Езикознание

автор: Мария Стамболиева
заглавие: Строеж на естествения език
година: 2017
ISBN: 978-954-326-317-2
цена: 14 лв.


 „Строеж на естествения език“ е опит за преосмисляне на идеи и методи на структурната лингвистика в светлината на развитието на езикознанието през стоте години, които ни разделят от издаването на лекциите на бащата на структурната лингвистика, Фердинанд де Сосюр.
автор: Пенка Пехливанова
заглавие: Чуждите думи - никога свои
година: 2014
ISBN: 978-954-2968-88-7
цена: 9 лв.


 В тази книга се изследват някои явления, свързани със семантичната адаптация и употребата на чуждите думи. Изследването има психолингвистичен характер, тъй като се анализират възприемането и продуцирането на реч, и по-специално на чуждите думи в нея. Тъй като се изхожда от познанията за значението на чуждите думи - в езика източник и в езика реципиент, се изследват неправилните употреби и техният психолингвистичен механизъм.
автор: Станка Бонова
заглавие: Помагало по специализиран превод
година: 2016
ISBN: 978-619-208-061-7
цена: 7 лв.


 Помагалото е предназначено преди всичко за студенти от специалностите Полска филология и Приложна лингвистика с полски език както и от магистърска програма Транслатология с полски език, но успешно може да бъде използвано от бъдещи и настоящи преводачи от и на всички славянски езици, тъй като представя общи принципи на превода на специализирани текстове от различни области.
автор: Мария Русинова
заглавие: Изучаване пунктуацията на сложното изречение (V - VII клас)
година: 2008
ISBN: 978-954-534-634-0
цена: 8 лв.


 Книгата е монографично изследване, посветено на изучаването на пунктуацията на сложното изречение в V-VII клас. В труда се предлага система за обучение, която осигурява непрекъснатост, поетапност и стъпаловидност във формиранет на пунктуационните умения. Експериментално се доказва по-голямата резултатност на предложената система.
автор: Петя Осенова
заглавие: Граматическо моделиране на българския език
година: 2016
ISBN: 978-954-326-272-4
цена: 14 лв.


 В този труд са представени два подхода за граматическо моделиране на българския език, които са свързани с идеята за сравнение и сравнимост между езиците. Единият е създаването на ресурсна лингвистична граматика за даден език с голямо покритие и висока прецизност спрямо определено ядро с предварително зададени спецификации (матрица). Другият е конвертирането на съществуващ езиков ресурс от една схема на представяне на езиковата действителност към друга. Тези два подхода не само не си противоречат, но се и допълват.
автор: Тотка Стоева, Стефана Димитрова, Д. Даскалова, Татьяна Чалыкова
заглавие: Сопоставительная болгарско-русская граманика
година: 2009
ISBN: 978-954-577-525-3
цена: 12 лв.


 Съпоставителното изследване на двата езика предполага установяването на сходствата и различия между тях, независимо от това дали се намират или не в родствени отношения. Съпоставителната българо-руска граматика предполага двуезични синхронни изследвания на двата родствени езика, единият –  южнославянски, а другият източнославянски. Изследването се стреми да преодолее слабостите на други трудове, където родният език, българският или руският, е използван като априорно известен за всички фон.
автор: Елена Крейчова
заглавие: Славянският Вавилон (за интерференцията между славянските езици)
година: 2016
ISBN: 978-954-326-268-7
цена: 10 лв.


Настоящата публикация насочва не само към полето на психолингвистиката, но и към необятното поле на приложната лингвистика, на езиковата прагматика, което е логично от своя страна да фокусира научното внимание към етапите на усвояването на близкородствени езици като чужди и произтичащите от тях методически задачи и въпроси. Авторката насочва своето внимание именно към генетичната близост между славянските езици и към специфичните затруднения в изучаването им, тъй като тяхната мотивация не само трябва да бъде теоретично обяснена, но преди всичко направените наблюдения и изводи могат да служат и като база за прагматични решения и модели, реализирани в учебния процес, целящи улесняване на междуезиковата комуникация и дори в процеса на работа при обучението на бъдещи преводачи.
автор: Тодор Балкански, Кирил Цанков
заглавие: Местните имена от Пещерското краище
година: 2007
ISBN: 978-954-524-563-3
цена: 15 лв.


 С изследването на местните имена в Батак, Брацигово, Бяга, Жребчево, Исперихово, Козарско, Пещера и др. селища в района на бившата Пещерска околия авторите си поставят за цел да възстановят моменти от историята на българския език в краището, именната система, изучаване на езикоисторическата фактология за потурченото българско население от Нова махала, Пещера и Фотиново. Изследването е извършено през периода 1974 -1983 г. 
автор: Мария Ангелова-Атанасова
заглавие: Топонимията на Горнооряховско
година: 1996
ISBN: 954-8904-01-2
цена: 10 лв.


 Основна цел на изследването е събиране и лингвистичен анализ на местните имена в Горнооряховско. На тази основа интердисциплинарният характер на ономастиката предполага решаването на ред конкретни задачи, но ние съсредоточаваме вниманието си над следните проблеми:
А. Лингвистични
1. Какви езикови реликти (фонетични, морфологични, лексикални, словообразувателни) пази топонимията на Горнооряховско.
2. От какви пластове (с оглед на езиковия им произход) е изграден онимичният фонд на топонимията в региона.
3. Какви данни за езикови промени на имената съдържа конкретният материал.
4. От какви условия е благоприятстван процесът на онимизация и каква част от общия масив на имената може да засегне.
автор: Цветанка Аврамова
заглавие: Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език
година: 2013
ISBN: 978-954-326-198-7
цена: 10 лв.


Към изследването на nomina habitatorum в чешкото езикознание се пристъпва от ономасиологична гледна точка. Проучена е ономасиологичната структура на дериватите, систематизиран е инвентарът от средства и начини за тяхното образуване. В българското езикознание се обръща внимание предимно на някои формални страни (например на суфиксите за образуване на жителски имена).

<< предишна
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 следваща >>