Речници и справочници

автор: Емилия Пернишка, Диана Благоева, Сия Колковска
заглавие: Речник на новите думи
година: 2010
ISBN: 978-954-02-0322-5
цена: 29 лв.


Речникът е продължение на Речник на новите думи и значения в българския език, издаден през 2001 г. от издателство „Наука и изкуство", който представи възможно най-пълно неологизмите в българската лексика от 1990-2000 г. - първото десетилетие на значителни обществено-икономически и политически промени в нашата страна след 1989 г.
автор: Л. Андрейчин, А. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков
заглавие: Български тълковен речник
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0156-6
цена: 35 лв.


Това ново, допълнено и преработено издание на Българския тълковен речник има за цел да го доближи във възможно най-висока степен до съвременното състояние на езика и до потребностите и изискванията на съвременното българско общество.
Тълкуването на думите, представянето на тяхното лексикално значение в това издание е значително осъвременено, но в границите на досегашния облик на речника.
автор: Мария Попова, Сия Колковска, Гинка Димитрова, Адриана Христова,
заглавие: Терминологичен речник по природни науки
година: 2006
ISBN: 978-954-02-0304-1
цена: 12 лв.


„Терминологичният речник по природни науки" е терминологичен справочник с тълковно-енциклопедичен характер. Той е предназначен за най-широки кръгове от обществото — ученици, студенти, учители, редактори, журналисти, любознателни читатели и всички, които се нуждаят от справка за значението на един или друг от основните термини в природните науки.
автор: Димитър Попов, Кирил Симов, Светломира Видинска, Петя Осенова
заглавие: Правописен речник на българския език
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0281-5
цена: 18 лв.


Правописният речник на българския език е ценно помагало за всички, които ползват този език - както българи, така и чужденци. В сравнение с другите правописни речници нашият речник има редица предимства и нови моменти, които улесняват потребителите. Текстовете отразяват тенденциите в развитието на българския език в последните 4—5 години и покриват широк диапазон от жанрове и стилове. По този начин в речника са включени най-често употребяваните и новите активни думи в съвременния език, като са пресети чуждиците и нежелателните употреби. Избегнати са също редките, остарелите и диалектните думи.
автор: Доц. g-p Алберт Кошелев
заглавие: Българско-руски речник
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0278-5
цена: 34 лв.


Речникът включва над 45 000 думи и отразява съвременното състояние на книжовния и разговорния български език в цялото му разнообразие от стилове и жанрове. В този смисъл той е нов и съвременен вариант на съществуващите лексикографски източници.
автор: Гочо Гочев, Сийка Гочева
заглавие: Руско-български бизнес речник
година: 2009
ISBN: 978-954-02-0317-1
цена: 28 лв.


Предлаганият на вниманието на читателите Руско-български бизнес речник има за цел оптимално описание на съвременната руска бизнес лексика и възможно най-адекватния неин превод на български език.
Бизнес речникът не е чисто терминологичен речник. Той е опит да се състави двуезичен речник на професионалния бизнес език, който включва пет основни пласта лексика.
автор: Цветан Тончев, Михаил Михайлов
заглавие: Терминологичен речник по управление на туризма
година: 2010
ISBN: 978-954-9432-38-1
цена: 15 лв.


Многообразието на теоретико-методологичните и практико-приложните аспекти на туризма изисква общи и специализирани знания и съответна терминология в областта на правото, управлението и икономиката.
Обхващането на тази сравнително сложна и разнообразна терминологична област и конкретизацията й в терминологичен речник предполагат наличието на екип от научни и професионални специалисти от гореизложените научни области, като насочеността на термините и понятието трябва да бъде интерпретирана туристически, т.е. насочена, съвместена и определена в рамките на туризма. В противен случай би се получила компилация от термини, които не биха позволили систематизация на знанията по туризъм.


автор: Мариета Ботева
заглавие: Речник по реторика
година: 2008
ISBN: 978-954-326-066-9
цена: 10 лв.


Мариета Ботева предлага на читателската публика първия специализиран речник по реторика. Фигурите на мисълта и словото се разглеждат като аргументи в ораторската реч.
автор: Сергей Влахов
заглавие: Нов руско-български речник
година: 2007
ISBN: 954-9536-91-2
цена: 39 лв.


Речникът - това е цялата вселена, подредена по азбучен ред. А. Франс
„Нов руско-български речник" съдържа около 50 000 думи и фразеологични съчетания от съвременната руска реч.
Езиковият материал е разработен така, че думата да е представена в максимално тясна връзка с характерен контекст. Целта е с помощта на илюстративен материал и други средства да се излезе от тесните рамки на строго речниковото съдържание. При съставянето на речниковите статии е направен опит чрез последователно съпоставяне и противопоставяне да се предотврати интерференцията, т.е. смесването на близки по форма и различни по съдържание руски и български думи.
автор: речник
заглавие: Правописен речник на българския език
година:
ISBN: 987-954-26-0389-4
цена: 15 лв.


Настоящият "Правописен речник на българския език" отразява съвременните правописни норми. В уводната част са дадени основните правописни и пунктуационни правила, илюстрирани с показателни примери.

<< предишна | 1 | 2
следваща >>