Философия

автор: Блез Паскал
заглавие: Писма до един провинциал
година: 2005
ISBN: 954-739-569-6
цена: 15 лв.


В тома са включени двете (единствени) хуманитарни произведения на известния философ и велик моралист Блез Паскал: знаменитите, осъдени навремето на публично изгаряне от палача „Писма до един провинциал" - книга, наречена от Балзак „безсмъртен образец на памфлета", образец на съвременна реч с точен, ясен и стегнат език, с естествен и неподправен хумор, с язвителна ирония и виртуозна полемичност; и „Мисли" - запълнили последните пет години от живота на Паскал, бележки за подготвяното съчинение „Апология на християнската религия", останали недовършени и публикувани след смъртта му през 1670 година.

автор: Румен Димитров
заглавие: Философия на богатството
година: 2006
ISBN: 954-07-2261-6
цена: 8 лв.


Обикновено философският интерес към икономиката се насочва или към предпоставките, обосноваващи възможността на икономическата теория, или към нормативната интерпретация на изводите от нея. Не точно така е с настоящата книга, философия на богатството се занимава със самите стопански реалности, правейки опит да изведе основните понятия, с които си служи икономическият анализ, чрез проучване на начина, по който се осъществява разгръщането на мисловния процес. Така са представени концепциите, обслужващи икономическия начин на мислене, чрез реконструиране на техния генезис.
автор: Ханс-Георг Гадамер
заглавие: Наследството на Европа
година: 2009
ISBN: 978-954-587-138-2
цена: 12 лв.


Да се живее с другия, да се живее като другия на другия, тази основна човешка задача има и по-малки, и по-големи измерения. Тя е в сила, както когато пораснем, и така да се каже, навлизайки в живота, се учим да живеем един с друг, така и по отношение на мащабните обединения на човечеството - народите и държавите. Тук вероятно особеното предимство на Европа се крие в това, че в сравнение с други държави е успяла в по-голяма степен да се научи (а и е трябвало да се научи) да живее с другите, дори когато те са различни.
автор: Йордан Иванов Ведър
заглавие: Реторика и ораторско изкуство
година: 2007
ISBN: 954-07-14-61-3
цена: 9 лв.


„Реторика и ораторско изкуство. Записки по теория и практика на публичната реч" е предназначена за студенти, специализанти и аспиранти по управление, журналистика, връзки с обществеността, педагогика и право, както и за всички, чиято длъжност или дейност изисква устно или писмено публично общуване.


автор: Артур Шопенхауер
заглавие: Палерга и паралипомена
година: 2009
ISBN: 978-954-305-179-3
цена: 12 лв.


Включените в това издание избрани есета от последния приживе публикуван труд на немския философ Артур Шопенхауер са предназначени за студентите по философия, както и за по-широка читателска аудитория. Преводът е направен по изданието: Atrhur Schopenhauer.Werke in Fiinf Banden. Zurich, 1988; Bd. IV u. Bd. V.

автор: Ивайло Знеполски, съставителство
заглавие: Софийски диалози - Пол Рикьор
година: 1998
ISBN: 954-9567-03-6
цена: 7 лв.


Неговият глас прозвуча не само като глас на моралист и на политически философ, но и на учител, който говори от позицията на опита, на преживяното през един дълъг живот на размисъл. Глас на мъдър възрастен човек, който говори без хитрини, без излишни усложнения, директно и ясно. Бих казал, че нашата среда изпитваше психологическа нужда да чуе един такъв глас. Адмирацията, изразена към неговата личност, отговаря и на една колективна нужда от „разбиране", на скрито желание за „прошка", тъй като всеки носи някакво чувство за „вина" от десетилетното мълчание.
автор: Ивайло Знеполски - съставителство
заглавие: Гласът на Жак Дерида - софийски диалози
година: 2003
ISBN: 954-9567-14-1
цена: 10 лв.


Предлагаме на вниманието би една в известен смисъл уникална книга, чието появяване и характер изисква някои предварителни пояснения.
На 16, 17 и 18 ноември 2001 г. в София бе проведена международната конференция „Чудовищният дискурс. Балканите и Европа - деконструкция на политиката", организирана от Дома на науките за човека и обществото. Тя бе посветена на Жак Дерида и негобото творчество. В продъл-жение на три дни бяха представени 25 доклада от известни учени от Франция, Германия, Канада, Швейцария, Румъния, Македония, Босна и Херцеговина и България. Актовете от тази конференция бяха публикувани в обемист том, озаглавен "Чудовищният дискурс".
автор: Франсоа Артог
заглавие: Режими на историчност
година:
ISBN: 978-954-535-479-3
цена: 13 лв.


"Режими на историчност" и разработва един от централните въпроси, този за усещането на времето в писането на история и на фикция. Успоредно с въпроса за времето Артог посвещава нова книга на въпроса за съотношението история-памет.
Понастоящем Фр. Артог е една от най-видните фигури в историческата секция на парижката Висша Школа за Социални Науки (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) и гост-професор в редица северно- и латино-американски университети.

автор: Франсиско Лопес-Сейване
заглавие: Нещата, които научих от Изтока
година: 2007
ISBN: 954474529-7
цена: 18 лв.


Това е оригинална и проникновена творба, обединяваща уроците, усвоени от автора, който още много млад, с помощта на един гуру, решава да се потопи в изучаването и практикуването на източните филоффии.
Далеч от стереотипните книги за самопомощ, тези изпълнени с мъдрост страници преоткриват най-трансценденталните понятия в Живота - Бог, любов, секс, чувства, воля... И ни разкриват света от неочаквана и истински революционна гледна точка.            


автор: Иван Георгов
заглавие: Лекции по история на философията
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2569-7
цена: 30 лв.


В изданието „Лекции по история на философията" са включени четири ос-новни лекиионни курса на проф. д-р Иван Андреев Георгов (1862-1936): „История на немската философия от Кант до Хегел"; „История на немската философия след Хегел"; „История на френската философия през XVIII и XIX век" и „История на английската философия през XIX век". От тях досега е отпечатан само първият, но и той, както и останалите, е практически неизвестен на широката публика.