Речници и справочници

автор: Емилия Ценкова
заглавие: Испанско-български речник
година: 2010
ISBN: 978-054-02-0277-8
цена: 32 лв.


 Настоящият Испанско-български речник е нов, осъвременен труд, предназначен за ползване от преподаватели, преводачи, студенти, ученици, от всички, които се занимават или навлизат в съкровищницата на езика на Сервантес. Речникът съдържа около 50 000 заглавни думи. Той се опира на традициите и съвременните постижения на испанската и българската лингвистика, като са ползвани предимно излезли напоследък авторитетни лексикографски източници
 
автор: Елена Крейчова, Надежда Сталянова, Олга Сорока
заглавие: Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език
година: 2016
ISBN: 978-954-326-282-3
цена: 15 лв.


Речникът е първият четириезичен тематичен речник на славянски езици в историята на българската лексикография. Предназначен е за всички студенти слависти, студенти българисти, изучаващи славянски език, както и за чуждестранни студенти, изучаващи български или съответния славянски език като чужд в началната степен на своето обучение. Авторките са дългогодишни преподаватели по съответния славянски език в академична среда, затова и речникът отговаря на най-съвременните изисквания за преподаване на чужди езици.
 
автор: Българската академия на науките
заглавие: Официален правописен речник на българския език
година: 2012
ISBN: 978-954-012-701-9
цена: 35 лв.


Институтът за български език към Българската академия на науките и издателство "Просвета" представят "Официален правописен речник на българския език". В него са включени нови 10 000 актуални думи, които са навлезли в употреба през последните години и са отпаднали много остарели думи и турцизми. Със своите близо 90 000 речникови единици „Официален правописен речник на българския език“ е най-пълният досега справочник от този тип. Речникът е предназначен за всички пишещи и четящи българи и за тези, за които грамотността е задължително условие за успешно общуване и добра професионална реализация.
автор: Върбан Савов
заглавие: Кратък терминологичен латино-български справочник
година: 2013
ISBN: 978-954-326-163-5
цена: 12 лв.


Съставянето на този кратък терминологичен справочник е извършено с желание да бъде начално помагало за студентите от медицинските университети и колежи и специалностите „Биология“ и „Медицинска физика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (а също така и магистратурите „Биомедицинска информатика“ на ФМФ на СУ и „Фармакологична и медицинска биофизикохимия“ на ХФ). Този справочник би помогнал на тези, които не знаят латински език по-добре да запомнят и правилно да произнасят основни общомедицински и анатомични медицински термини.
автор: Таня Николова
заглавие: Речник на политическите партии в България 1989-2009. Хроника на събитията
година: 2012
ISBN: 978-954-326-168-0
цена: 20 лв.


Речникът, организиран като справочно издание, е съставен от две части. Първата включва азбучна подредба на политическите партии от периода 1989–2009 година, а втората е хронологично представяне на по-важните политически събития. Подредбата по азбучен ред на речниковите статии, а за хронологичната част на книгата – подредбата на събитията по години, предоставя удобство за проследяване на конкретните политически и обществени процеси. Речникът е снабден и с показалци – географски и именен – които ще улеснят работата със справочното издание.
автор: Тодор Николов, Борис Колев - редакция
заглавие: Географски терминологичен речник
година: 2011
ISBN: 978-954-322-217-9
цена: 15 лв.


Предлаганият "Географски терминологичен речник" съдържа дефиниции на най-често използваните научни термини в географията. Стремежът на създателите му е да се дадат стегнати в езиково отношение, точни и недвусмислени определения, като към повечето от тях е даден и техният етимологичен и езиков произход. В статиите от речника са отчетени последните научни постижения и схващания за смисъла и съдържанието, което се влага в тях от съвременната география.

автор: Георги Алексиев, Маринела Агаларева
заглавие: Терминологичен речник по геоморфология
година: 2011
ISBN: 978-954-524-803-0
цена: 8 лв.


В "Терминологичен речник по геоморфология" са включени около 700 статии. Той е научно-справочно издание, в което са систематизирани знания и познания или най-новите постижения в науките за Земята. Обхванати са предимно отделните направления на съвременната геоморфология. Съдържат се кратки справки и обзорни статии от общогеоморфоложко естество, специализирани геоморфоложки и картографски термини, отнасящи се до строежа, структурата и морфо-ложкия облик на планетата Земя, както и на тяхното картографиране. Освен това са включени и термини, имащи важно морфотектонско значение и са намерили широко място в геоморфоложката практика.
автор: Майя Пенчева, Александра Багашева
заглавие: Българо-английски речник
година: 2009
ISBN: 978-954-02-0320-1
цена: 45 лв.


Този речник е най-подробният и най-пълният от съществуващите днес на българския пазар. Той съдържа новите думи в българския език и отразява промените в ежедневната лексика, специфични думи, изрази и термини, навлезли през последните години във връзка с промените в обществения, научния и културния ни живот.
автор: Даниела Стоянова
заглавие: Румънско-български речник
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0313-3
цена: 28 лв.


Настоящото издание съдържа около 25 000 заглавни думи и е разработено успоредно с първия по рода си Българско-румънски речник след близо 20-годишно отсъствие на подобни речници от книжния пазар.
В подбора на словника за настоящия Румънско-български речник са застъпени както най-новите разработки на румънската лексикография, така и достиженията на български и руски лексикографи, като акцентът е поставен върху съвременното състояние на книжовната и разговорната лексика в румънския език.
автор: Даниела Стоянова
заглавие: Българcкo-pyмънски речник
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0312-6
цена: 28 лв.


Речникът съдържа над 26 000 заглавни думи и още много много значения и и словосъчетания. Това е първият Българcкo-pyмънски речник с такъв обем в България. Авторът доц. д-р Даниела Стоянова е дългогодишна преподавателка в специалност румънска филология в СУ „Св. Кл. Охридски" и преводачка.<< предишна
| 1 | 2 следваща >>