Филологии

автор: сборник
заглавие: Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство
година: 2003
ISBN: 954-07-1791-4
цена: 12 лв.


Сборникът „Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство" включва доклади, изнесени на научната конференция на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски" под същия надслов, състояла се  през  май 2001 г.
Какво представлява езикът от лингвистична, философска и психологическа гледна точка, до каква степен той е средство за разбирателство, мост между отделните индивиди, литератури и култури, и до каква степен неговите норми и правила се явяват пречка, граница, „калъф", който възпира пътищата на свободната речева изява и разбирателство?
автор: сборник
заглавие: Как с думи се правят светове
година: 2005
ISBN: 954-07-2036-2
цена: 10 лв.


Основният акцент тук е поставен върху новите технологии, като кино, телевизия, реклама, Интернет. Какви промени в начините на общуване, предаване на информация и културно производство предизвикват те по отношение на възприемането на литературни произведения, представите за класика, литературен канон, фигурата на автора, актовете на писане и четене, съдбата на книгата? Доколкото тези теми са част от проблемите на четенето в новата медийна и технологична среда, дискутирани в контекста на Волфганг-Изеровата литературна антропология, те попадат в концептуалното поле на взаимодействието между реалното и въображаемото.

автор: Съставители: Владимир Градев, Морис Фадел
заглавие: На път към Хайдегер
година: 2010
ISBN: 978-954-535-544-8
цена: 15 лв.


"На път към Хайдегер" е първият сборник у нас, посветен изцяло на творчеството на Хайдегер. Той е последица от конференция, организирана от департамент "Философия и социология" към Нов български университет, във връзка с 80-годишнината от публикуването на "Битие и време" и на българският превод на книгата. Събраните в настоящия том изследвания разглеждат различните страни на творчеството на Хайдегер: от феноменологията до херменевтиката, от езика до времето. Многостранният прочит на авторите, сред които най-изтъкнатите български специалисти по Хайдегер, както и свързани с различни полета на хуманитарното знание изследователи, позволява в дълбочина да се осветят възловите моменти от творчеството на този най-значим философ на XX век.
автор: Надежда Александрова
заглавие: „Аз нося вашето смирение..."
година: 2009
ISBN: 978-954-535-553-0
цена: 15 лв.


Книгата „Аз нося Вашето смирение..." съдържа есета върху живота и творчеството на Николай Лилиев; върху ценностното му присъствие в българската литература и култура. В първата част , "/\ичност и текст" се разглежда лириката на поета като явление в българската литературна традиция. Проследена е концептуалната и тек-стологичната работата на поета в подбора и съставянето на антологичната му книга „Стихотворения" (1931); и други важни моменти от творческата му биография; мястото му в неговото литературно обкръжение, в неговата съвременност и в литературната история; някои критически подходи към лириката му; европейското в живота и творчеството му. Във втората част са представени документи от архива на Лилиев - предимно писма до него и непубликувани ръкописи на други автори върху поезията му.
Последната студия "Лилиев и любовта" обединява двата подхода и представлява опит да се включат някои неизвестни документи в тълкуването на тази постоянна тема в лириката на поета.

автор: Иван Богданов
заглавие: Стоян Михайловски - поет, трибун, мислител
година: 2010
ISBN: 978-954-535-617-9
цена: 17 лв.


Книгата се издава с подкрепата на Фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Научна редакция, подбор на архивни материали и бележки - Надежда Александрова. Книгата се издава в памет на Иван Богданов по случай 100 години от рождението му. Първо издание на книгата 1947 г.
„Михайловски поразява въображението поради многостранността на дарбите и поради изключителната си творческа сила. У него дарбата на поета е съчетана със стихията на мислителя и волята на обществения деец -със страстта на оратора. Той гони дълбочини, а не върхове." Иван Богданов
автор: Милена Кирова
заглавие: Литературният канон
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2811-7
цена: 15 лв.


"Литературният канон. Предизвикателства" е представителна книга за творческите търсения на проф. Милена Кирова през последните десет години. Тя вклкчва както публикувани, така и нови изследвания. Обединяващ център е проблемът за канона. Отделните текстове разказват различни сюжети на неговите отношения с автори и творби от българската литература.
автор: съствител Милена Кирова
заглавие: Неслученият канон
година: 2009
ISBN: 978-954-9757-32-3
цена: 18 лв.


Канон в Древна Гърция е означавало мярка, а литературният канон постепенно се е превърнал в начин да се измерва значимостта на явленията във всяка национална литература. Само че кой и как е определял тази значимост? Кои са били институциите-диригенти на литературния вкус? И преди всичко: какво е оставало извън единствения Канон? На тези и други въпроси се опитва да отговори поредицата Неслученият канон. Тя се стреми да възвърне на българската култура онези автори и текстове, които по някакви историческо и социални причини са останали извън възможността да заемат място в представите за "висока" и „важна" литература.
автор: Йордан Ефтимов
заглавие: Двойното дъно на класиката
година: 2010
ISBN: 978-954-26-0886-8
цена: 9.95 лв.


Кого среща и какво вади от „двойното дъно" на класиката книгата на Ефтимов?
Преди всичко среща Класиката - все така предизвикателна, все така недоразбрана и зле прочетена. Все така Затворена между Ботев и Далчев, между Вазов и Йовков.
Вече остарелите „нови прочити" са създали възмож-ността да се отиде отвъд тях, да се търсят съвсем нови решения. Критическите текстове работят със самите литературни текстове, но и с други критически текстове. Всъщност истинският ентусиазъм на книгата също има двойно дъно - той идва от недопрочетеното, от вечно несбъдващото се критическо четене.
Задача на тази книга е не да реставрира и консервира (ценното), а да инвентаризира (наличното - видимото и скритото). Тя има за противници остарялото, но и тривиалното - критическите шлагери.

автор: Ани Илков
заглавие: Несъвършеният гений
година: 2010
ISBN: 978-954-796-031-2
цена: 7.5 лв.


Няма друг, който да е стоял с такава житейска и творческа твърдост в защита на свободната мисъл, творческото въображение и автономията на изкуството в България от 6О-те години и насетне.
автор: Пламен Шуликов
заглавие: Поетика и психография
година: 2010
ISBN: 978-954-400-257-2
цена: 12 лв.


В българската литературна история са толкова редки книги като тази, съчетаващи теоретичните проблеми с детайлни аналитични бликове, морфологията на литературните образци с фини отпратки към културния контекст и критическата рецепция. Целият богат инструментариум на руския формализъм - от стилистиката и поетиката до изследването на литературния бит - приложен върху Пейо Яворов, Боян Пенев, Крум Кърджиев, Димитър Подвързачов и Иван Пейчев. Истинска наслада не за любителите на подредени плоски исторически разкази, а за търсачите на трюфели, онези, които се губят в пещерите на антикварните магазини.
Йордан Ефтимов