Химия

автор: Добри Лазаров
заглавие: Неорганична химия
година: 2019
ISBN: 978-954-07-3819-2
цена: 25 лв.


 
автор: Галин Петков
заглавие: Органична химия
година: 2019
ISBN: 978-954-07-2383-2
цена: 30 лв.


Учебникът е основно помагало по органична химия за обучение на студенти от химични и дори от биологични специалности в Софийския, Шуменския и Югозападния университет. Препоръчва се и за студенти по такива специалности в Пловдивския и в Бургаския университет.
автор: Александър Добрев
заглавие: Органичен синтез
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2720-2
цена: 25 лв.


Основната задача на органичния синтез е получаване на разнообразни органични съединения — както изолирани в минимални количества от природни продукти, така и неизвестни досега органични молекули или съединения с определени биологични или други предварително зададени свойства, като се изхожда от подходящи изходни продукти и различни синтетични методи. По своята същност органичният синтез представлява сложна методология за изграждане на органични молекули от отделни изходни продукти, фрагменти, синтони или групи от атоми. Тази задача се осъществява чрез подходящо подбрани органични реакции, които водят до дадени реакционни продукти и в крайна сметка се стига до целевата молекула. Този конструктивен подход трябва да държи сметка и за различните видове селективност за всеки отделен стадий от многоетапното изграждане на целевото съединение.
автор: Люляна Кочева, Донка Нонова
заглавие: Качествен полумикроанализ
година: 2007
ISBN: 879-954-07-2590-1
цена: 25 лв.


В учебника са разгледани аналитичните свойства на обикновените и на голям брой редки елементи. Описани са системните ходове на качествения полумикроанализ на неорганични вещества. Особено внимание е отделено на техниката на изпълнение. Включени са хроматографски и екстракционни методи в качествения анализ. Разгледани са допълнително и някои теоретични въпроси.
автор: Геомил Пеков
заглавие: Аналитична химия
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2656-4
цена: 25 лв.


Аналитичната химия изучава възможностите за определяне на макро-и микрокомпоненти в различни обекти. За целта се използват главно инструментални методи за анализ, като в много случаи измерваният аналитичен сигнал е резултат от протичащ в системата равновесен химичен процес.
Настоящето учебно пособие има надстроечен характер. То предполага познаване на същността и основните характеристики на разглежданите процеси, както и на тяхното значение и използване в практиката на аналитичната химия.
автор: Божана Желязкова, Соня Ганева, Ивелин Кулев, Любка Шишкова и др
заглавие: Сборник с решени задачи по инструментални методи на анализ
година:
ISBN: 954-07-2330-2
цена: 15 лв.


Ръководството е предназначено за обучениена на студентите в курсовете по Инструментални методи за качествен, количествен и структурен анализ на специалностите Химия, Химия и физика и Химия и информатика в Химическия факултет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски". То може да се използва и от студенти от други университети, които изучават инструменталните методи в химиятя, както и да бъде в помощ на дипломанти и докторанти.

<< предишна
|
следваща >>