Математика и информатика

автор: Евгений Кръстев
заглавие: Увод в програмирането
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4318-9
цена: 15 лв.


 Учебникът е предназначен за създаване на основни умения за програмиране на Java чрез прилагане на утвърдени добри практики в обектно ориентираното програмиране в средата на NetBeans. Акцентът е поставен върху създаването на коректен обектно ориентиран модел с помощта на прости примери за визуализация на класове и алгоритми с UML (Unified Modelling Language) диаграми.
автор: Владимир Димитров
заглавие: Релационен модел на данни - изследване и формализиране
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4206-9
цена: 15 лв.


 В изложението плътно са следвани определенията, дадени от Код както в първата, така и във втората версия на релационния модел. Те са придружени от анализ за развитието им. Втората версия на релационния модел се основава на спецификацията на Балуца. Тя е добавена за пълнота на изложението, макар да има доста недостатъци. Всъщност основна роля в съвременните комерсиални системи бази от данни играе първата версия на релационния модел, която е добре изложена.
автор: Маргарита Тодорова, Олег Асенов
заглавие: Мултимедийни мрежи
година: 2012
ISBN: 978-954-92864-1-0
цена: 14 лв.


 Мрежовата мултимедия е обединяващо звено в паралелното развитие на мултимедийните и комуникационните технологии. Интегрираното взаимодействие на технологични решения в областта на мултимедията и компютърните мрежи е условие за постигане на по-голям краен приложен ефект при представянето на информацията.
автор: Ради П. Романски, Ирина Ст. Нонинска
заглавие: Информационни технологии в бизнеса
година: 2010
ISBN: 978-954-397-007-0
цена: 15 лв.


В книгата е направен преглед на основните принципи и особености на съвременните информационни технологии (ИТ) и възможностите за тяхното приложение при организация, провеждане и управление на бизнес-процесите. Представеният в книгата материал обхваща основните направления на развитие на съвременното информационно общество и свързаните с това технологични възможности и особености за приложение на компютърните системи и мрежи. Теоретичните и приложни постановки в изложението се основават на световната тенденция за преход от индустриално към информационно общество и глобализацията на стопанската, обществената и културната сфери.
автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: За науката и нейната приложимост
година: 2010
ISBN: 978-954-326-127-7
цена: 9 лв.


Темата за приложимостта на знанието и, най-вече за приложимостта на научното знание, се натрапи напоследък сякаш неочаквано. Неочаквано, но пък с напълно разбираеми мотиви. Като че ли до вчера тази тема беше тривиална, защото не раждаше проблеми, струващи си да бъдат специално изследвани. Каква промяна днес фокусира философския интерес към тази тема? Краткият, но точен отговор на този въпрос може да се потърси във все по-осезаемо чувстващия се днес социален натиск върху науката да произвежда знания, които са непосредствено и незабавно приложими в обществената практика.
автор: Цоньо Екимов
заглавие: Сборник с решени задачи по висша математика
година: 2005
ISBN: 954-326-017-6
цена: 12 лв.


В сборника са включени задачи от Аналитична геометрия, Линейна алгебра, Математическо оптимиране и Диференциално смятане.
Предназначен е главно за студентите от Международното висше бизнес училище в Ботевград. Той съдържа материала, който студентите в УНСС, София изучават по математика през първия семестър.
автор: Доц. g-p Красимир Петков
заглавие: Търсене на информация в интернет
година: 2003
ISBN: 954-9344-01-0
цена: 12 лв.


Тази книга ще ви помогне бързо и ефективно да издирвате нужната ви информация с научен, справочен, учебен или развлекателен характер сред несметните съкровища на Интернет: минимум 6-7 милиарда уебстраници, стотици милиони изображения, внушително количество мултимедийни обекти и много други документи, софтуер и т.н.
автор: Петър Бояджиев, Ваня Хаджийски
заглавие: Комплексен анализ ръководство
година:
ISBN: 954-07-1990-9
цена: 10 лв.


Тази книга е ръководство за решаване на задачи по комплексен анализ и съдържа над 300 задачи, разпределени в 10 параграфа, които съответстват на основните теми включени в учебната програма по комплексен анализ на Факултета по математика и информатика при СУ "Св Климент Охридски". То до голяма степен осигурява независимост от други източници, тъй като всеки параграф започва с кратки теоретични бележки, сравнително пълно  осветляващи съответната тема.

<< предишна
|
следваща >>