Журналистика

автор: Веселина Вълканова
заглавие: Mедиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3431-6
цена: 15 лв.


 Книгата представя функциите и ефектите на медийния дизайн като съществена част от комуникационното поведение на съвременното списание.
автор: Алберт Бенбасат - съставител
заглавие: Книгоиздаване по време на криза
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4148-2
цена: 12 лв.


Сборникът включва доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване". В него се обръща внимание както на историята на книгоиздаването и кризата в него, така и на съвременните издателски подходи в България.
 
автор: Петранка Филева
заглавие: Медийна икономика
година: 2017
ISBN: 978-954-074-241-0
цена: 15 лв.


 Книгата представя наблюденията на автора върху развитието на медийната икономика като научна дисциплина, способна да търси и дава отговори за структурата на медийните пазари, за поведението на медийните организации и за отражението на това поведение върху развитието на обществото.
автор: Иванка Мавродиева
заглавие: Реторика и пъблик рилейшънс
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3539-9
цена: 15 лв.


Книгата „Реторика и пъблик рилейшънс" е успешен опит да се създаде модел, който систематизирано представя основни дейности и се прилага към различни ситуации. Идейният акцент е авторското виждане как се прави цялостен реторически анализ, „стъпка по стъпка" при прилагането на основни реторически знания. Предложен е авторски прочит на основополагащи идеи, принципи, понятия в реториката и ПР. Важно достойнство на книгата представлява анализът на проблеми, свързани с реториката и ПР.
доц. д-р Гергана Апостолова - ЮЗУ
автор: Иво Драганов
заглавие: Телевизонното програмиране в общия аудиовизуален контекст
година: 2012
ISBN: 978-954-535-710-7
цена: 19 лв.


Проблемите на телевизионното програмиране биха могли да бъдат анализирани единствено през призмата на общия културен аудиовизуален контекст. Той се промени изцяло след прехода, настъпил в държавното, политическото и обществено-икономическото устройство след 1989 г. Проблемите, които възникнаха на територията на културата и в частност на аудиовизията, в голяма степен са резултат от продължаващото й формално разглеждане като елемент от надстройката. Според автора това е отживял, неверен възглед върху ролята на културата и с този аспект се занимава специално в книгата.

автор: Елена Колева
заглавие: Езикът на журналистите и публичният медиен език
година: 2011
ISBN: 978-954-9426-35-9
цена: 10 лв.


Проблемът за езиковата ситуация в днешните медийни условия е обект на широки дискусии и дебати в научните среди, регулаторния орган в сферата на електронните медии, политически структури, европейски организации, културния елит. Темата за езика на медиите в днешните условия не е нова, но актуалните процеси все повече изискват както нов поглед към нея, така и обосновани сравнения с предходни етапи.
автор: Елка Добрева
заглавие: Аспекти на масмедийната „реалност"
година: 2011
ISBN: 978-954-400-537-5
цена: 14 лв.


Хората имат множество опосредствани познания за реалността. Те се получават чрез съобщенията на други хора в междуличностната комуникация във всекидневието и груповото общуване чрез училищен, академичен, религиозен дискурс и др., а в още по-голяма степен чрез съобщения от масмедиите - от книги, списания, вестници, телевизия, интернет, кино, фотография и т. н. Тези съобщения носят информация например за други населени места и туристически обекти в страната, които човек не посещава лично, за други страни и континенти, за други култури, за история, астрономия, физика, химия, зоология и пр.
автор: Румяна Божинова, Ергюл Таир
заглавие: Обективни и субективни измерения на медиината реалност
година: 2011
ISBN: 978-954-8628-20-4
цена: 12 лв.


Медиите все по-определено се налагат като фактор със сериозно психологично въздействие. Ефектите, които то носи, и механизмите, които стоят зад него, са проблеми с особена научна и практическа значимост. Изследванията в тази насока се провеждат приблизително от средата на XX век. Техните открития се отнасят основно до влиянието на медиите върху аудиторията като цяло.
автор: Андреана Борисова Ефтимова
заглавие: Есето в академичната и журналистическата практика
година: 2011
ISBN: 978-954-400-571-9
цена: 10 лв.


Тази книга обединява дългогодишните наблюдения на Андреана Ефтимова над аргументативни текстове в академичната и журналистическата практика. Есето е разгледано през призмата на текстолингвистиката, когнитивната наука, журналистическата стилистика и медиазнанието.
автор: Венко Кънев, Здравка Константинова - съставители
заглавие: Медиите в Централна и Източна Европа след 1989
година: 2009
ISBN: 978-954-92119-5-5
цена: 12 лв.


Въпросът за медиите става все по-актуален. Надигнала се е световна дискусия за ролята и проблемите на медиите в консу-маторските общества. Съществува обща неудовлетвореност от тях, едно универсално поставяне под въпрос на функционирането им. Медиите са в полезрението на мислители от рода на французите Пиер Бурдийо и Ален Акардо, на журналисти от ранга на Игнасио Рамоне и Серж Алими.
автор: Соня Алексиева
заглавие: Пъблик рилейшънс
година: 2008
ISBN: 978-954-535-516-5
цена: 15 лв.


В книгата е представена накратко същността на науката и професията пъблик рилейшънс, част от нейната история и развитие в България. Заедно с авторската позиция по темата са съпоставени гледните точки на десетки водещи чуждестранни и български изследователи, учени и PR практици по най-важните въпроси на връзките с обществеността. Чрез конкретни казуси, кампании и случаи от практиката се отговоря на въпроса: какво е "това, което не може да се купи, а трябва да се спечели"
автор: Здр. Константинова, М. Петров, М. Дееничина съставители
заглавие: Българската журналистика - 160 години
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2304-4
цена: 12 лв.


Материали от научната конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., във Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет „Св. Климент Охридски".
Сборникът "БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА - 160 ГОДИНИ. МИНАЛО-НАСТОЯЩЕ-ПЕРСПЕКТИВИ" е част от проект към Фонд "Научни изследвания" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с председател на Управителния съвет проф. д-р Георги Бакалов.
автор: сборник
заглавие: Медии, комуникация, общество
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2817-9
цена: 10 лв.


Сборникът „Медии, комуникация, общество" съдържа изследвания на докторанти от четирите катедри („История и теория на Журналистиката", „Печат и книгоиздаване", „Радио и телевизия" и „Комуникация и връзки с обществеността") на Факултета по журналистика и масова комуникация на CУ „Св. Климент Охридски".

автор: сборник
заглавие: Култура. Медии. Публичност
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3024-0
цена: 10 лв.


Meдиите кaтo културна среда. Присъствието на културната проблематика в медиите. И преди Всичко - феноменът вестник „Култура" и приносът му за изявата на критическите интелектуалци в българската публичност.
Това са основните теми в този сборник, представящ доклади и съобщения от конференцията „Култура. Медии. Публичност" (8 януари 2007), организирана по проект на факултета по Журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" от катедрите „Радио и телевизия" и „Печат и книгоиздаване" и спонсорирана от фонд „Научни изследвания".
автор: Любомир Стойков
заглавие: Управление на връзките с обществеността
година: 2007
ISBN: 978-954-323-256-7
цена: 15 лв.


Защо са необходими нови подходи и решения в управлението на връзките с обществеността? Наистина ли пъблик рилейшънс е главен интегриращ фактор в комуникационната политика на организацията? Как се осъществява планирането, програмирането и финансирането в PR-дейността? Ефективното използване на информационните ресурси и новите медии в съчетание с творческата иновативност и проактивния мениджмънт привилегироват връзките с обществеността като незаменима социална технология на организациите и бизнеса за общо добро и за благополучието на всички.
автор: Веселина Вълканова
заглавие: Графичен дизайн
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2493-5
цена: 10 лв.


Промененият начин на медийна консумация и конкуренцията с електронните средства за комуникация насочиха издатели и редактори към търсене на нова философия на всекидневника, нова функционалност и представяне на информацията. В споровете между университетски преподаватели и практикуващи журналисти се формулираха „спасителните пояси" на днешния вестник. Да информира вече, очевидно, не е достатъчно. Модерният вестник трябва да ориентира (да насочва, йерархизира, обобщава, да показва главното, да създава опорни точки), да води (да помага при селективното четене, „навигацията" през многообемните вестници), да коментира (да интерпретира, да разгръща по-задълбочено определени теми, да въвежда други планове към дадена статия).
автор: В. Илиев, Е. Хауърт, Д. Данов, Кр. Олах, М. Василева
заглавие: Масмедиите във Великобритания и САЩ
година: 2000
ISBN: 954-90728-1-9
цена: 6.2 лв.


Сборникът проследява в исторически план развитието на печатните и електронните медии в двата културни контекста, като същевременно се спира на такива възлови въпроси в изследването на информационната среда, като ролята на обществените и комерсиалните медии, институциите за медийно регулиране, редакционните принципи и стандарти в журналистиката, взаимоотношенията между медии и демокрация и появата на модерните информационни системи.Специално внимание е отделено на Би Би Си като един от моделите на плуралистична и демократична медийна институция.
Наред с това книгата предоставя последни данни за развитието на медиите във Великобритания и САЩ в контекста на технологичната революция и глобализацията, а също така и начините, по които тези процеси се отразяват на свободата на словото и влиянието на масмедиите върху политическото развитие.
„Масмедиите във Великобритания и САЩ" ще представлява интерес за журналисти - настоящи и бъдещи, за изследователи на средствата за масовата комуникация, за хората, от чиито решения зависи бъдещето на свободата на словото в България, а също така за всички, които проявяват интерес към историята и развитието на масмедиите.

автор: Силвия Цветкова-Казандзи
заглавие: Икономика и цифровизация на електронните медии
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2825-4
цена: 10 лв.


Това е първата книга у нас, в която се разглеждат медийният пазар и индустрия в условията на цифровизацията в контекста на медийните практики в две съседни балкански държави - Р България и Р Гърция. Подобен сравнителен анализ на електронната медийна среда в две държави - членки на ЕС, досега не е правен.

автор: Лиляна Менчева
заглавие: Рекламна политика
година: 2003
ISBN: 954-535-138-1
цена: 14 лв.


Книгата по рекламна политика представя основната същност на рекламата в качеството й на елемент на комуникационния маркетинг, с основните методи, фирми и средства за осъществяване на рекламна дейност от съвременната фирма. В нея е отделено съществено място на каналите за реализация на рекламни дейности, на планирането и изпълнението на рекламната кампания, на анализа и на оценката на ефективността на рекламните мероприятия.
автор: Лиляна Андреева
заглавие: Насаме с дистанционно
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2923-7
цена: 12 лв.


Статиите в „Насаме с дистанционно" са спонтанен отклик, написан в личния дневник на амторката или публикуван в печата, обобщават и по-трайни тенденции. Заглавията на някои публикации са променени, за да се подчертаят акценти в телевизионното творчество през годините. За да се получи известна прегледност на тематични и жанрови особености, публикуваното е подредено в осем раздела.

автор: Здравка Константинова
заглавие: Държавност преди държавата
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3052-3
цена: 15 лв.


"Държавност преди държавата" представя нов прочит на възрожденската ни периодика и е своеобразна нейна кратка история. Изборът на темите и на проблемите, както и авторските концепции преактуализират мисленето за Българското възраждане.     
"Държавност преди държавата" е отличена през 2001 г. с наградата за книга на Съюза на българските журналисти.
автор: Маргарита Чутуркова
заглавие: PR Етика
година: 2008
ISBN: 978-954-28-0336-2
цена: 12 лв.


Маргарита Чутуркова предлага на читателите на книгата си едно сериозно и задълбочено вникват във вечната тема за етиката чрез запознаване, от една страна, с историята и сферите на етичното познание, а от друга - с приложните измерения на етиката в професията пъблик рилейшънс чрез ценностите и социалните роли на експертите в тази област, осъществявани в специфична професионална и трудова среда, в нормални и в кризисни ситуации. Текстът й има отчетлива структура, определени и добре очертани приноси и при-носни моменти: схеми, таблици, сравнителна таблица на етичните принципи в етичните кодекси на пъблик рилейшънс и др.
автор: Толя Стоицова
заглавие: Лице в лице
година: 2004
ISBN: 978-954-01-1676-1
цена: 12 лв.


В книгата "Лице в лице" е представена модерната история на теорията за комуникациите, свързана основно с прилагането на два подхода. Според първия - психологизма, индивидът е значим източник и арбитър на смисъл, социално влияние и фокус на реалността. Според втория подход - механизма, всичко се продуцира механично и може да се обясни с механични принципи.
автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Излъчващият свят
година: 2010
ISBN: 978-954-92027-7-9
цена: 15 лв.


Радиото е толкова старинно нещо, че днес никой не му обръща внимание. Просто го ползва. И колкото повече за слушателя то е привлекателна, но малко видима част от всекидневието, толкова повече за неговите творци често е фетиш - с възможностите за личностна реализация, с културната му същност, влиянието му, печеленето на пари. Но радиото едва ли е така устойчиво живо само поради тази малко странна любов. Самата тя не идва от нищото. На феномена радио са посветени деветте обзора в книгата.

автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Радиоформатът в САЩ
година: 2004
ISBN: 954-553-069-3
цена: 10 лв.


Търсещият няма да намери типологична систематика и перфектни формулировки на използваните в САЩ, а и в света, програмни формати. Представянето им е задача за научни изследвания, което е встрани от авторовия подход. Така че разделите на книгата са само улесняваща читателя подредба. Стремил съм се да обхвана възможно най-широко онези форматни разновидности и именувания, които съпътстват съвременното радио на Съединените щати или са исторически жалони.
автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Радио в Европа
година: 2007
ISBN: 978-954-92027-1-7
цена: 10 лв.


Целта на книгата е не да каже: "такова е радиото в Европа", а да посочи: "има такива радиопрограми на Стария континент". Текстът е безредно свободно пътуване из пределите на европейските радиосистеми, което може да разкрие общата картина единствено чрез усещане в детайла. За моделиране на цялото помагат по малко история, геополитика, технология, системи за разпространение, аудитории, законодателство, организация на производството.

<< предишна
|
следваща >>