Езикознание

автор: Мария Китова - Василева
заглавие: Език и писменост
година: 2008
ISBN: 978-954-535-503-5
цена: 15 лв.


Книгата е структурирана в четири основни части. Първата част "Езикът - този прекрасен феномен" разглежда видовете комуникация, комуникацията при животните, членоразделната реч, специфичните характеристики на човешкия език, основните хипотези за произхода на езика, теориите за езиковите промени, смесените езици, изкуствените езици. Втората част "История на писмеността" представя понятието "графика", дописмените визуални послания, възникването на писмеността, тайните на етруската писменост, писмените системи на народите в Централна Америка, магията на древните руни, възникването и развитието на славянската писменост. Третата част е посветена на древните цивилизации и езици. Четвъртата част "Езикът като цел" представя зараждането на античната филология.

автор: Петя Осенова
заглавие: Именните фрази в българския език
година: 2008
ISBN: 978-954-9859-43-0
цена: 10 лв.


Тази книга е резултат от многогодишната ми работа в областта на формалната и корпусната лингвистика. Тя е посветена на именните фрази в българския език. Формалният подход се изразява в използването на конкретна съвременна лингвистична теория. В случая това е Опорната фразова граматика (HPSG). Корпусният подход означава, че се разчита на синтактично анотиран масив от български текстове за илюстриране и верификация на езиковите модели. В работата се използва синтактично анотираният корпус на българския език BulTreeBank.
автор: Майя Пенчева
заглавие: Човекът в езика. Езикът в човека
година: 2001
ISBN: 954-07-1547-4
цена: 20 лв.


В книгата се изследва образът на човека, както топ е представен в нашето съзнание, езика, митологията и изкуството. Приложеният оригинален методологичен модел е изграден на принципа на допълнителността и обединява процедури и данни от различни науки и области на научното познание, използваният материал от 42 езика установява неоспорими съответствия между мисловното и езиковото представяне на човека.
автор: Майя Пенчева
заглавие: Английските думи
година: 2005
ISBN: 954-07-1958-5
цена: 15 лв.


Приложеният подход към разглежданото явление можем да определим като системен. Това изисква уточняване на някои основни понятия и термини, свързани със системния анализ на един обект.
Системният подход предполага възприемане на обекта - човешкия език, като цялостно образувание. Системата представлява единство от елементи и отношенията между тях, и всички те в отношение със средата на функциониране. Това определя три основни свойства на системата - нейната дискретност, цялостност (свързаност) и функционална определеност.

автор: Анна-Мария Тотоманова
заглавие: Из историята на българския език
година: 2009
ISBN: 978-954-92526-1-3
цена: 20 лв.


Преходът на синтетичния старобългарски език в съвременен аналитичен език, или с други думи историята на българския език, поставена в индоевропейски контекст, все още предизвиква научни спорове и догадки. Всяка една от представените в сборника статии е малка стъпка към отговора на въпроса защо българският език изпада от общославянския развой и променя своя морфо-синтаксис. „Странният" път на езика ни е разгледан от различни аспекти - на историческата фонетика и диалектология, историческата морфология и лексикология, книжовната норма през вековете, изследването на средновековни паметници. Така са озаглавени и трите раздела на книгата, в които са влючени разработки на Анна-Мария Тотоманова.

автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в общото езикознание
година: 2007
ISBN: 954-9536-35-1
цена: 14 лв.


В това пето издание на  "Увод в общото езикознание" са направени съществени добавки. Библиографията е осъвременена. Поради липсата на място, някои проблеми са представени в тезисен вид. Заглавията на редица публикации се цитират в превод на български.

автор: Юлияна Стоянова
заглавие: Индивидуални вариации във вербалното развитие
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2774-5
цена: 20 лв.


Книгата проучва, върху материал от ранната онтогенеза на българския език, индивидуал-ните вариаиии по скорост и стил на овладяване. Обсъждането на българските резултати става в широк типологичен план, при непрекъснато отчитане на съществуващите в литературата данни за други езиии. Този подход откроява връзката между индивидуално, езиково специфично, контрастивно, типологично и универсално в онтогенезата на езика.
автор: Борис Парашкевов
заглавие: Етимологични дублети в българския език
година: 2008
ISBN: 978-954-357-170-3
цена: 17.9 лв.


Енциклопедичната страна на това лексикографско по форма проучване е съсредоточена върху добавянето на допълнителни общокултурни сведения, свързани с анализираната лексика и собствените имена, с въпроси на езиковата култура, правописа и транскрипцията.
автор: Кирил Мирчев
заглавие: Старобългарски език
година:
ISBN: 954-9541-58-4
цена: 5 лв.


„Старобългарски eзик" е кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от IX до XI в., както той е отразен в българските паметници. Описани са неговите фонетични, морфологични и синтактични особености.
автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в романското езикознание
година: 2004
ISBN: 954-9536-34-3
цена: 8 лв.


Този Увод в романското езикознание е предназначен главно за студентите от романистичния кръг специалности в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Краткостта на текста е обусловена от факта, че университетската дисциплина "Увод в романското езикознание" е съчетана с курса по "Увод в общото езикознание". За желаещите да придобият повече знания, в края на пособието е посочена подбрана библиография, оформена тематично. Допълнителна литература за отделните езици има в самия текст.

<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4
следваща >>