Психология

автор: Стефан Матеев
заглавие: Начала на психофизиката
година: 2011
ISBN: 978-954-535-673-5
цена: 20 лв.


Психофизика в широкия смисъл на думата означава неинвазивни изследвания на перцептивните и когнитивните способности на човека. В тесния смисъл на думата психофизиката е вид описателна статистика, предназначена за извличане на информация и формулиране на психологически твърдения и изводи от специфичен тип данни.
автор: Джонатан Леви
заглавие: Децата аутисти
година: 2011
ISBN: 978-954-8628-15-0
цена: 14 лв.


Аутизма е разстройство, което в основата си засяга социалното взаимодействие. Повечето симптоми са породени от липсата на интерес към останалите хора или от нежелание за приобщаване към външния свят.
Ето защо е изключително важно, когато се занимаваме с деца с аутизъм, да насочим усилията си към разрешаване на основния проблем - по една или друга причина те отказват да прекарат достатъчно време в нашия интерактивен свят. Децата аутисти имат свой начин да потъват в собствения си свят, изоставяйки ни за минута, час, ден.

автор: Зигмунд Фройд
заглавие: Малкият Ханс
година: 2011
ISBN: 978 954 587 158 0
цена: 16.9 лв.


Това е историята на петгодишния „Ханс", чието лечение е ръководено от Фройд, но провеждано от бащата на детето. Будното момченце, отглеждано с нежност и без особени забрани, си създава грандиозни страхове - от коне! - и се опитва да се справи със своята тревожност, която всъщност се дължи на изтласкано еротично желание... В заболяването на мъничкия пациент се проявява онова, което Фройд ще нарече „кастрационен комплекс" и „инфантилна сексуална организация". Ето я първата детска психоанализа, която ни казва ясно: В детския живот се разкриват, и то непосредствено, същите сексуални импулси, чието изравяне при възрастния индивид коства такива усилия...
автор: Георги Попов, Антон Тончев
заглавие: Нелинейност и невропластичност в психиатрията
година: 2011
ISBN: 978-954-449-531-2
цена: 12 лв.


Авторите на тази книга - психиатър и невробиолог - правят стъпки напред в свързването на двете равнища на мозъчното функциониране - микронивото (мозъчните клетки) и макронивото (психиатричните симптоми). Приложеният интердисциплинарен подход интегрира експерименталните и клиничните данни с помощта на нови теоретико-методологични модели на мозъчните динамики. Понятията за нелинейност и невропластичност са ключови в развитието на идеите.
автор: Боряна Пирьова
заглавие: Невробиологични основи на човешкото поведение
година: 2011
ISBN: 978-954-535-646-9
цена: 12 лв.


Книгата представя:
•  информация за приноса на невронауките за развитието на психологията;
•  резултати от съвременни изследователски методи в поведенческите науки;
•  сетивните, двигателните, когнитивните и езиковите функции, които стоят в основата на човешкото поведение;
•  човешкия мозък като динамична структура с променящи се функции;
•  взаимоотношението между генетичните фактори и влиянието на средата за човешкото поведение.
автор: Огнян Узунов
заглавие: Характерология
година: 2011
ISBN: 978-954-9996-41-8
цена: 15 лв.


Целта на тази книга и на метода, използван в нея, цели да направи възгледите на Вайнингер по-достъпни за читателя. Чрез тази книга автора се стреми да възроди името и възгледите на гениалния юноша - Ото Вайнингер.
Книгата е насочена основно към хора, които си задават въпроси, а не към такива, които имат отговори. Тя е предназначена за учащи, а не за учени.
автор: Зорница Ганева
заглавие: Социални идентичности и психично благополучие
година: 2010
ISBN: 978-954-90789-9-2
цена: 11 лв.


Настоящата книга разглежда проблеми, свързани с идентичността и благополучието при българите - не само българите, които живеят в самата България, но и тези, които живеят в други европейски страни, в Канада и в САЩ. Книгата разглежда също така и идентичността и благополучието при две значими етнически малцинствени групи (турци и роми), живеещи в България.

автор: Иван Евтимов
заглавие: Въведение в науките за човека (От люлката до гроба)
година: 2007
ISBN: 978-954-535-451-9
цена: 18.5 лв.


„Въведение в науките за човека (от люлката до гроба)" е учебник за студенти в областта на социалните науки. Много полезен е и за всеки човек, за да разбере онова, което му се случва и го вълнува през целия му живот - изграждането му като личност, характер и способности, мястото, което ще заеме в обществото, и ограниченията, които то му налага, и още много друго.
автор: Вяра Гюрова, Ваня Божилова
заглавие: Магията на екипната работа
година: 2005
ISBN: 954-91890-3-1
цена: 25 лв.


Тази книга е поглед към вече не толкова новата, но все още актуална (а за България ставаща все по-актуална) проблематика за екипа и екипната работа. Всеки един тематичен раздел започва с басня или приказка, която отразява основни идеи по темите и цели да ви настрои да започнете да мислите сериозно по конкретните проблеми, но по един забавен начин. Предлагаме ви не само теоретични постановки (без тях не може!), но и практически упражнения, въпроси, задачи и, разбира се, полезни съвети.
автор: Хелмут Томе, Хорст Кехеле
заглавие: Учебник по психоаналитична терапия
година:
ISBN: 978-954-535-568-4
цена: 29 лв.


Този, който иска да се информира за състоянието на психоаналитичната теория и техника не може да заобиколи този обхватен учебник: той представлява една "summa", едно обобщение на международните дискусии, на историята на развитието на психоанализата, един преглед на откритията, на кодиранията, на втвърдяванията, на борбите между крилата, на колебанията между "отстояване и бунт". Бунтът обаче е твърде слаб, затова пък се дискутира с голямо спокойствие защо психоанализата беше и може би все още е близо до превръщането си в система от правила, при което идеализирането на веднаж установения стандартен метод създаде масивни мисловни ограничения, а възвеличаването на метода беше едва ли не по-важно от потребностите на пациента...