Икономика

автор: Съставител: Богомил Андонов
заглавие: Перспективи за икономическото развитие на България
година: 2010
ISBN: 978-954-8391-27-6
цена: 5 лв.


Решаването на проблемите, свързани с развитието на икономическата система в България зависи от провежданата политика за все по-активното участие на всички фирми и организации в развитието на отделните сектори, отрасли и региони на страната, независимо от формата на собственост. Национална цел на развитието на икономическата система през предстоящите 20-25 години трябва да бъде чувствително и непрекъснато повишаване на доходите, потреблението и жизненото равнище на населението. Основата за реализацията на тази цел е постигането на значително по-високи темпове на прираст на произведения Брутен вътрешен продукт и на Брутната добавена стойност. (Иван Илиев)
автор: Волфганг Франц
заглавие: Пазарът на труда
година: 1996
ISBN: 954-8929-01-5
цена: 10 лв.


Предлагаме ви един от най-известните съвременни германски университетски учебници по въпросите на пазара на труда. Преводът е по второто немско издание от 1994 г. В книгата има теория и модели, анализирана е практиката в (Западна) Германия, приведени са много факти и данни. Тя ще бъде полезна за всички, които се интересуват от проблемите на трудовия пазар: студенти, преподаватели, специалисти по въпросите на труда и социалното дело, изследователи. Особен интерес представлява включената в книгата библиография, съдържаща над 500 заглавия, предимно на английски и немски език.
автор: Светослав Ставрев, Александър Вълков
заглавие: Основи на управлението на публичния сектор
година: 2008
ISBN: 978-954-436-077-5
цена: 25 лв.


Предлаганата книга представлява учебно пособие, предназначено да бъде използвано като помощно средство при обучението на студенти - бакалаври, магистри или докторанти, по Публична администрация и по Основи на управлението, както и за допълване на квалификацията на работещи в централната и местните държавни администрации и в неправителствения сектор специалисти и мениджъри.Учебникът е комплектован с диск, съдържащ допълнителни текстови материали.

автор: Цветанка Инджова
заглавие: Управление на маркетинга
година:
ISBN: 978-954-535-541-7
цена: 14 лв.


Ефективният маркетинг мениджмънт може да приеме множество форми. Причината за това е, че се изменят характеристиките на търсенето, появяват се непрекъснато нови разновидности. През следващите няколко години именно маркетинг мениджмънт ще заеме водещи позиции във фирменото управление. В България все още се работи на парче, конюнктурно. Добрият мениджмънт предполага ясни приоритети и тяхното безкомпромисно следване.
автор: Соня Алексиева
заглавие: Бизнес комуникации
година: 2008
ISBN: 978-954-535439-7
цена: 11 лв.


В книгата се съдържат подготвителни материали за курса „Бизнес комуникации". Автор на всички теми е доц. д-р Соня Алексиева.
автор: Людмил Георгиев
заглавие: Регионална икономика
година:
ISBN: 978-954-535-552-3
цена: 15 лв.


Какво представлява регионалната икономика? Книгата предлага богат спектър от теми, които започват от предмета и задачите на науката и достигат до съвременното състояние на регионалната икономика - "Закономерности и принципи за териториално разположение и развитие на производствени и обслужващи обекти", "Регионализация и глобализъм", "Регионално развитие и икономически растеж", "Регионална инфраструктура", "Миграция на населението. Основни миграционни потоци", 'Локационен процес", "Транспортна ориентация", "Търсенето и предлагането в системата на регионалното развитие", "Регионална икономическа политика на ЕС", " Политика на сближаване 2007 - 2013 г."," Структурни фондове на ЕС", "Публично-частно партньорство", "Регионално развитие и свободни безмитни зони" и др.
автор: Кирил Гатев, Недка Гатева
заглавие: Статистика
година: 2008
ISBN: 978-954-326-083-6
цена: 25 лв.


Книгата е предвидена да служи като учебник за студенти във висшите учебни заведения и колежите и като справочник за бизнесмени и специалисти. Съзнателно са избегнати в изданието строгите математически доказателства и обосновки на методите, както и подробното описание на алгоритмите.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>