Туризъм и спорт

автор: Соня Алексиева
заглавие: Връзки с обществеността на културния туризъм
година: 2004
ISBN: 954-91348-3-0
цена: 8 лв.


 Книгата "Връзки с обществеността на културния туризъм" е резултат на анализ на теорията и дългогодишно изследване на практиката на ПР на българския културен туризъм. Представени и обобщени са съвременните теоретични възгледи и практики на широк кръг български и чуждестранни специалисти в областта на културния туризъм, културно-историческото и природно наследство и връзките с обществеността. Въз основа на развитието и тенденциите в световния туризъм в последните години авторката е проследила промените и нагласите на туристите, които все повече насочват своето внимание и предпочитания към страните с развит културен туризъм. 
България е представена като интересна туристическа дестинация с богата история, култура и природа, с уникални съвременни културни събития, които максимално трябва да се рекламират и  промоцират на европейския и световния туристически пазар.
автор: Доц. д-р Васил Дойков, д-р Мартин Дойков
заглавие: Италия
година: 2013
ISBN: 978-954-8198-52-3
цена: 15 лв.


Италианците казват за четири свои града: Флоренция е град, за да мислиш, Рим е град да се молиш, Венеция е град да обичаш и Неапол - да гледаш.
Имената на много градове фигурират в литературните антологии, в историческите анали, в архитектурните описания, те са част от великолепната италианска енциклопедия.
автор: Доц. Васил Дойков, Мартин Дойков
заглавие: Русия
година: 2012
ISBN: 978-954-8198-42-4
цена: 15 лв.


Повече от две десетилетия в България не е излизала книга за географията на Русия, а това е времето след разпадането на СССР.
Предлаганата сега книга "Русия" от "Географска библиотека" е кратко изложение за природните условия и ресурси на най-голямата в света държава, природните обекти като река Волга, планината Урал, областта Сибир, езерото Байкал, Якутия, Камчатка, Чукотка, Сахалин в Далечния Изток, нейното население, управление, миналото накратко, стопанските отрасли на много градове в европейската и азиатската част на федерацията.
автор: Доц. Васил Дойков, Мартин Дойков
заглавие: Белгия
година: 2011
ISBN: 978-954-8198-22-6
цена: 15 лв.


С право Белгия се нарича "Мачка Европа", защото е представителна за стария континент. Страната и нейната столица Брюксел са сърцето на Европейския съюз и на НАТО. Този важен факт определя Белгия да стане фокус на нови географски интереси.
Кралство Белжик се е появило на политическата карта на Европа през 1830 година. Преди 180 години страната е била част от Нидерландия (Холандия), с общото название Ниските земи.
Близо две хичяди години земите на белгийците са владени от гали, римляни, франки, ост- и вестготи, бургундци, испанци, австрийци, французи, холандци. Освен тези дълготрайни владения, за кратко време унгарски войски през 955 г. завоюват белгийските земи, а през 1338 г. англичани, начело с крал Едуард III, дебаркират в Антверпен.
автор: Соня Милева
заглавие: Емитивни пазари за дестинация
година: 2011
ISBN: 978-954-323-873-6
цена: 14 лв.


През последните години особено актуална стана темата за препозициониране на България като туристическа дестинация. Това, обаче е невъзможно без един задълбочен анализ както на развитието на туризма в страната ни, така и на особеностите и характеристиките на туристическото търсене и поведение на ключовите за страната ни емитивни пазари.
Целта на настоящата монография е да се проучи и анализира по различни показатели развитието, възможностите и перспективите на България за международния туристически пазар.
автор: Ира Маркова, Боряна Делийска
заглавие: С франджипан в косите и с джапанки през Бали
година: 2011
ISBN: 978-954-326-139-0
цена: 14 лв.


Написана закачливо, писана като независими пътни бележки на двете авторки, книгата не претендира да е строг пътеводител на острова, защото всичко може да се научи в интернет. Това е ароматът на Бали, подготовка за онези, които отиват или мечтаят да отидат там, както и спомен за онези, които вече са били. Книгата съдължа богат снимков материал с над 70 уникални цветни илюстрации.
автор: Михаил Михайлов
заглавие: Стратегическо управление на туризма
година: 2005
ISBN: 954-535-415-1
цена: 15 лв.


Книгата „Стратегическо управление на туризма" представя: системата за управление на туризма, правната и нормативна база, институционалните структури и субекти на управление на туризма. Анализирана е средата на функциониране и развитие. Разгледани са стратегиите в туризма - технология, принципи, модели и схеми за реализация, тяхната оценка и контрол. Особено внимание е отделено на стратегиите за устойчиво развитие на туризма - неговата философия, цели, управление, както и на функционалните стратегии. Всяка глава завършва с рубриките: Важни понятия и Въпроси за самооценка на знанията и как те се прилагат практически. Накрая на книгата има пет приложения и подробна библиография.
автор: Мария Воденска
заглавие: Туризъм и общество
година: 2006
ISBN: 978-954-9432-07-7
цена: 7 лв.


Настоящата монография има за цел да разгледа и проучи отношението на българското общество към туристическото развитие и управление, и към разнообразните влияния на туризма. Това отношение се разглежда като своеобразна оценка на тези влияния и по този начин е постигната възможността да се направи сравнение между проявленията на разнородните видове влияния у нас.
автор: Марин Нешков, Велина Казанджиева
заглавие: Икономика на туристическата фирма
година:
ISBN: 978-954-535-480-9
цена: 10 лв.


Предлаганият учебник по "Икономика на туристическата фирма" е предназначен за студентите на Нов български университет в София, избрали бакалавърската програма "Икономика" (от дистанционното обучение), модул "Бизнес администрация", специализация "Туризъм". Основната негова цел е да представи базисни знания на обучаемите в областта на икономиката на туристическата фирма, които да им послужат като допълнение или продължение на обучението им в основните курсове и дисциплини.

автор: Братой Копринаров
заглавие: Хотелиерство и ресторантьорство
година: 2005
ISBN: 954-577-308-1
цена: 13 лв.


В предложения на вашето внимание учебник е направен опит да се разкрият съдържанието и спецификата на хотелиерството и ресторантьорството. Особено внимание се отделя на основните средства за подслон, хранене и развлечение. Разкрива се същността на продукта, който те предлагат на туристите, механизмите за повишаване на приходите и печалбата в тези две основни туристически дейности.

<< предишна
| 1 | 2 следваща >>