Езикознание

автор: Майя Пенчева
заглавие: Човекът в езика. Езикът в човека
година: 2001
ISBN: 954-07-1547-4
цена: 20 лв.


В книгата се изследва образът на човека, както топ е представен в нашето съзнание, езика, митологията и изкуството. Приложеният оригинален методологичен модел е изграден на принципа на допълнителността и обединява процедури и данни от различни науки и области на научното познание, използваният материал от 42 езика установява неоспорими съответствия между мисловното и езиковото представяне на човека.
автор: Майя Пенчева
заглавие: Английските думи
година: 2005
ISBN: 954-07-1958-5
цена: 15 лв.


Приложеният подход към разглежданото явление можем да определим като системен. Това изисква уточняване на някои основни понятия и термини, свързани със системния анализ на един обект.
Системният подход предполага възприемане на обекта - човешкия език, като цялостно образувание. Системата представлява единство от елементи и отношенията между тях, и всички те в отношение със средата на функциониране. Това определя три основни свойства на системата - нейната дискретност, цялостност (свързаност) и функционална определеност.

автор: Анна-Мария Тотоманова
заглавие: Из историята на българския език
година: 2009
ISBN: 978-954-92526-1-3
цена: 20 лв.


Преходът на синтетичния старобългарски език в съвременен аналитичен език, или с други думи историята на българския език, поставена в индоевропейски контекст, все още предизвиква научни спорове и догадки. Всяка една от представените в сборника статии е малка стъпка към отговора на въпроса защо българският език изпада от общославянския развой и променя своя морфо-синтаксис. „Странният" път на езика ни е разгледан от различни аспекти - на историческата фонетика и диалектология, историческата морфология и лексикология, книжовната норма през вековете, изследването на средновековни паметници. Така са озаглавени и трите раздела на книгата, в които са влючени разработки на Анна-Мария Тотоманова.

автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в общото езикознание
година: 2007
ISBN: 954-9536-35-1
цена: 14 лв.


В това пето издание на  "Увод в общото езикознание" са направени съществени добавки. Библиографията е осъвременена. Поради липсата на място, някои проблеми са представени в тезисен вид. Заглавията на редица публикации се цитират в превод на български.

автор: Юлияна Стоянова
заглавие: Индивидуални вариации във вербалното развитие
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2774-5
цена: 20 лв.


Книгата проучва, върху материал от ранната онтогенеза на българския език, индивидуал-ните вариаиии по скорост и стил на овладяване. Обсъждането на българските резултати става в широк типологичен план, при непрекъснато отчитане на съществуващите в литературата данни за други езиии. Този подход откроява връзката между индивидуално, езиково специфично, контрастивно, типологично и универсално в онтогенезата на езика.
автор: Борис Парашкевов
заглавие: Етимологични дублети в българския език
година: 2008
ISBN: 978-954-357-170-3
цена: 17.9 лв.


Енциклопедичната страна на това лексикографско по форма проучване е съсредоточена върху добавянето на допълнителни общокултурни сведения, свързани с анализираната лексика и собствените имена, с въпроси на езиковата култура, правописа и транскрипцията.
автор: Кирил Мирчев
заглавие: Старобългарски език
година:
ISBN: 954-9541-58-4
цена: 5 лв.


„Старобългарски eзик" е кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от IX до XI в., както той е отразен в българските паметници. Описани са неговите фонетични, морфологични и синтактични особености.
автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в романското езикознание
година: 2004
ISBN: 954-9536-34-3
цена: 8 лв.


Този Увод в романското езикознание е предназначен главно за студентите от романистичния кръг специалности в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Краткостта на текста е обусловена от факта, че университетската дисциплина "Увод в романското езикознание" е съчетана с курса по "Увод в общото езикознание". За желаещите да придобият повече знания, в края на пособието е посочена подбрана библиография, оформена тематично. Допълнителна литература за отделните езици има в самия текст.

<< предишна | 1 | 2 | 3 | 4
следваща >>