Езикознание

автор: Валентина Тодорова-Маринова
заглавие: Именната синтагма в хинди и в българския език
година: 2011
ISBN: 978-954-90565-9-4
цена: 18 лв.


Монографията „Именната синтагма в хинди и в българския език" е съпоставително изследване на особеностите на именната синтагма в двата представени езика и е ориентирана към определянето на параметрите на речеви актове от реалната езикова комуникация, позволяващи на българи, изучаващи хинди (съотв. на говорещи хинди индийци, изучаващи българския език) качествено и трайно да придобият знания за езика и умения по езика.
автор: Славка Керемидчиева, Ана Кочева, Лиляна Василева
заглавие: Еркеч - паметта на езика
година: 2012
ISBN: 978-954-326-097-5
цена: 17 лв.


Тази книга е най-ново изследване на уникалната духовна култура на село Еркеч (днес Козичино), Поморийско. За пръв път пред широката научна и културна общественост се публикува живото словно богатство на еркечкия диалект.
автор: Ана Кочева-Лефеджиева
заглавие: За народната основа на старобългарския език
година: 2012
ISBN: 978-954-92858-1-9
цена: 14 лв.


Изследването е аргументиран научен отговор на публикациите на някои чуждестранни представители на неопанонската школа от края на XX век и началото на XXI век, пред които е била поставена екстралингвистичната задача да бъде възродена старата отдавна банкрутирала панонска хипотеза от средата на ХIХ в. за словенската или моравската народна (и народностна) основа на първия славянски език от IX в., която максимално е трябвало да бъде разширявана с включване и на редакциите от други страни, т. е. да бъде ревизирана вече утвърдената в науката теория за българската етническа същност на Кирило-Методиевия език.

автор: сборник
заглавие: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика
година: 2011
ISBN: 978-954-323-923-8
цена: 10 лв.


Автори в сборника са български и чешки езиковеди от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките и Секцията за лексикография към Института за чешки език при Чешката академия на науките. Основните проблеми, разгледани в отделните разработки в сборника, са свързани с прилагането на модерни подходи и технологии в лексикографската дейност.

автор: Катя Исса
заглавие: На изток от Драгоман
година: 2012
ISBN: 954-8305-17-4
цена: 12 лв.


На изток от Драгоман е страстен зов да тачим езика си, защото той е последната крепост на българщината. Сега очите на хората под медийните прожектори са насочени на запад от Драгоман. Затова авторката метафорично ни зове да погледнем и на изток от този граничен пункт, т.е. да погледнем родината си.
автор: БАН
заглавие: Правопис и пунктуация на българския език
година: 2011
ISBN: 978-954-01-2604-3
цена: 9 лв.


Изданието има нормативен характер и съдържа основните правила на правописа и пунктуацията на българския език. Разработено е от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Института за български език при Българската академия на науките.
автор: Боряна Велчева, Диана Иванова
заглавие: И от зазоряването тръгва денят...
година: 2010
ISBN: 978-954-423-589-5
цена: 16 лв.


Книгата е замислена като помагало за студенти от филологическите специалности и четиво за историци, етнолози, педагози, специалисти по книгознание и за всички, които се интересуват от проблемите на българската лингвоисториография.
автор: Диана Иванова
заглавие: Недописани страници към историята на българския книжовен език
година: 2008
ISBN: 978-954-423-442-3
цена: 12 лв.


Книгата представлява първата част от замислената от авторката поредица от учебни помагала по историческа лингвистика. Тя съдържа авторски проучвания, извършени през последното десетилетие, които се отнасят към проблеми от историята на новобългарския книжовен език, недостатъчно разработени и описани в специализираната литература.
автор: Боримир Кръстев
заглавие: Граматика за всички
година: 2010
ISBN: 954-02-0025-3
цена: 9 лв.


В книгата е направено популярно описание на българския език. В достъпна форма са разгледани граматични въпроси, които се изучават в началното и в средното училище. Терминът граматика е използуван в по-широк смисъл.
Книгата е предназначена за широк кръг от читатели -ученици и възрастни, които се интересуват от българския език. които го изучават или просто милеят за него. Тя е наистина граматика за всички, които желаят да повишат своята езикова култура.
Такива книги у нас за разлика от други страни са голяма рядкост. Надяваме се. че тя ще отговори на една реална необходимост и ще запълни една съществуваща празнина в българската граматична литература.

автор: Стойко Стойков
заглавие: Избрани езиковедски трудове
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2612-0
цена: 25 лв.


Сборникът "Избрани езиковедски трудове" включва само част от значимите изследвания на проф. Стойко Стойков, публикувани в продължение на близо половин век в наши и чужди издания.
Идеята за издаване на сборника, която принадлежи на проф. д.ф.н. Максим Сл. Младенов, възниква още през 1992 г., когато с международна научна конференция бе чествана 80-годишнината на Ст. Стойков.