Политология

автор: Максим Мизов
заглавие: Греховете на мултикултурализма и българският етнически модел
година: 2012
ISBN: 978-954-323-978-8
цена: 18 лв.


Какво накара А. Меркел, Н. Саркози, Д. Камерън, С. Берлускони и други политически лидери да произнесат смъртна присъда над мултикултурализма? Кога, защо и как се роди и разви мултикултуралисткатка теория и практика? Какви са интимните връзки на постмодернизма с мултикултурализма? Как тези връзки обслужват неолибералната хегемония в съвременния глобален свят? На всички тези, както и на редица други важни проблеми настоящият първи том от двутомната монография дава (за пръв път в българската научна литература) интердисциплинарен отговор.
автор: Кевин Рафтър
заглавие: Шин Фейн 1905-2005
година: 2012
ISBN: 978-954-8356-39-8
цена: 15 лв.


Шин Фейн дълги години играе ролята на политическото проявление на Ирландската републиканска армия, която над 30 години води война срещу британското присъствие в Северна Ирландия.
автор: Стефан Баламезов
заглавие: Министрите - тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3037-0
цена: 10 лв.


Книгата "Министрите - тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия" е фототипно издание на труда на Стефан Баламезов, излязал през 1914 г., и с вспъпителна студия от Георги Близнашки, разглеждаща разбиранията на автора, според които накратко конституционната монархия не е нищо друго, освен една неразвита форма на управление. Тя се явява преходна форма между абсолютната и парламентарната монархия. Оттук следва по-нататък, че конституционната монархия неизбежно ще се прелее в монархия парламентарна. Стремейки се да закриля истинската конституционна монархия и да я предпази от заразата на парламентаризма, германската държавно-правна наука тласка едно такова управление към абсолютизъм.
автор: Талия Хабриева, Вениамин Чиркин
заглавие: Теория на съвременната конституция
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2870-4
цена: 17 лв.


Предлаганата монография е първото руско концептуално, сравнителноправно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.
автор: Георги Близнашки
заглавие: Принципи на парламентарното управление
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2613-7
цена: 10 лв.


В изследването на принципите на парламентарното управление се преплитат историята на парламентаризма, от една страна, и съвременната конституционна теория и практика, от друга. Във всички случаи обаче интересът към миналото на парламентаризма се мотивира и обуславя не само и не толкова от необходимостта да се проследи неговата еволюция през вековете, колкото от стремежа да се изведат отделни поуки и да се очертаят евентуални тенденции в развитието, т.е. той е неразделна част от загрижеността за бъдещето на демократичния политически процес в България.

автор: Георги Близнашки
заглавие: Парламентарното управление в България
година: 10
ISBN: 978-954-07-2855-1
цена: 10 лв.


В книгата под общо название „Парламентарното управление в България" са събрани научни статии, в които се разглеждат поредица от проблеми на националната конституционна система. Те са написани независимо една от друга в качеството им на самостоятелни академични есета и студии, като ги обединява стремежът към съвременна конституционноправна интерпретация на аксиологическите и институционалните проблеми на парламентарната демокрация в България.

автор: Жорж Бюрдо
заглавие: Държавата
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2647-2
цена: 10 лв.


Произведението на Жорж Бюрдо „Държавата" се явява квинтесенцията на едно огромно творчество, което дори и след смъртта на своя автор продължава да поражда нови размисли и да предизвиква нови търсения.
Учението на Жорж Бюрдо за държавата се основава върху интегративен подход, при който се съчетават елементи на различни науки като политическата философия и философията на правото, политическата аксиология и политическата социология, за да се отрази комплексният многоизмерен характер на държавата и да се осмисли нейната способност да действа в служба на етически ценности.

автор: Жак Шевалие
заглавие: Политически институции
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3067-7
цена: 10 лв.


„Политически нституции" от 1996 г. е комплексно изследване по класическа материя, която мнозина смятат за напълно изчерпана и разбираща се от само себе си. Жак Шевалие обаче предлага нов прочит на тази материя: „анализът на институциите - отбелязва нашият автор - има за цел да стане точка на свързване и място на разпознаване при всички онези, които се стремят, препращайки към някои социологически координати, да обновят проблематиката на дисциплината". В такъв контекст той разглежда институцията не само в качеството й на обект на изследване, но използва институцинализма като метод на анализ и теоретичен подход към политическите явления и процеси.
автор: Пиер Манан
заглавие: Смисълът на нациите
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3231-2
цена: 10 лв.


В наши дни темата за националната държава има повече или no-малко исторически характер. И това е така, защото живеем в епохата на късната модерност, а според някои политически мислители човечеството е навлязло дори в постмодерната епоха, когато все по-актуален става дискурсът за постна-ционалната констелация. Напоследък все повече се засилват гласовете на онези, които не само пледират за отмирането на нацията и държавата, но обосновават тезата за появата на националната държава като случайно явление, т.е. нейното възникване се разглежда не като естествен резултат на историческото развитие, а като продукт на случайно стечение на благоприятни обстоятелства. По този начин политическата теория активно се включва в дебата за историята, настоящето и бъдещето на националната държава.
автор: Карл Шмит
заглавие: Понятието за политическото
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2719-6
цена: 10 лв.


Малкото по обем съчинение „Понятието за политическото", чийто първоначален вариант се появява през 1927 г., а окончателната си форма продобива чрез изданието от 1932 г., е от огромно значение за политическата мисъл на Карл Шмит, тъй като то се явява своеобразен ключ за възприемане и разбиране на цялото му творчество.