Етнология

автор: Вихра Барова
заглавие: Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън
година: 2017
ISBN: 978-954-326-325-7
цена: 18 лв.


Книгата на Вихра Барова е първото завършено монографично изследване на субкултура в България, осъществено от инсайдър изследовател, който споделя ценностите и практиките на разглежданата група и представя свой аналитичен поглед пред по-широка аудитория. Това изследване ще събуди интереса както на специалисти, така и на широк кръг читатели, тъкмо заради особената перспектива на изследователя инсайдър, който може да открои и популяризира специфичното знание, общностни практики и споделени ценности на субкултурната група. Доц. д-р Валентина Георгиева
 
автор: Владимир Пенчев
заглавие: Българските общности в Средна Европа
година: 2017
ISBN: 978-954-326-310-3
цена: 17 лв.


 В новата си книга Владимир Пенчев изследва миграционните процеси и  механизмите на създаване и битуване на отделните български общности в средноевропейските страни. Поставен е акцент върху гурбетчийската експанзия на българските градинари в този ареал на Европа и върху студентските миграционни вълни. Разгледани са политическите емигранти към Австрия в десетилетията след Втората световна война и на земеделски и промишлени работници към бивша Чехословакия в края на 40-те и през 50-те години на миналия век. И накрая вниманието е съсредоточено върху емиграцията след 1989 г. и мотивите за нея. Наблюденията и изводите, които авторът предлага, се основават на сравнително богат теренен материал от различните му полеви изследвания.
 
автор: Мила Маева
заглавие: Българските емигранти в Англия – минало и съвременност
година: 2017
ISBN: 978-954-326-299-1
цена: 18 лв.


 Досега не е правено цялостно изследване на българите, заселили се в Обединеното кралство. Изследванията за периода на Възраждането са съсредоточени върху два типа емигранти – учащи в различни средни и висши заведения на Острова, и търговци, открили свои кантори там. За емиграцията към Англия след възстановяването на българската държава (1878 г.) проучванията са групирани преди всичко върху учениците и студентите, избрали да се образоват в Англия.Българските емигранти в Англия представляват многобройни и разнообразни субгрупи, създадени съзнателно или не. Изследването е фокусирано върху функционирането на тези субгрупи в рамките на приемащото общество.
автор: Ива Пенкова, Владимир Пенчев - съст.
заглавие: Българската общност в Австрия - историческо, лингвистично и етноложко изследване,Том 2
година: 2016
ISBN: 978-954-326-284-7
цена: 16 лв.


Преди няколко години беше публикувано издание, събрало в страниците си резултатите от изследванията на специализиран екип учени от Българската академия на науките на историята и съвременното битие на българите, обитаващи австрийските земи – Българската общност в Австрия – историческо, лингвистично и етноложко изследване. Т. 1. София, 2011. Тогава изрично беше посочено, че издаденият сборник представлява първа част от планираното двутомно издание. Именно затова настоящият втори том на изданието продължава и задълбочава още повече познанието ни за българската общност в Австрия, за нейните параметри и характеристики, за нейните представители.
Характерно за него е, че той предоставя трибуна тъкмо на представителите на самата общност – и под формата на техни авторски изследвания, и под формата на интервюта с тях. Така е структуриран и самият сборник, който се състои от две части, озаглавени „Образи на общността“ и „Гласове на общността“.
автор: Съст: Екатерина Анастасова, Галина Лозанова, Станой Станоев
заглавие: Празникът на Кирил и Методий – пространства на духа, т. 2
година: 2015
ISBN: 978-954-326-231-1
цена: 24 лв.


 В сборника са изследвани три контекста на празника на Кирил и Методий – национален, транснационален и европейски. Първият том представя европейските и транснационалните (българската диаспора) манифестации на празника на светите братя. Вторият е посветен на култа
и честванията на двамата братя в България.
 
автор: Съст: Екатерина Анастасова, Галина Лозанова, Станой Станоев
заглавие: Празникът на Кирил и Методий – пространства на духа, т. 1
година: 2015
ISBN: 978-954-326-230-4
цена: 22 лв.


Двутомното издание „Празникът на Кирил и Методий – пространства на духа“ е резултат от проект, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България. В сборника са изследвани три контекста на празника на Кирил и Методий – национален, транснационален и европейски. Първият том представя европейските и транснационалните (българската диаспора) манифестации на празника на светите братя. Вторият е посветен на култа и честванията на двамата братя в България.
автор: Таня Матанова
заглавие: „С две родини, два езика, две култури...”
година: 2016
ISBN: 978-954-326-269-4
цена: 15 лв.


Страниците на тази монография запознават читателя с някои аспекти от общностния живот на руснаците и украинците в България и техните етнични имигрантски институции. 
автор: Марек Якоубек
заглавие: Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители
година: 2016
ISBN: 978-954-326-271-7
цена: 13 лв.


 Книгата „Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа  (не само) на неговите жители” е третото поред българско издание, посветено на това село. Предходните две имаха преди всичко историческа и етноложка насоченост, докато настоящото представя гледната точка на хора, живели във Войводово през първата половина на миналия век.
 
автор: Йордан Детев
заглавие: Земята на Орфей между митове и артефакти
година: 2004
ISBN: 954-91222-3-9
цена: 12 лв.


 Книгата "Земята на Орфей" търси образите и употребите на Орфей, през ритуалните маски, римските имперски влитания на образа му с този на Христос и в българския фолклор.  Написана е на достъпен език, към нея е включено цветно приложение.
 
автор: А. Лулева, В. Васева, И. Петрова, П. Христов
заглавие: Етнологията в България
година: 2002
ISBN: 978-954-322-466-1
цена: 15 лв.


Началото и ранната история на българската етнография са неразделно свързани с идеите за национално просвещение и възраждане. От този „романтичен" период до днес етнографията се е променила - променили са се нейните теоретични пара-дигми, методи, основни понятия, изследователски полета и теми. На историята и настоящето на етнографията/етнологията и свързаните с нея институции бе посветена научната конферен¬ция „Етнологията в България - история, методи, проблеми", организирана в чест на 60-годишнината от създаването на Етнографския институт с музей при БАН. Публикуваните в този том доклади представят картината - едновременно детайлна и незавършена - на съвременното състояние на етнологията и етномузеологията в България.

<< предишна
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 следваща >>