Езикознание

автор: Руселина Ницолова
заглавие: Българска граматика. Морфология
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2738-7
цена: 25 лв.


Информация за потребителите: "Българска граматика. Морфология" в момента се доработва за следващо издание от автора и няма наличен тираж за продажба.
Граматиката е предназначена за студентите по българска, руска и славянска филология, по балканистика, по чужди филологии, по журналистика и всички други специалности, които изучават съвременен български език. Тази книга ще представлява интерес от теоретична гледна точка и за езиковедите. Тя може да подпомогне учителите по български език и по чужди езици в тяхната преподавателска работа. Граматиката ще бъде полезна и за хората, които работят с българския език - редактори, коректори, журналисти, специалисти по реклама, специалисти по връзки с обществеността и др., както и за всеки друг читател, който се интересува от българския език. Тъй като в граматиката се очертава книжовната норма и се отбелязват някои отклонения от нея, надявам се тя да допринесе и за усвояването на по-добра езикова култура.

автор: Проф. Ж. Ницолова, Проф. Й. Пенчев, доц. Св. Коева, доц. Влахова
заглавие: Аргументна cтpyктypa. Проблеми на простото и сложното изречение
година: 2005
ISBN: 954-8021-67-6
цена: 10 лв.


Книгата „Аргументна cтpyктypa. Проблеми на простото и сложното изречение" е помагало по синтаксис, което съдьржа граматични студии и статии, чиито автори са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски", ПУ „Паисий Хилендарски" и Нов български университет. Сборникът предлага разширено описание на интересни eзиковu явления, които или не са разглеждани подробно в учебниците по синтаксис, или не са представяни в светлината на модерните лингвистични теории. Настоящото издание има за цел да подпомогне преди всичко студентите от филологическите специалности в българските университети, но също така ще е от полза и зa ония преподаватели (във висшите и средните училища), които в бъдещата си преподавателска практика биха искали да се чувстват по-сигурни, че теоретичните им знания по синтаксис са практически приложими под формата на нов тип анализ, отразяващ състоянието на лингвистичното мислене в XXI век.

автор: Умберто Еко
заглавие: Как се пише дипломна работа
година: 1999
ISBN: 954-455-022-5
цена: 9 лв.


Умберто Еко едва ли трябва да бъде представян на българския читател. В тази книга обаче  той  се  разкрива  в  нова светлина. Защото думата „професор" означава не само учен, но и УЧИТЕЛ.
А той наистина е великолепен учител.
Строг, изчерпателен и безкрайно ерудиран, професорът обаче не е чужд и на елегантната ирония, закачката и игрословицата.
Макар и озаглавена „Как се пише дипломна работа", тази книга ще служи и на всички, заели се с работа върху докторска дисертация, а и с всеки друг научен труд.
автор: проф. дфн Иван Харалампиев — отговорен редактор
заглавие: Проблеми на балканското и славянското езикознание
година: 2010
ISBN: 978-954-400-266-4
цена: 23 лв.


В сборника са включени докладите от проведената на 14 и 15 ноември 2008 година Международната научна конференция на тема: „Проблеми на балканското и славянското езикознание", организирана от катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" при Филологическия факултет на Великотърновския университет „ Св. св. Кирил и Методий".
автор: Максим Младенов
заглавие: Диалектология, балканистика, етногеография
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2684-7
цена: 25 лв.


Идеята за издаването на такъв том се носеше във въздуха отдавна -споделяха я много колеги и ученици на Максим Сл. Младенов. Работата по съставянето му започна през декември 2004 г., а конкретният подтик беше предстоящият тогава 75-годишен юбилей на Максим Младенов.
Стремежът ни беше да включим в тома всички аналитични статии на Максим Младенов, които продължават да представляват интерес за научната общественост и не са части от неговите три монографии или от колективни трудове. Както показва заглавието на сборника, той съдържа работи, принадлежащи към трите лингвистични дисциплини, които най-много са занимавали Максим Младенов и най-вярно го представят като учен: той започва своя научен път като диалектолог, какъвто остава през целия си живот, но постепенно в кръга на интересите му трайно се настанява балканистиката, а по-късно - и то във връзка с работата си в областта на диалектологията и балканистиката - той се насочва и към етнолингвистиката. Лингвогеографската методология е еднакво характерна за неговото творчество и в трите области.
автор: Иван Касабов
заглавие: Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства
година: 2008
ISBN: 978-954-535-518-9
цена: 13 лв.


Книгата "Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства" е организирана от оригиналната идея за мястото на лингвистиката сред другите науки и различните изкуства, в нея науката за езика се разглежда като основна хуманитарна дисциплина в най-общ диалектико-философски и научно-методологичен план.
автор: Петя Осенова, Кирил Симов
заглавие: Формална граматика на българския език
година: 2007
ISBN: 978-954-921-482-6
цена: 10 лв.


Тази книга се издава благодарение на финансирането, получено по два проекта на Института за паралелна обработка на информацията (ИПОИ) на БАН. Първият проект Bul-TreeBank, c ръководител Кирил Симов, беше реализиран от Секцията за лингвистично моделиране в периода 2001 - 2004 г. Този проект осигури възможността да се създаде интердисциплинарен колектив, който да работи по създаването на базата със синтактични описания и по разработването на компютърната среда, осигурила унифицирано анотиране на 15 000 изречения на български език. Вторият проект, БИС-21++ - така нареченият Център по компетентност в ИПОИ - подпомага обучението на млади учени и издаването на учебни материали. Благодарение на подкрепата на БИС-21++ настоящата книга се публикува за първи път.
автор: Михаил Виденов
заглавие: Езикът на града
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3056-1
цена: 30 лв.


Предлаганата книга обхваща постановки, смятани за класика в българската социолингвистика. Сред многото теми, с които авторът се е занимавал, градската реч заема основно място. Книгата, която сега държите в ръцете си, е посветена на социолингвистическия подстъп към градската реч, доскоро смятана за непроучваема и хаотична.
Проучването на градския език в днешните условия е модерна и актуална научна задача, към която проявяват траен интерес както специалистите езиковеди, така и всички, които се интересуват от езикови проблеми.
Настоящото издание е посветено на 70-годишнината на автора. Aкад. Михаил Виденов е бодещ, български учен в областта на социолингвистиката. Автор е на около 400 публикации върху езиковата теория и на практическото изследване на българската и славянската езикова ситуация. Издал е 25 отделни книги, за които има множество отзиви в нашия и чуждестранния научен печат.
автор: Мария Китова - Василева
заглавие: Език и писменост
година: 2008
ISBN: 978-954-535-503-5
цена: 15 лв.


Книгата е структурирана в четири основни части. Първата част "Езикът - този прекрасен феномен" разглежда видовете комуникация, комуникацията при животните, членоразделната реч, специфичните характеристики на човешкия език, основните хипотези за произхода на езика, теориите за езиковите промени, смесените езици, изкуствените езици. Втората част "История на писмеността" представя понятието "графика", дописмените визуални послания, възникването на писмеността, тайните на етруската писменост, писмените системи на народите в Централна Америка, магията на древните руни, възникването и развитието на славянската писменост. Третата част е посветена на древните цивилизации и езици. Четвъртата част "Езикът като цел" представя зараждането на античната филология.

автор: Петя Осенова
заглавие: Именните фрази в българския език
година: 2008
ISBN: 978-954-9859-43-0
цена: 10 лв.


Тази книга е резултат от многогодишната ми работа в областта на формалната и корпусната лингвистика. Тя е посветена на именните фрази в българския език. Формалният подход се изразява в използването на конкретна съвременна лингвистична теория. В случая това е Опорната фразова граматика (HPSG). Корпусният подход означава, че се разчита на синтактично анотиран масив от български текстове за илюстриране и верификация на езиковите модели. В работата се използва синтактично анотираният корпус на българския език BulTreeBank.