Педагогика и методика

автор: Яна Рашева-Мерджанова
заглавие: Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика. Синергично образование
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4030-0
цена: 12 лв.


 Най-новата книга на проф. Рашева-Мерджанова поставя и отговаря на два основни въпроса за образованието: първо, защо то не може да се развива без философското си самоопределяне и второ, защо и обществото не може да се развива, ако не съдейства и не подкрепя своето образование в тези процеси. 
автор: Ваня Кастрева-Монова
заглавие: Финансова автономия на българското училище в условията на делегираните бюджети
година: 2017
ISBN: 978-954-326-319-6
цена: 25 лв.


Настоящото изследване е първото, което разглежда състоянието на системата на финансова автономия на българската образователна система в нейната цялост и състоянието на системата на делегираните бюджети, както и първото, което включва мненията на всички участници в организацията и управлението в системата на средното образование – държавни и местни органи на управление, директори, учители, родители, представители на училищни настоятелства и неправителствени организации в сферата на образованието. 
 
автор: Сийка Георгиева Чавдарова-Костова
заглавие: Възпитанието в структурата на семейните отношения
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4296-0
цена: 14 лв.


 Предназначението на тази монография е да бъде в помощ на студентите, изучаващи дисциплини, свързани със семейството и неговия възпитателен потенциал (бъдещи учители, възпитатели, педагогически съветници, социални работници, треньори и др.). Тя може да представлява интерес и за всички, които се интересуват от характеристиките на съвременното семейство, от възможностите и ограниченията пред реализирането на възпитателната му функция.
автор: Йохан Хайнрих Песталоци
заглавие: Лебедова песен
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2599-4
цена: 15 лв.


 Съвременният свят излага на опасност религиозността и духа на християнството предимно чрез нравите, навиците и начините на живеене, които подчиняват любовта на егоизма, истината – на дърдоренето, правото  - под формите му, длъжността – под общественото приличие, човещината – под вежливостта, съвестта – под слабостта, разумът – под въображението, , реалността – под мечтателността, световното щастие – под ламтежа към богатство и спасението на Бедните – под удобството на богатите, под претенциите на авантюристите и бъбривците, които не знаят как се добива хляб.
 
автор: Розалия Кузманова-Карталова
заглавие: Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации
година: 2005
ISBN: 954-775-526-9
цена: 10 лв.


 Целта на настоящия труд е да се очертаят измеренията на проблема “детски труд” в национален и световен мащаб, като се изведат същностните характеристики на явлението, най-лошите му форми на проявление и факторите, провокиращи неговото развитие, както и да се очертаят основните стратегии и подходи за неговото овладяване.
автор: Койка Попова
заглавие: Какво пишем, как дапишем
година: 2004
ISBN: 954—524—383-Х
цена: 6 лв.


 В книгата “Какво пишем, как да пишем” са включени теоретични статии за писмената реч в училище. Заглавието недвусмислено говори, че материалите са предназначени за учениците, за работата на учителите в часовете по писмена реч. За да овладее ученикът системата на писмената реч, теорията не е достатъчна. Необходима е много допълнителна работа, свързана с интерпретацията на художествените творби, с изграждането на собствен стил.
автор: Йохан Хайнрих Песталоци
заглавие: Моите възпитателни опити
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2598-7
цена: 15 лв.


 За настоящото издание са използвани преводи на Й. X. Песталоци, включени е „Избрани педагогически произведения“, Народна просвета, С., 1969. Писмата от „Как Гертруда учи децата си” са преведени от М. Кантарджиева, а останалите текстове са преводи на Здравка Цонкова.
 
автор: Мария Баева
заглавие: Педагогика на приобщаването - включващо образование
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2834-6
цена: 15 лв.


 Книгата цели интерпретацията на различни позиции, поради факта, че в настоящия етап този проблем не фигурира в официалните правителствени документи.
автор: Марина Теофилова
заглавие: Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие
година: 2009
ISBN: 978-954-524-696-8
цена: 6 лв.


 Следващите страници представляват опит да се намери приемлив отговор на проблемни въпроси, свързани с възрастта на нарушеното детско равновесие, с търсенето на нов пластичен израз, който да насити очакванията, които детето на дванадесет години има към изобразителната материя, с отношението му към художествения образ в графичното произведение и с някои от превъплъщенията на графичния език, като едно от красивите лица на изобразителното изкуство.
автор: Галя Данчева
заглавие: Словестноизпалнителска и театрална дейност (образователни аспекти)
година: 2008
ISBN: 978-954-524-624-1
цена: 8 лв.


 Разработката синтезира проучвания в областта на педагогиката, изкуствознанието, теорията на комуникацията, психологията, социологията, лингвистиката, фолклора и етнографията, резултати от продължителни експериментални изследвания, проведени в детската градина, в началното училище, във висшето училище, с педагози от различни региони на страната, също и наблюдения и анализи от дългогодишна педагогическа и творческа практика.
 
автор: сборник
заглавие: Диалог на педагогическите компетенции
година: 2012
ISBN: 978-954-524-839-9
цена: 30 лв.


Сборникът „Диалог на педагогическите компетенции" се издава по два празнични повода, свързани с град Враца. Единият е исторически - създаването през 1881 г. на първото у нас Педагогическо училище, а другият е актуален -откриването през есента на 2011 г. на Филиал на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Между двете събития стоят 130 години - 130 учебни години, през които Враца не престава да бъде ключово образователно средище в Северозападна България.
автор: Емилия Кирилова
заглавие: Избрани страници от история на педагогиката и българското образование
година: 2012
ISBN: 978-954-524-815-3
цена: 16 лв.


„Избрани страници" може да помогне не само на студентите и на хората на педагогическата теория и образователна практика, но и на тези, от които най-вече зависи промяната към добро. Те са страници не е само от историята на педагогиката и българското образование, но и от историята на дидактиката и историята на предучилищното възпитание. Така са обособени четирите дяла. За потенциалните читатели те могат да послужат и като учебно помагало, и за самообразование - като своеобразно продължение и допълнение към вече известното и казаното. Затова сред тях е всеки, който би желал да обогати своята историкопедагогическа и историческа подготовка и култура.
автор: Адриана Симеонова-Дамянова
заглавие: Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3119-3
цена: 12 лв.


Изборът на темата „Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище" авторката обяснава с  мотивациите си и „старата си любов", херменевтиката, както и нежеланието си по-новите научни изследвания да се окажат безпаметни и неблагодарни на по-отдавнашните.
Настоящото произведение е издадено с финансовата подкрепа на Фонд  „Научни изследвания" при Министерството на образованието, младежта и науката.
автор: Наталия Младенова Христова-Пеева
заглавие: Литературното писане в училище
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3299-2
цена: 11 лв.


Книгата е посветена на един странен за българския образователен контекст опит - този на литературното писане в средното училище. Търсейки отговори на въпроса защо по традиция и за paзлuкa от обучението по другите изкуства ученето на литература у нас а осъществява най-вече като преподаване на знания зa лumepamypama, а не и като опит зa нейното правене, изследването разкрива идеологическите и политическите предпоставки за изключването на практическото обучение по литература и обосновава възможността литературното образование да се сдобие със своето „поетическо измерение".

автор: Данаил Данов
заглавие: Педагогика на ефективната комуникация
година: 2011
ISBN: 978-954-796-038-1
цена: 12 лв.


Предлаганото изследване има за цел да докаже значимостта на ефективната комуникация като основна предпоставка за успеха на учебния процес и да представи възможностите, които се откриват пред образователната практика с прилагането на новите информационни и комуникационни технологии и с използването на интернет за целите на общуването и обучението - като средство за преподаване и като средство за възприемане и учене.
автор: Силвия Николаева
заглавие: Мениджмънт на класа
година: 2011
ISBN: 978-954-426-897-8
цена: 10 лв.


Изданието обединява разнородна информация за същността, ролята и приложението на мениджмънта на ученическия клас в съвременното образование - както чужди модели и разработки, така и авторски виждания, ме-дийни публикации и оригинални документи. Тя представлява първа част от двутомно издание с общо заглавие „Мениджмънт на класа", чийто достъпен и диалогичен стил на изложението може да превърне изданието в настолна книга за широк кръг ползватели - настоящи и бъдещи учители и преподаватели, училищни директори и специалисти в сферата на образователния мениджмънт, дизайна на обучението, качеството на образованието, личностното и социално-педагогическо консултиране, педагогическата комуникация, училищната хигиена и екология.
автор: Юлияна Стоянова
заглавие: Ранно езиково развитие
година: 2011
ISBN: 978-954-9458-17-6
цена: 22 лв.


Монографията е посветена на овладяването на звуковата страна на езика в ранната детска възраст, като обсъжда взаимовръзката на фонетико-фонологичното езиково равнище с лексикалното и морфосинтактичното. Проследява се детското развитие от първите осмислени звукосъчетания, които поставят началото на вербалното общуване между децата и обкръжаващите ги лица, до многословните изказвания, които децата са в състояние да произнасят към края на втората година от живота си, създавайки понякога впечатление, че разговарят „като възрастни".

автор: Мария Радева - съставител
заглавие: Учител на учителите
година: 2006
ISBN: 954-07-2271-3
цена: 10 лв.


Предлаганият сборник е посветен на 75-годишнината от рождението на професор доктор Йордан Шопов, чието приносно дело в областта на методиката на преподаванията по история е изявено като признание чрез участието на част от неговите следовници - автори в настоящия том.
автор: Любомир Попов
заглавие: Отраженията на педагогическата реалност
година: 2006
ISBN: 978-954-791-123-9
цена: 11 лв.


Това второ и допълнено издание не се отличава съществено от предишното, макар че във всяка тема има промени и осъвременяване (добавена е единствено главата за функциите на педагогиката). Причината за този „козметичен подход" е фактът, че метапроблемите на педагогиката не са подвластни на онази динамика, която е валидна за нейния обект.
автор: Любомир Попов
заглавие: Житейското педагогическо мислене
година: 2009
ISBN: 978-954-383-029-9
цена: 15 лв.


В книгата се интерпретират три относително самостоятелни проблема, свързани с феномена житейско педагогическо мислене. Това са: педагогическото в житейското мислене; житейското в педагогическото мислене и някои емпирични констатации във връзка тях.автор: Krassimira Rangelova
заглавие: LANGUAGE LEARNING A PROCESS VIEW. APPLICATIONS OF THE COGNITIVE APPROACH TO LEARNING TO SECOND LANGUAGE INSTRUCTION
година: 2005
ISBN: 954-07-2114-8
цена: 10 лв.


This study grew out of a need 1 felt year after year during the preparation of my course in psycholinguistics and the teaching practices I was engaged in in my other class of Advanced English. My efforts in teaching the psychology of language and in explaining how the human memory system processed information in language comprehension and language use - making students specifically aware of the shaping influence of the cognitive processes and mechanisms on learning - stood in grotesque contrast to the teaching principles 1 myself was using in my English Language class.
автор: Lilyana A. Grozdanova
заглавие: FRESH IDEAS IN ELT
година: 2003
ISBN: 954-07-1836-8
цена: 10 лв.


Книгата "Нови идеи в обучението по английски език" е предназначена за широк кръг от професионалисти - преподаватели по английски език, автори на учебни системи, организатори на езикови курсове и специалисти в областта на образованието. В нея се анализират езиковите потребности на българите, изучаващи английски език при новите реалности, и се предлага комплексен модел за преподаване на английския език, насочен към интензификация на учебния процес. Разглеждат се такива важни въпроси, като свързаното преподаване на лексика и граматика, изграждането на лексикална и граматична компетентност, засилване на мотивацията на обучаваните, самоподготовката, ролята на учителя и др. Предлага се богат ресурс от идеи, техники на преподаване, практически примери и упражнения, проверени и доказали своята ефективност. Отвореният характер на модела позволява по-нататъшното му обогатяване с идеи от самите читатели.
автор: Violeta Tsoneva
заглавие: Ttree Programs in One Classoom
година: 2002
ISBN: 954-9536-66-1
цена: 5 лв.


Several weeks ago, searching through a drawer, I came upon an old notebook of my son's, who is now in his first year at university. For me, as for many other parents, such notebooks have a special sentimental value and usually fill me with a nostalgia about a past that will never come back.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Интернет в обучението по история
година: 2007
ISBN: 978-954-326-050-8
цена: 14 лв.


Книгата, която е пред вас съдържа 3 проекта, специално разработени за обучението по история в гимназиален етап.Те са предвидени за изпълнение от учениците в часовете за задължителна подготовка или ЗИП и СИП и включват тяхното пълно ресурсно и дидактическо обезпечаване.

автор: Неда Балканска
заглавие: Кохлеарна имплантация в детска възраст
година: 2009
ISBN: 978-954-326-088-1
цена: 16 лв.


Кохлеарната имплантация (КИ ) в нашата страна вече има своя история, въпреки че все още тя представлява едно предизвикателство за всички пециалисти, които вземат участие на различните етапи от интервенцията.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Съвременното историческо образование - отговори на новите предизвикателства
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2552-9
цена: 23 лв.


"Да намерим въпросите, за да предложим най-адекватните им отговори."

Мотото на това изследване насочва повече към разбирането, че конструктивни идеи за разрешаване на нови проблеми в историческото образование се пораждат вследствие от много задълбочено декодиране на своеобразието на времето, в което живеем. В десетилетия на значими социални, политически и ценностни трансформации в света и в България, които определят различни начини на осмисляне на историческия опит, историческото образование е изправено пред нов тип изпитания, за които няма аналози и поради това липсват напълно използваеми модели на решения.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Методика на обучението по история
година: 2006
ISBN: 954-9536-32-7
цена: 16 лв.


В книгата:
съвременен поглед към българските традиции в историческото образование и в гражданското учение; теоретичните основи на образователните изисквания и новите учебни програми по история;
потенциалът на учебния предмет история за гражданско образование;
на локализация, за работа с писмени исторически текстове, за четене и интерпретация на изображения; системата от писмени работи по история; рационални техники на учене;
технология на съставяне на тестове за оценка на резултатите от обучението по история.

<< предишна
|
следваща >>