Политология

автор: Йордан Дойков
заглавие: България във Варшавския договор и в НАТО
година: 2010
ISBN: 978-954-326-119-2
цена: 15 лв.


Тази монография е посветена на изследването на действието на механизма на вземане на решение при реализиране на членството на България във Варшавския договор и в НАТО, както и на политическите актьори,  формиращи „компетентния и отговорния кръг“, на вземащите решения по националната сигурност на България в периода 1947–2007 г. Структурата обхваща увод, основна част (включваща три глави), заключение, списък със съкращенията, литература, библиография и приложение, съдържащо автентични архивни материали.
автор: Максим Мизов
заглавие: Политическите предразсъдъци
година: 2009
ISBN: 978-954-323-557-5
цена: 18 лв.


Предразсъдъците винаги са някакви конвенции по конкретни проблеми, дилеми или по особено конфликтни теми - за дадени индивиди или за общности. Те винаги са някаква форма/израз на публични (не)споделености по даден казус. Те предполагат (и налагат) споделени духовни и жизненосветови пространства. Животът на тези предразсъдъци зависи и от (не)споделени социални ценности, норми, вкусове, нагласи, стереотипи и трафарети на персонален и публичен живот.
Предразсъдъците винаги са публично валидизирани образи на "своето" или, обратното, на "чуждото". И тези образи са разположени в странни координационни и субординационни системи. Оборудвани се и със специални прескриптивни или дескриптивни инструменти/репертоари.
автор: Теодоричка Готовска-Хенце
заглавие: Общество и власт
година: 2002
ISBN: 954-9536-69-6
цена: 7 лв.


В книгата са използвани материали, събрани в Централния държавен архив в Прага и в Католическия университет в гр. Айнщет. За по-пълно осветленяване на събития, личности и проблеми са взети предвид и публикации в съвремения печат ("Руди право", "Правда", "Свободное свово")

автор: Пасхалис Китромилидис
заглавие: От кръста към флага
година: 1999
ISBN: 954-9536-14-9
цена: 8 лв.


Изданието представлява сборник студии. В него авторът анализира залегналото убеждение за национален континюитет и специално интерпретацията за етнически идентитет като един вид задрямал, несъбуден национализъм. Ползвайки статистически данни, политически памфлети и художествени призведения, той показва как националната интеграция обслужва централната власт. Преразглежда антонимията между православие и национализъм.
автор: Мария Пиргова
заглавие: Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход
година: 2010
ISBN: 978-954-326-107-9
цена: 15 лв.


Необходимостта от ново издание на книгата на М. Пиргова се наложи по няколко причини: интерес от студентите, а също – процесите на българския преход и ролята на парламента в него, изследвани в първото издание, продължават да са актуални, а някои от тенденциите, отбелязани в него едва сега се реализират. Ролята на парламента в България представлява интерес от институционална и партийна глeдна точка и може да се проследи в парламентарната работа и след 2002 г., разгледана подробно в книгата.

автор: Киряк Цонев
заглавие: Българо-арабските отношения
година: 1999
ISBN: 954-9536-09-2
цена: 8 лв.


Присъствието на предмета Българо-арабски отношения в някои специалности на редица български висши учебни заведения поддиква авторът да се опита да създаде относително цялостна и систематизирана разработка, обхващаща и анализираща българо-арабските отношения в целия им комплекс, като ударението е поставено върху периода след Втората световна война.
Настоящото учебно пособие се състои от два основни раздела, разделени на отделни глави.
автор: Рандал Бейкър
заглавие: Бъдещето не е това, което беше
година: 2008
ISBN: 978-954-326-046-1
цена: 17 лв.


КНИГАТА е за бъдещето, близкото и малко по-далечното с всички спорни и безспорни ефекти на глобализацията.
Ако приемем, че дълбоката и всеобхватна промяна в съвременния свят (икономическа, политическа, демографска, екологическа и т.н.) е настъпила, тезата е: запазването на статуквото е нещо неприемливо, свързано най-вече със стагнация, липса на развитие, упадък: „Промяната е при нас и ще остане задълго, казва професор Бейкър, затова ние трябва да я направим част от мисленето си."
автор: Васил Пенев
заглавие: Политология за всички
година: 2006
ISBN: 978-954-326-043-0
цена: 12 лв.


ПОЛИТОЛОГИЯ ЗА ВСИЧКИ е книга, която би искала да запознае по-широк кръг читатели с политиката и политическата наука, които наред с природата се оказват в основата на общуването ни.
автор: Кирил Нешев
заглавие: Политология на ХХ век
година: 1998
ISBN: 954-9536-05-Х
цена: 4 лв.


Изданието е съставено като са използвани съчинения на разглежданите автори (Карл Хаусхофер, Ал. Стамболийски, Н. Трубецкой, Бр. Мусолини, Карл Шмит, цар Борс III, Мишел Фуко, Жорж Батай и др), както и справочници на английски, френски, руски ииталиански език.
автор: Пасхалис Китромилидис
заглавие: Политически мислители на новото време
година: 2002
ISBN: 954-9536-37-8
цена: 6 лв.


В изданието се представя духовният облик и политическите идеи на Макиавели, Хобс, Лок, Монтескьо, Русо, Бърк, Бентам, Мил и Токвил. Към изложението на идеите им са добавени подробни библиографски сведения за извори и изследвания, които правят настоящата книга подходящ инструмент за по-нататъшни задълбочени изследвания. Цел на анализа е възстановяването на историзма, за да се разберат политическите и нравствените намерения и цели на авторите, които се коментират.