Езикознание

автор: Василка Алексова
заглавие: Сватбената терминология в българския и румънския език
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3479-8
цена: 15 лв.


Изследването е посветено на терминологията на традиционната народна сватба в българския и румънския език, разгледана въз основа на езикови, етнографски и фолклорни данни. Фокусът върху тези два езика се определя както от вековното им взаимодействие, така и от близостта в традиционната народна култура на двата съседни народа.
автор: Гергана Русева
заглавие: Граматика на идентичността: за развитието на думата atmàn в индоарииските езици
година: 2012
ISBN: 978-954-92863-1-1
цена: 20 лв.


Думата  atmàn е основна за индийската култура и светоусещане, за индийските  философски   учения   и   сотерологични   школи.   Част  е  от всекидневния речник на говорещия санскрит индиец: тя е възвратното местоимение „себе си", както и емфатичната възвратна частица „сам"; тя е „духът" и „душата", тя е „дъхът" и „тялото", тя е „същността" и „животът".
С първоначално си значение „дъх" думата atmàn се оказва заредена с потенциал да просъществува повече от 3000 години в непроменената си форма и успоредно с това да развие множество нови форми и значения, да се граматикализира и да стане част от един от най-устойчивите във времето класове от лексиката - класа на личните и възвратните местоимения.
автор: Валентина Тодорова-Маринова
заглавие: Именната синтагма в хинди и в българския език
година: 2011
ISBN: 978-954-90565-9-4
цена: 18 лв.


Монографията „Именната синтагма в хинди и в българския език" е съпоставително изследване на особеностите на именната синтагма в двата представени езика и е ориентирана към определянето на параметрите на речеви актове от реалната езикова комуникация, позволяващи на българи, изучаващи хинди (съотв. на говорещи хинди индийци, изучаващи българския език) качествено и трайно да придобият знания за езика и умения по езика.
автор: Славка Керемидчиева, Ана Кочева, Лиляна Василева
заглавие: Еркеч - паметта на езика
година: 2012
ISBN: 978-954-326-097-5
цена: 17 лв.


Тази книга е най-ново изследване на уникалната духовна култура на село Еркеч (днес Козичино), Поморийско. За пръв път пред широката научна и културна общественост се публикува живото словно богатство на еркечкия диалект.
автор: Ана Кочева-Лефеджиева
заглавие: За народната основа на старобългарския език
година: 2012
ISBN: 978-954-92858-1-9
цена: 14 лв.


Изследването е аргументиран научен отговор на публикациите на някои чуждестранни представители на неопанонската школа от края на XX век и началото на XXI век, пред които е била поставена екстралингвистичната задача да бъде възродена старата отдавна банкрутирала панонска хипотеза от средата на ХIХ в. за словенската или моравската народна (и народностна) основа на първия славянски език от IX в., която максимално е трябвало да бъде разширявана с включване и на редакциите от други страни, т. е. да бъде ревизирана вече утвърдената в науката теория за българската етническа същност на Кирило-Методиевия език.

автор: сборник
заглавие: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика
година: 2011
ISBN: 978-954-323-923-8
цена: 10 лв.


Автори в сборника са български и чешки езиковеди от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките и Секцията за лексикография към Института за чешки език при Чешката академия на науките. Основните проблеми, разгледани в отделните разработки в сборника, са свързани с прилагането на модерни подходи и технологии в лексикографската дейност.

автор: Катя Исса
заглавие: На изток от Драгоман
година: 2012
ISBN: 954-8305-17-4
цена: 12 лв.


На изток от Драгоман е страстен зов да тачим езика си, защото той е последната крепост на българщината. Сега очите на хората под медийните прожектори са насочени на запад от Драгоман. Затова авторката метафорично ни зове да погледнем и на изток от този граничен пункт, т.е. да погледнем родината си.
автор: БАН
заглавие: Правопис и пунктуация на българския език
година: 2011
ISBN: 978-954-01-2604-3
цена: 9 лв.


Изданието има нормативен характер и съдържа основните правила на правописа и пунктуацията на българския език. Разработено е от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Института за български език при Българската академия на науките.
автор: Боряна Велчева, Диана Иванова
заглавие: И от зазоряването тръгва денят...
година: 2010
ISBN: 978-954-423-589-5
цена: 16 лв.


Книгата е замислена като помагало за студенти от филологическите специалности и четиво за историци, етнолози, педагози, специалисти по книгознание и за всички, които се интересуват от проблемите на българската лингвоисториография.
автор: Диана Иванова
заглавие: Недописани страници към историята на българския книжовен език
година: 2008
ISBN: 978-954-423-442-3
цена: 12 лв.


Книгата представлява първата част от замислената от авторката поредица от учебни помагала по историческа лингвистика. Тя съдържа авторски проучвания, извършени през последното десетилетие, които се отнасят към проблеми от историята на новобългарския книжовен език, недостатъчно разработени и описани в специализираната литература.