Философия

автор: Фридрих Ницше
заглавие: Зазоряване
година: 1997
ISBN: 954-07-0907-5
цена: 10 лв.


"Зазоряване" е четвъртата книга на Фридрих Ницше - след "Раждането на трагедията", "Несвоевременни размишления" и "Човешко, твърде човешко". След като в "Човешко, твърде човешко" Ницше окончателно се убеждава в предимствата на фрагментарното писане и мислене (най-подходящи и за неговия личен статус), в "Зазоряване" той отново отстоява това свое убеждение - книгата е съставена от 575 фрагмента, групирани в пет „книги", и не само е лишена от всяка академическа помпозност, но подобно на останалите му книги е милостиво (спрямо читателите) кратка.
автор: Благовест Моллов
заглавие: „Континентална" философия (островно-) аналитична перспектива
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2453-9
цена: 7 лв.


Едно от най-настойчивите и тежки, доколкото засяга дефинитивна характеристика на западноевропейската цивилизация, наследства на разделение, оставени ни от XX век, е т.нар. „разграничение между континентална и аналитична философия" (в това изследване ще бъдат използвани съкращенията, съответно КФ и АФ). Подобно на други, работещи, трайни и фундаментални дистинкции К/А делението блокира опитите за принципност на своето прокарване (когато последното изобщо се признава, то обикновено се осъществява в рамките на една от съставните страни) и по този начин закрива всяка възможност за дефинируемост на компонентните термини.
автор: Бонавентура
заглавие: Избрани произведения
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2790-5
цена: 12 лв.


Изданието представя съчинения на Джовани Фиданца, останал в историята с прозвището си БОНАВЕНТУРА, който е един от най-знаменитите мислители на XIII век и на западното средновековие изобщо. Обвързан както със съдбите на университетската наука, така и с развитието на францисканския орден, Бонавентура развива своята мисловна система, основавайки се на Августин, но разгръщайки своя фундамент с истинска философска оригиналност.
автор: Аниций Манлий Северин Боеций
заглавие: Теологическите трактати. За утешението на философията
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2788-2
цена: 15 лв.


Изданието представя двете най-популярни и влиятелни съчинения на АНИЦИЙ МАНЛИЙ СЕВЕРИН БОЕЦИЙ (480-526), определян като първия християнски метафизик на Запада. В „Теологическите трактати" авторът систематизира мисловния свят на Августин в перспективата на Аристотелова-та философия и на тази основа създава своята „субстанциална метафизика", първата философска система на западното средновековие, която остава неотменна част от фонда на философската мисъл и до днес.
автор: Анселм, архиепископ Кентьрбърийски
заглавие: Избрани произведения
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2789-9
цена: 20 лв.


Без никакво съмнение Анселм е най-крупната философска фигура на западния XI век. Макар че разгръщането на неговия талант става възможно благодарение на философските развития, започнали около средата на това столетие, не може да се твърди, че той има някакви преки предшественици, че продължава някаква линия, очертала се тогава. Както може да се види и от текстовете му, той следва Августин и Боеций, но въвежда една нова интелектуална програма, белязала позитивно философските нагласи след него. Тази програма е фиксирана в няколко емблематични изречения, първото от които е първото изречение от първата глава на неговото първо съчинение - "Монолог".
автор: Аврелий Августин
заглавие: Избрани произведения
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2787-5
цена: 17 лв.


В центъра на цялата си писателска дейност Августин поставя не само абстрактни теологически въпроси, а и проблеми, свързани с вътрешния живот и търсенията на човека. Блестящата реторическа подготовка, талантът и темпераментът му позволяват да движи свободно тона и стила си от високо полемичен патос до интимност и мекота. Личността му, съчетаваща по необичаен начин фантазия и педантичност, суровост и способност за дълбоко съчувствие, поетическа дарба и философска мисъл, както и творчеството му, което се опира и на Библията, и на езическата литература, играят огромна роля за цялата човешка култура и до днес.
Анна Б. Николова
автор: Пиетро Помпонаци
заглавие: Трактат зa безсмъртието на душата
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2792-9
цена: 12 лв.


Трактатът за безсмъртието на душата е обнародван през 1516 г. Съчинението, в което основни тези на Аристотеловата философия са третирани в духа на късноантичните интерпретатори от типа на Александър Афродизийски, предизвиква острата критика както от страна на представителите на господстващия в североиталианските университети авероизъм, така и от страна на ортодоксалните то-мисти. Помпонаци отговаря с две кратки съчинения, „Апология" и „Защита", които обаче само засилват подозренията на противниците му. Трактатът е публично изгорен във Венеция, а неговият автор избягва осъждането като еретик единствено благодарение на застъпничеството на кардинала хуманист Пиетро Бембо.

автор: Стефан Попов
заглавие: Витгенщайн
година: 2008
ISBN: 978-954-9757-12-5
цена: 16 лв.


Предлаганата интерпретация на ранната философия на Витгенщайн е опит за отговор на един колкото универсално културен, толкова и личен въпрос, занимавал ме в годините, когато изучавах съвременна философия: В какво се състои епохалното значение на Трактата, което го прави, наред с Битие и време, едно от двете последни големи метафизически съчинения в цялата история на европейската мисъл?

автор: Херодот
заглавие: История
година: 2010
ISBN: 978-954-535-618-6
цена: 29 лв.


Настоящият превод е второ подобрено издание на първото цялостно представяне на Херодот на български. Във възможната степен преводачът Петър Димитров е запазил в своя превод стилистичните особености на старогръцкия оригинал и е предал и особения „художествен" начин на разказване на писателя историк. В превода са изразени ред особености на оригиналния текст - „ наивният " фолклорен тон на някои разкази, вкусът към отделна експресивна дума, приповдигнатостта, съвестното описателство. Наречен в античността „ пъстър " поради многообразието на използваните средства, разбира се, стилът на Херодот може да се представи само донякъде в превод. По-високата адекватност би нарушила нормата на литературния български и би въздействала като „лош език". Разбирайки добре това, преводачът е следвал един компромисен стил, който предава особеностите на оригинала и същевременно зачита нормата на нашия език.

автор: Недялко Мерджанов
заглавие: Логически съчинения
година: 2009
ISBN: 078-954-07-2832-2
цена: 15 лв.


Като се вглеждам в нашето философско вчера, виждам само в малцината духовни родственици на Недялко Мерджанов най-добрите възможности за издигане до равнището на очертаващите се днес изисквания. И съвсем не ме смущава обстоятелството, че в по-широките „културни кръгове" той е полузабравен или изобщо незапомнен.