Педагогика и методика

автор: сборник
заглавие: Диалог на педагогическите компетенции
година: 2012
ISBN: 978-954-524-839-9
цена: 30 лв.


Сборникът „Диалог на педагогическите компетенции" се издава по два празнични повода, свързани с град Враца. Единият е исторически - създаването през 1881 г. на първото у нас Педагогическо училище, а другият е актуален -откриването през есента на 2011 г. на Филиал на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Между двете събития стоят 130 години - 130 учебни години, през които Враца не престава да бъде ключово образователно средище в Северозападна България.
автор: Емилия Кирилова
заглавие: Избрани страници от история на педагогиката и българското образование
година: 2012
ISBN: 978-954-524-815-3
цена: 16 лв.


„Избрани страници" може да помогне не само на студентите и на хората на педагогическата теория и образователна практика, но и на тези, от които най-вече зависи промяната към добро. Те са страници не е само от историята на педагогиката и българското образование, но и от историята на дидактиката и историята на предучилищното възпитание. Така са обособени четирите дяла. За потенциалните читатели те могат да послужат и като учебно помагало, и за самообразование - като своеобразно продължение и допълнение към вече известното и казаното. Затова сред тях е всеки, който би желал да обогати своята историкопедагогическа и историческа подготовка и култура.
автор: Адриана Симеонова-Дамянова
заглавие: Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3119-3
цена: 12 лв.


Изборът на темата „Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище" авторката обяснава с  мотивациите си и „старата си любов", херменевтиката, както и нежеланието си по-новите научни изследвания да се окажат безпаметни и неблагодарни на по-отдавнашните.
Настоящото произведение е издадено с финансовата подкрепа на Фонд  „Научни изследвания" при Министерството на образованието, младежта и науката.
автор: Наталия Младенова Христова-Пеева
заглавие: Литературното писане в училище
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3299-2
цена: 11 лв.


Книгата е посветена на един странен за българския образователен контекст опит - този на литературното писане в средното училище. Търсейки отговори на въпроса защо по традиция и за paзлuкa от обучението по другите изкуства ученето на литература у нас а осъществява най-вече като преподаване на знания зa лumepamypama, а не и като опит зa нейното правене, изследването разкрива идеологическите и политическите предпоставки за изключването на практическото обучение по литература и обосновава възможността литературното образование да се сдобие със своето „поетическо измерение".

автор: Данаил Данов
заглавие: Педагогика на ефективната комуникация
година: 2011
ISBN: 978-954-796-038-1
цена: 12 лв.


Предлаганото изследване има за цел да докаже значимостта на ефективната комуникация като основна предпоставка за успеха на учебния процес и да представи възможностите, които се откриват пред образователната практика с прилагането на новите информационни и комуникационни технологии и с използването на интернет за целите на общуването и обучението - като средство за преподаване и като средство за възприемане и учене.
автор: Силвия Николаева
заглавие: Мениджмънт на класа
година: 2011
ISBN: 978-954-426-897-8
цена: 10 лв.


Изданието обединява разнородна информация за същността, ролята и приложението на мениджмънта на ученическия клас в съвременното образование - както чужди модели и разработки, така и авторски виждания, ме-дийни публикации и оригинални документи. Тя представлява първа част от двутомно издание с общо заглавие „Мениджмънт на класа", чийто достъпен и диалогичен стил на изложението може да превърне изданието в настолна книга за широк кръг ползватели - настоящи и бъдещи учители и преподаватели, училищни директори и специалисти в сферата на образователния мениджмънт, дизайна на обучението, качеството на образованието, личностното и социално-педагогическо консултиране, педагогическата комуникация, училищната хигиена и екология.
автор: Юлияна Стоянова
заглавие: Ранно езиково развитие
година: 2011
ISBN: 978-954-9458-17-6
цена: 22 лв.


Монографията е посветена на овладяването на звуковата страна на езика в ранната детска възраст, като обсъжда взаимовръзката на фонетико-фонологичното езиково равнище с лексикалното и морфосинтактичното. Проследява се детското развитие от първите осмислени звукосъчетания, които поставят началото на вербалното общуване между децата и обкръжаващите ги лица, до многословните изказвания, които децата са в състояние да произнасят към края на втората година от живота си, създавайки понякога впечатление, че разговарят „като възрастни".

автор: Мария Радева - съставител
заглавие: Учител на учителите
година: 2006
ISBN: 954-07-2271-3
цена: 10 лв.


Предлаганият сборник е посветен на 75-годишнината от рождението на професор доктор Йордан Шопов, чието приносно дело в областта на методиката на преподаванията по история е изявено като признание чрез участието на част от неговите следовници - автори в настоящия том.
автор: Вяра Гюрова, Грета Дерменджиева, Ваня Божилова, Силвия Върбанова
заглавие: Приключението - учебен процес
година: 2006
ISBN: 954-91890-1-5
цена: 12 лв.


Тази книга е опит да помогнем на преподавателите, които правят първи стъпки в университетската си кариера. Тя не дава готови рецепти, а насочва към основни моменти, без които преподаването би било не толкова приятна и полезна работа, а общуването със студентите - по-трудно и напрегнато. В края на краищата всеки преподавател ще трябва да намери верния за себе си път. Но това не е достатъчно. В днешното динамично време той ще трябва да търси все нови и нови пътища. Така ще се спаси от рутината и риска да стане скучен и безинтересен - като онзи професор, който продължавал и след 30 години да си чете лекциите от старите, вече пожълтели страници.
автор: Любомир Попов
заглавие: Отраженията на педагогическата реалност
година: 2006
ISBN: 978-954-791-123-9
цена: 11 лв.


Това второ и допълнено издание не се отличава съществено от предишното, макар че във всяка тема има промени и осъвременяване (добавена е единствено главата за функциите на педагогиката). Причината за този „козметичен подход" е фактът, че метапроблемите на педагогиката не са подвластни на онази динамика, която е валидна за нейния обект.