Езикознание

автор: Боримир Кръстев
заглавие: Граматика за всички
година: 2010
ISBN: 954-02-0025-3
цена: 9 лв.


В книгата е направено популярно описание на българския език. В достъпна форма са разгледани граматични въпроси, които се изучават в началното и в средното училище. Терминът граматика е използуван в по-широк смисъл.
Книгата е предназначена за широк кръг от читатели -ученици и възрастни, които се интересуват от българския език. които го изучават или просто милеят за него. Тя е наистина граматика за всички, които желаят да повишат своята езикова култура.
Такива книги у нас за разлика от други страни са голяма рядкост. Надяваме се. че тя ще отговори на една реална необходимост и ще запълни една съществуваща празнина в българската граматична литература.

автор: Стойко Стойков
заглавие: Избрани езиковедски трудове
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2612-0
цена: 25 лв.


Сборникът "Избрани езиковедски трудове" включва само част от значимите изследвания на проф. Стойко Стойков, публикувани в продължение на близо половин век в наши и чужди издания.
Идеята за издаване на сборника, която принадлежи на проф. д.ф.н. Максим Сл. Младенов, възниква още през 1992 г., когато с международна научна конференция бе чествана 80-годишнината на Ст. Стойков.
автор: Руселина Ницолова
заглавие: Българска граматика. Морфология
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2738-7
цена: 25 лв.


Информация за потребителите: "Българска граматика. Морфология" в момента се доработва за следващо издание от автора и няма наличен тираж за продажба.
Граматиката е предназначена за студентите по българска, руска и славянска филология, по балканистика, по чужди филологии, по журналистика и всички други специалности, които изучават съвременен български език. Тази книга ще представлява интерес от теоретична гледна точка и за езиковедите. Тя може да подпомогне учителите по български език и по чужди езици в тяхната преподавателска работа. Граматиката ще бъде полезна и за хората, които работят с българския език - редактори, коректори, журналисти, специалисти по реклама, специалисти по връзки с обществеността и др., както и за всеки друг читател, който се интересува от българския език. Тъй като в граматиката се очертава книжовната норма и се отбелязват някои отклонения от нея, надявам се тя да допринесе и за усвояването на по-добра езикова култура.

автор: Проф. Ж. Ницолова, Проф. Й. Пенчев, доц. Св. Коева, доц. Влахова
заглавие: Аргументна cтpyктypa. Проблеми на простото и сложното изречение
година: 2005
ISBN: 954-8021-67-6
цена: 10 лв.


Книгата „Аргументна cтpyктypa. Проблеми на простото и сложното изречение" е помагало по синтаксис, което съдьржа граматични студии и статии, чиито автори са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски", ПУ „Паисий Хилендарски" и Нов български университет. Сборникът предлага разширено описание на интересни eзиковu явления, които или не са разглеждани подробно в учебниците по синтаксис, или не са представяни в светлината на модерните лингвистични теории. Настоящото издание има за цел да подпомогне преди всичко студентите от филологическите специалности в българските университети, но също така ще е от полза и зa ония преподаватели (във висшите и средните училища), които в бъдещата си преподавателска практика биха искали да се чувстват по-сигурни, че теоретичните им знания по синтаксис са практически приложими под формата на нов тип анализ, отразяващ състоянието на лингвистичното мислене в XXI век.

автор: Умберто Еко
заглавие: Как се пише дипломна работа
година: 1999
ISBN: 954-455-022-5
цена: 9 лв.


Умберто Еко едва ли трябва да бъде представян на българския читател. В тази книга обаче  той  се  разкрива  в  нова светлина. Защото думата „професор" означава не само учен, но и УЧИТЕЛ.
А той наистина е великолепен учител.
Строг, изчерпателен и безкрайно ерудиран, професорът обаче не е чужд и на елегантната ирония, закачката и игрословицата.
Макар и озаглавена „Как се пише дипломна работа", тази книга ще служи и на всички, заели се с работа върху докторска дисертация, а и с всеки друг научен труд.
автор: проф. дфн Иван Харалампиев — отговорен редактор
заглавие: Проблеми на балканското и славянското езикознание
година: 2010
ISBN: 978-954-400-266-4
цена: 23 лв.


В сборника са включени докладите от проведената на 14 и 15 ноември 2008 година Международната научна конференция на тема: „Проблеми на балканското и славянското езикознание", организирана от катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" при Филологическия факултет на Великотърновския университет „ Св. св. Кирил и Методий".
автор: Максим Младенов
заглавие: Диалектология, балканистика, етногеография
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2684-7
цена: 25 лв.


Идеята за издаването на такъв том се носеше във въздуха отдавна -споделяха я много колеги и ученици на Максим Сл. Младенов. Работата по съставянето му започна през декември 2004 г., а конкретният подтик беше предстоящият тогава 75-годишен юбилей на Максим Младенов.
Стремежът ни беше да включим в тома всички аналитични статии на Максим Младенов, които продължават да представляват интерес за научната общественост и не са части от неговите три монографии или от колективни трудове. Както показва заглавието на сборника, той съдържа работи, принадлежащи към трите лингвистични дисциплини, които най-много са занимавали Максим Младенов и най-вярно го представят като учен: той започва своя научен път като диалектолог, какъвто остава през целия си живот, но постепенно в кръга на интересите му трайно се настанява балканистиката, а по-късно - и то във връзка с работата си в областта на диалектологията и балканистиката - той се насочва и към етнолингвистиката. Лингвогеографската методология е еднакво характерна за неговото творчество и в трите области.
автор: Иван Касабов
заглавие: Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства
година: 2008
ISBN: 978-954-535-518-9
цена: 13 лв.


Книгата "Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства" е организирана от оригиналната идея за мястото на лингвистиката сред другите науки и различните изкуства, в нея науката за езика се разглежда като основна хуманитарна дисциплина в най-общ диалектико-философски и научно-методологичен план.
автор: Петя Осенова, Кирил Симов
заглавие: Формална граматика на българския език
година: 2007
ISBN: 978-954-921-482-6
цена: 10 лв.


Тази книга се издава благодарение на финансирането, получено по два проекта на Института за паралелна обработка на информацията (ИПОИ) на БАН. Първият проект Bul-TreeBank, c ръководител Кирил Симов, беше реализиран от Секцията за лингвистично моделиране в периода 2001 - 2004 г. Този проект осигури възможността да се създаде интердисциплинарен колектив, който да работи по създаването на базата със синтактични описания и по разработването на компютърната среда, осигурила унифицирано анотиране на 15 000 изречения на български език. Вторият проект, БИС-21++ - така нареченият Център по компетентност в ИПОИ - подпомага обучението на млади учени и издаването на учебни материали. Благодарение на подкрепата на БИС-21++ настоящата книга се публикува за първи път.
автор: Михаил Виденов
заглавие: Езикът на града
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3056-1
цена: 30 лв.


Предлаганата книга обхваща постановки, смятани за класика в българската социолингвистика. Сред многото теми, с които авторът се е занимавал, градската реч заема основно място. Книгата, която сега държите в ръцете си, е посветена на социолингвистическия подстъп към градската реч, доскоро смятана за непроучваема и хаотична.
Проучването на градския език в днешните условия е модерна и актуална научна задача, към която проявяват траен интерес както специалистите езиковеди, така и всички, които се интересуват от езикови проблеми.
Настоящото издание е посветено на 70-годишнината на автора. Aкад. Михаил Виденов е бодещ, български учен в областта на социолингвистиката. Автор е на около 400 публикации върху езиковата теория и на практическото изследване на българската и славянската езикова ситуация. Издал е 25 отделни книги, за които има множество отзиви в нашия и чуждестранния научен печат.