настояще" е цветен каталог, спонсориран от програма "Култура" на ЕС. Той е част от проекта CamUSCulturae. В изданието достъпно и синтезирано са разгледани темите за начина на живот и ромската култура в различни части на Европа. Снимковият материал, онагледяващ изложението включва съвременни и архивни кадри от ромската етнокултура.
автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Цигани в Източна Европа
година: 2012
ISBN: 978-954-326-170-3
цена: 18 лв.


Курсът лекции "Цигани в Източна Европа" обхваща избрани ключови теми, които представят една по-обща и цялостна картина на историята, етносоциалната структура и етнокултурните характеристики на "циганите" (Рома) в Източна Европа. В случая в този регион се вкючват страните на изток от "желязната завеса", разделила Европа след Втората световна война, а също така Гърция и Турция. Това е историческият ареал, в който живее основната част от подразделението Рома на циганската общност.
автор: Editor: Petko Hristov
заглавие: Migration and Identity
година: 2012
ISBN: 978-954-326-167-3
цена: 22 лв.


Mobility and cross-border migrations on the Balkans are some of the modern areas of study in social science that became priority items on the agenda of public debate over the past few years in view of the European Union’s enlargement. However, we know from history that this type of mobility is not new in Balkan countries: the tradition of temporary labour migrations has existed for centuries in a number of regions on the Balkans1. For centuries, men living in the mountain regions of the peninsula would head towards the lowlands in order to provide means of existence to their families which stayed back at the home villages. What’s more, in a historical context, labour migrations on the Balkans were as a rule cross- and trans-border, “border” in the meaning implied by Fredrik Barth of the (trans-) ethnic, religious, cultural, and, later, state boundaries on the Balkans.
автор: Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов
заглавие: Етнологията в България – история, методи, проблеми
година: 2012
ISBN: 978-954-322-466-1
цена: 15 лв.


Сборникът представя съвременното състояние (тематични области, методи, подходи) на етнологията и етномузеологията в България, историческото развитие на науката и институциите й (научни звена, университетски кадри, музеи), както и посоките на бъдещето й развитие като част от етнологията и антропологията в Европа.
автор: Магдалена Славкова
заглавие: Циганите евангелисти в България
година: 2007
ISBN: 978-954-326-068-3
цена: 15 лв.


Основната цел на монографията е да се проследи начинът на живот на циганите евангелисти и да се покаже влиянието на покръстването върху тяхната идентичност. Влиянието на Евангелието върху тази етническа група е ново явление в световен мащаб, но в България, то е с дългогодишна история. В текста се проследява процеса на създаване на цигански църкви, анализира се ролята на паспортите и промяната на досегашния начин на живот на обръщенците.
автор: Петко Христов, съставител
заглавие: Балканската миграционна култура: исторически и съвременни образци от България и Македония
година: 2010
ISBN: 978-954-326-121-5
цена: 15 лв.


Акцент в сборника е темата за бежанските движения и в частност за тези от областта Македония към българската държава от края на ХІХ и началото на ХХ век. Темата са трудовите миграции, традиционните културни модели, както и съвременните тенденции на трудовите миграционни движения в двете държави (гурбет, печалбарство, гастарбайтерските миграции към Германия и Австрия от 60-те и 70-те години на миналия век, най-новата трудова мобилност към Италия и т.н.).
автор: колектив
заглавие: Живи човешки съкровища
година: 2004
ISBN: 954-430-984-5
цена: 20 лв.


Изданието съдържа аналитични текстове, подготвени от специалистите в различните дялове на фолклорната култура. Те целят, от една страна, да реконструират общата картина на различните традиционни културни практики в съответния дял и начина, по който те функционират, от друга страна, разказвайки накратко за извършената работа във връзка с проекта по подготовка на номенклатурата, да очертаят съвременното състояние на културната традиция, чиито носители са живите човешки съкровища на България.
автор: Йелис Еролова
заглавие: Добруджа - граници и идентичност
година: 2010
ISBN: 978-954-326-125-3
цена: 21 лв.


Фокусът в тази книга е поставен върху съвременната идентичност на диаспоричните общности на кримските татари, циганите и русите старообредци, живеещи в историко-географската област Добруджа, която днес е разположена в границите на две държави, България и Румъния. Основната цел е да се определи чрез какви маркери тези три различни етнически общности, съществуващи като диаспори, конструират своето самосъзнание. Какви фактори им влияят, какви общи и различни резултати се получават в процеса на самоидентификация под влияние на сходни обществено-политически и икономически фактори в двете държави, които не са съседни на родината на нито една от изследваните общности.
автор: Надежда Илиева
заглавие: Турската етническа група в България (1878-2001)
година: 2010
ISBN: 978-954-9649-06-2
цена: 14 лв.


България е сравнително малка страна, но на нейната територия се наблюдават значителни различия в разпределението на етносите.
Действително след 1989 г. в България етническите противоречия до голяма степен са притъпен, но не и разрешени. В представената книга в исторически план от географска гледна точка се разглеждат промените на броя и локализацията на турската етническа общност. От географска гледна точка развитието и разпределението на етносите в научно и управленско отношение не са достатъчно проучени, което прави тази книга полезна за теорията и практиката.