Туризъм и спорт

автор: Соня Алексиева
заглавие: Връзки с обществеността на културния туризъм
година: 2004
ISBN: 954-91348-3-0
цена: 8 лв.


 Книгата "Връзки с обществеността на културния туризъм" е резултат на анализ на теорията и дългогодишно изследване на практиката на ПР на българския културен туризъм. Представени и обобщени са съвременните теоретични възгледи и практики на широк кръг български и чуждестранни специалисти в областта на културния туризъм, културно-историческото и природно наследство и връзките с обществеността. Въз основа на развитието и тенденциите в световния туризъм в последните години авторката е проследила промените и нагласите на туристите, които все повече насочват своето внимание и предпочитания към страните с развит културен туризъм. 
България е представена като интересна туристическа дестинация с богата история, култура и природа, с уникални съвременни културни събития, които максимално трябва да се рекламират и  промоцират на европейския и световния туристически пазар.
автор: Доц. д-р Васил Дойков, д-р Мартин Дойков
заглавие: Италия
година: 2013
ISBN: 978-954-8198-52-3
цена: 15 лв.


Италианците казват за четири свои града: Флоренция е град, за да мислиш, Рим е град да се молиш, Венеция е град да обичаш и Неапол - да гледаш.
Имената на много градове фигурират в литературните антологии, в историческите анали, в архитектурните описания, те са част от великолепната италианска енциклопедия.
автор: Доц. Васил Дойков, Мартин Дойков
заглавие: Русия
година: 2012
ISBN: 978-954-8198-42-4
цена: 15 лв.


Повече от две десетилетия в България не е излизала книга за географията на Русия, а това е времето след разпадането на СССР.
Предлаганата сега книга "Русия" от "Географска библиотека" е кратко изложение за природните условия и ресурси на най-голямата в света държава, природните обекти като река Волга, планината Урал, областта Сибир, езерото Байкал, Якутия, Камчатка, Чукотка, Сахалин в Далечния Изток, нейното население, управление, миналото накратко, стопанските отрасли на много градове в европейската и азиатската част на федерацията.
автор: Доц. Васил Дойков, Мартин Дойков
заглавие: Белгия
година: 2011
ISBN: 978-954-8198-22-6
цена: 15 лв.


С право Белгия се нарича "Мачка Европа", защото е представителна за стария континент. Страната и нейната столица Брюксел са сърцето на Европейския съюз и на НАТО. Този важен факт определя Белгия да стане фокус на нови географски интереси.
Кралство Белжик се е появило на политическата карта на Европа през 1830 година. Преди 180 години страната е била част от Нидерландия (Холандия), с общото название Ниските земи.
Близо две хичяди години земите на белгийците са владени от гали, римляни, франки, ост- и вестготи, бургундци, испанци, австрийци, французи, холандци. Освен тези дълготрайни владения, за кратко време унгарски войски през 955 г. завоюват белгийските земи, а през 1338 г. англичани, начело с крал Едуард III, дебаркират в Антверпен.
автор: Соня Милева
заглавие: Емитивни пазари за дестинация
година: 2011
ISBN: 978-954-323-873-6
цена: 14 лв.


През последните години особено актуална стана темата за препозициониране на България като туристическа дестинация. Това, обаче е невъзможно без един задълбочен анализ както на развитието на туризма в страната ни, така и на особеностите и характеристиките на туристическото търсене и поведение на ключовите за страната ни емитивни пазари.
Целта на настоящата монография е да се проучи и анализира по различни показатели развитието, възможностите и перспективите на България за международния туристически пазар.
автор: Ира Маркова, Боряна Делийска
заглавие: С франджипан в косите и с джапанки през Бали
година: 2011
ISBN: 978-954-326-139-0
цена: 14 лв.


Написана закачливо, писана като независими пътни бележки на двете авторки, книгата не претендира да е строг пътеводител на острова, защото всичко може да се научи в интернет. Това е ароматът на Бали, подготовка за онези, които отиват или мечтаят да отидат там, както и спомен за онези, които вече са били. Книгата съдължа богат снимков материал с над 70 уникални цветни илюстрации.
автор: Михаил Михайлов
заглавие: Стратегическо управление на туризма
година: 2005
ISBN: 954-535-415-1
цена: 15 лв.


Книгата „Стратегическо управление на туризма" представя: системата за управление на туризма, правната и нормативна база, институционалните структури и субекти на управление на туризма. Анализирана е средата на функциониране и развитие. Разгледани са стратегиите в туризма - технология, принципи, модели и схеми за реализация, тяхната оценка и контрол. Особено внимание е отделено на стратегиите за устойчиво развитие на туризма - неговата философия, цели, управление, както и на функционалните стратегии. Всяка глава завършва с рубриките: Важни понятия и Въпроси за самооценка на знанията и как те се прилагат практически. Накрая на книгата има пет приложения и подробна библиография.
автор: Мария Воденска
заглавие: Туризъм и общество
година: 2006
ISBN: 978-954-9432-07-7
цена: 7 лв.


Настоящата монография има за цел да разгледа и проучи отношението на българското общество към туристическото развитие и управление, и към разнообразните влияния на туризма. Това отношение се разглежда като своеобразна оценка на тези влияния и по този начин е постигната възможността да се направи сравнение между проявленията на разнородните видове влияния у нас.
автор: Марин Нешков, Велина Казанджиева
заглавие: Икономика на туристическата фирма
година:
ISBN: 978-954-535-480-9
цена: 10 лв.


Предлаганият учебник по "Икономика на туристическата фирма" е предназначен за студентите на Нов български университет в София, избрали бакалавърската програма "Икономика" (от дистанционното обучение), модул "Бизнес администрация", специализация "Туризъм". Основната негова цел е да представи базисни знания на обучаемите в областта на икономиката на туристическата фирма, които да им послужат като допълнение или продължение на обучението им в основните курсове и дисциплини.

автор: Братой Копринаров
заглавие: Хотелиерство и ресторантьорство
година: 2005
ISBN: 954-577-308-1
цена: 13 лв.


В предложения на вашето внимание учебник е направен опит да се разкрият съдържанието и спецификата на хотелиерството и ресторантьорството. Особено внимание се отделя на основните средства за подслон, хранене и развлечение. Разкрива се същността на продукта, който те предлагат на туристите, механизмите за повишаване на приходите и печалбата в тези две основни туристически дейности.
автор: Невяна Кръстева, Соня Милева, Елена Александрова
заглавие: Теория на маркетинга в туризма
година: 2005
ISBN: 954-323-081-1
цена: 12.9 лв.


Маркетингът, включително този в туризма, е преди всичко интелигентност, начин на мислене. Трите авторки, които ви предлагат своята книга "Теория на маркетинга в туризма" са обединени от няколко предизвикателства, които се очертаха от случаен   разговор в междучасие. Набързо разменените мисли се свеждаха до
констатации за: липсата на подходящ достъпен учебник по теория на маркетинга в туризма и заключението, че щом преподават такъв курс трябва да имат куража и смелостта да предложат учебник, който да е едновременно съдържателен, но и кратък и ясен.
автор: Велико Велинов, Милена Стоянова
заглавие: Екскурзоводство
година: 2003
ISBN: 954-577-184-4
цена: 13 лв.


Въпросите на теорията и методиката на екскурзоводството постоянно са обсъждани на конференции. На тях се е подчертавало голямото значение на екскурзионния метод както в училищната, така и в извънучилищната система на образованието, като се е посочвала необходимостта от въвеждане на дисциплина по екскурзоводство за студентите от педагогическите висши учебни заведения. Въвеждането на екскурзионния метод при обучението на студентите способства за по-задълбоченото изучаване на преводаческия материал при тяхната подготовка като бъдещи ръководители на екскурзии.


автор: сборник със статии
заглавие: Селски туризъм
година: 2009
ISBN: 978-954-400-098-1
цена: 10 лв.


Защо точно сборник за селския туризъм? В Българската литература почти не съществуват подобни издания с практико-приложен характер. Най-често публикациите
са в онези „сборници" от научни конференции, които достигат до определен кръг хора, често без никакво отношение към този вид алтернативен туризъм. Ето защо мотивът ни беше да сформираме екип от различни специалисти - от научни работници, през представители на туроператорския бизнес, до такива от Държавната администрация.
автор: доц. д-р Велико Добрев Великов, гл. ас. Милена Петрова Стоянова
заглавие: Технология на екскурзоводското обслужване
година: 2010
ISBN: 978-954-9930-65-8
цена: 14.9 лв.


Учебникът е предназначен за училища с професионална насоченост в професионалните направления хотелиерство, ресторйнтьорство, кетеринг и пътувания, туризъм и свободно време. Изготвен е в съответствие с учебната програма на МОН за задължителна професионална подготовка.
Учебникът има комплексен характер и включва актуализирана научна информация в областта на екскурзоводството; богат илюстративен и табличен материал; разнообразни приложения, свързани с нормативната уредба в областта на туризма и литературни източници.
автор: Александър Геров
заглавие: Управленски информационни системи в туризма
година: 2008
ISBN: 978-954-535-536-3
цена: 16 лв.


Книгата дава основни познания за управленските информационни системи, като се обръща особено внимание на приложението на информационните технологии при специфичните дейности в сферата на туризма.

<< предишна
|
следваща >>