Туризъм и спорт

автор: Невяна Кръстева, Соня Милева, Елена Александрова
заглавие: Теория на маркетинга в туризма
година: 2005
ISBN: 954-323-081-1
цена: 12.9 лв.


Маркетингът, включително този в туризма, е преди всичко интелигентност, начин на мислене. Трите авторки, които ви предлагат своята книга "Теория на маркетинга в туризма" са обединени от няколко предизвикателства, които се очертаха от случаен   разговор в междучасие. Набързо разменените мисли се свеждаха до
констатации за: липсата на подходящ достъпен учебник по теория на маркетинга в туризма и заключението, че щом преподават такъв курс трябва да имат куража и смелостта да предложат учебник, който да е едновременно съдържателен, но и кратък и ясен.
автор: Велико Велинов, Милена Стоянова
заглавие: Екскурзоводство
година: 2003
ISBN: 954-577-184-4
цена: 13 лв.


Въпросите на теорията и методиката на екскурзоводството постоянно са обсъждани на конференции. На тях се е подчертавало голямото значение на екскурзионния метод както в училищната, така и в извънучилищната система на образованието, като се е посочвала необходимостта от въвеждане на дисциплина по екскурзоводство за студентите от педагогическите висши учебни заведения. Въвеждането на екскурзионния метод при обучението на студентите способства за по-задълбоченото изучаване на преводаческия материал при тяхната подготовка като бъдещи ръководители на екскурзии.


автор: сборник със статии
заглавие: Селски туризъм
година: 2009
ISBN: 978-954-400-098-1
цена: 10 лв.


Защо точно сборник за селския туризъм? В Българската литература почти не съществуват подобни издания с практико-приложен характер. Най-често публикациите
са в онези „сборници" от научни конференции, които достигат до определен кръг хора, често без никакво отношение към този вид алтернативен туризъм. Ето защо мотивът ни беше да сформираме екип от различни специалисти - от научни работници, през представители на туроператорския бизнес, до такива от Държавната администрация.
автор: доц. д-р Велико Добрев Великов, гл. ас. Милена Петрова Стоянова
заглавие: Технология на екскурзоводското обслужване
година: 2010
ISBN: 978-954-9930-65-8
цена: 14.9 лв.


Учебникът е предназначен за училища с професионална насоченост в професионалните направления хотелиерство, ресторйнтьорство, кетеринг и пътувания, туризъм и свободно време. Изготвен е в съответствие с учебната програма на МОН за задължителна професионална подготовка.
Учебникът има комплексен характер и включва актуализирана научна информация в областта на екскурзоводството; богат илюстративен и табличен материал; разнообразни приложения, свързани с нормативната уредба в областта на туризма и литературни източници.
автор: Александър Геров
заглавие: Управленски информационни системи в туризма
година: 2008
ISBN: 978-954-535-536-3
цена: 16 лв.


Книгата дава основни познания за управленските информационни системи, като се обръща особено внимание на приложението на информационните технологии при специфичните дейности в сферата на туризма.
автор: Петър Славейков
заглавие: Икономика на туризма
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2973-2
цена: 15 лв.


уризмът е  сложна   и  многообразна     човешка     дейност, пътуването на хора, които задоволяват познавателните  и развлекателни потребности.   Много   учени   считат,   че   туризма   задоволява потребности на хората от движение сред природата и тези по останки от човешките инстинкти в миналото ( Мироненко, 1999). В тази връзка туризмът приеме като    социално-икономическо явление, което се е появило на определен етап от общественото развитие, когато са се появили нужди  на хората  от почивка.
автор: Димчо Тодоров
заглавие: Хотелиерство
година: 2009
ISBN: 978-954-9930-62-7
цена: 12.9 лв.


Учебникът по Хотелиерство е основа за формиране на знания и умения в областта на хотелиерската дейност. Той е насочен към обучаващите се в школи, професионални гимназии по туризъм, колежи и университети за усвояване на необходимата теоретична подготовка, свързана с реализацията им в сферата на туризма и хотелиерството.

<< предишна | 1 | 2
следваща >>