Журналистика

автор: Соня Алексиева
заглавие: Пъблик рилейшънс
година: 2008
ISBN: 978-954-535-516-5
цена: 15 лв.


В книгата е представена накратко същността на науката и професията пъблик рилейшънс, част от нейната история и развитие в България. Заедно с авторската позиция по темата са съпоставени гледните точки на десетки водещи чуждестранни и български изследователи, учени и PR практици по най-важните въпроси на връзките с обществеността. Чрез конкретни казуси, кампании и случаи от практиката се отговоря на въпроса: какво е "това, което не може да се купи, а трябва да се спечели"
автор: Здр. Константинова, М. Петров, М. Дееничина съставители
заглавие: Българската журналистика - 160 години
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2304-4
цена: 12 лв.


Материали от научната конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., във Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет „Св. Климент Охридски".
Сборникът "БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА - 160 ГОДИНИ. МИНАЛО-НАСТОЯЩЕ-ПЕРСПЕКТИВИ" е част от проект към Фонд "Научни изследвания" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с председател на Управителния съвет проф. д-р Георги Бакалов.
автор: сборник
заглавие: Медии, комуникация, общество
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2817-9
цена: 10 лв.


Сборникът „Медии, комуникация, общество" съдържа изследвания на докторанти от четирите катедри („История и теория на Журналистиката", „Печат и книгоиздаване", „Радио и телевизия" и „Комуникация и връзки с обществеността") на Факултета по журналистика и масова комуникация на CУ „Св. Климент Охридски".

автор: сборник
заглавие: Култура. Медии. Публичност
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3024-0
цена: 10 лв.


Meдиите кaтo културна среда. Присъствието на културната проблематика в медиите. И преди Всичко - феноменът вестник „Култура" и приносът му за изявата на критическите интелектуалци в българската публичност.
Това са основните теми в този сборник, представящ доклади и съобщения от конференцията „Култура. Медии. Публичност" (8 януари 2007), организирана по проект на факултета по Журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" от катедрите „Радио и телевизия" и „Печат и книгоиздаване" и спонсорирана от фонд „Научни изследвания".
автор: Любомир Стойков
заглавие: Управление на връзките с обществеността
година: 2007
ISBN: 978-954-323-256-7
цена: 15 лв.


Защо са необходими нови подходи и решения в управлението на връзките с обществеността? Наистина ли пъблик рилейшънс е главен интегриращ фактор в комуникационната политика на организацията? Как се осъществява планирането, програмирането и финансирането в PR-дейността? Ефективното използване на информационните ресурси и новите медии в съчетание с творческата иновативност и проактивния мениджмънт привилегироват връзките с обществеността като незаменима социална технология на организациите и бизнеса за общо добро и за благополучието на всички.
автор: Веселина Вълканова
заглавие: Графичен дизайн
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2493-5
цена: 10 лв.


Промененият начин на медийна консумация и конкуренцията с електронните средства за комуникация насочиха издатели и редактори към търсене на нова философия на всекидневника, нова функционалност и представяне на информацията. В споровете между университетски преподаватели и практикуващи журналисти се формулираха „спасителните пояси" на днешния вестник. Да информира вече, очевидно, не е достатъчно. Модерният вестник трябва да ориентира (да насочва, йерархизира, обобщава, да показва главното, да създава опорни точки), да води (да помага при селективното четене, „навигацията" през многообемните вестници), да коментира (да интерпретира, да разгръща по-задълбочено определени теми, да въвежда други планове към дадена статия).
автор: В. Илиев, Е. Хауърт, Д. Данов, Кр. Олах, М. Василева
заглавие: Масмедиите във Великобритания и САЩ
година: 2000
ISBN: 954-90728-1-9
цена: 6.2 лв.


Сборникът проследява в исторически план развитието на печатните и електронните медии в двата културни контекста, като същевременно се спира на такива възлови въпроси в изследването на информационната среда, като ролята на обществените и комерсиалните медии, институциите за медийно регулиране, редакционните принципи и стандарти в журналистиката, взаимоотношенията между медии и демокрация и появата на модерните информационни системи.Специално внимание е отделено на Би Би Си като един от моделите на плуралистична и демократична медийна институция.
Наред с това книгата предоставя последни данни за развитието на медиите във Великобритания и САЩ в контекста на технологичната революция и глобализацията, а също така и начините, по които тези процеси се отразяват на свободата на словото и влиянието на масмедиите върху политическото развитие.
„Масмедиите във Великобритания и САЩ" ще представлява интерес за журналисти - настоящи и бъдещи, за изследователи на средствата за масовата комуникация, за хората, от чиито решения зависи бъдещето на свободата на словото в България, а също така за всички, които проявяват интерес към историята и развитието на масмедиите.

автор: Силвия Цветкова-Казандзи
заглавие: Икономика и цифровизация на електронните медии
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2825-4
цена: 10 лв.


Това е първата книга у нас, в която се разглеждат медийният пазар и индустрия в условията на цифровизацията в контекста на медийните практики в две съседни балкански държави - Р България и Р Гърция. Подобен сравнителен анализ на електронната медийна среда в две държави - членки на ЕС, досега не е правен.

автор: Лиляна Менчева
заглавие: Рекламна политика
година: 2003
ISBN: 954-535-138-1
цена: 14 лв.


Книгата по рекламна политика представя основната същност на рекламата в качеството й на елемент на комуникационния маркетинг, с основните методи, фирми и средства за осъществяване на рекламна дейност от съвременната фирма. В нея е отделено съществено място на каналите за реализация на рекламни дейности, на планирането и изпълнението на рекламната кампания, на анализа и на оценката на ефективността на рекламните мероприятия.
автор: Лиляна Андреева
заглавие: Насаме с дистанционно
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2923-7
цена: 12 лв.


Статиите в „Насаме с дистанционно" са спонтанен отклик, написан в личния дневник на амторката или публикуван в печата, обобщават и по-трайни тенденции. Заглавията на някои публикации са променени, за да се подчертаят акценти в телевизионното творчество през годините. За да се получи известна прегледност на тематични и жанрови особености, публикуваното е подредено в осем раздела.