Нови книги

автор: Тодор Николов, Борис Колев - редакция
заглавие: Географски терминологичен речник
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-322-217-9
цена: 15 лв.


Предлаганият "Географски терминологичен речник" съдържа дефиниции на най-често използваните научни термини в географията. Стремежът на създателите му е да се дадат стегнати в езиково отношение, точни и недвусмислени определения, като към повечето от тях е даден и техният етимологичен и езиков произход. В статиите от речника са отчетени последните научни постижения и схващания за смисъла и съдържанието, което се влага в тях от съвременната география.

автор: Георги Атанасов
заглавие: 345 раннохристиянски светци-мъченици от българските земи I - IV в.
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-2953-01-2
цена: 10 лв.


Ап. Павел проповядва по Беломорието, Македония и Родопите, като делото му успешно е продължено от учениците и съратниците му Тимотей, Сила, Тит, Андроник и дори от самия евангелист Лука. Прочие, в „Послание до римляните" (15:18) Павел изрично потвърждава изпълнението на тази своя мисия с думите, че разпространил благовестието Христовото от Йерусалим и околността дори до Илирик - косвено свидетелство, че той и сподвижниците му проповядвали в днешните западни предели на България (обр. 3). Ако пък в посланието си до Тит („... побързай да дойдеш при мен в Никопол, защото реших там да презимувам" - Тит 3:12) ап. Павел е имал предвид Nicopolis ad Nestum, разположен на левия бряг на р. Места (обр. 1), то присъствието му и директната му проповед в българските земи изглеждат несъмнени....
автор: БАН
заглавие: Правопис и пунктуация на българския език
Подзаглавие: ОСНОВНИ ПРАВИЛА
година: 2011
ISBN: 978-954-01-2604-3
цена: 9 лв.


Изданието има нормативен характер и съдържа основните правила на правописа и пунктуацията на българския език. Разработено е от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Института за български език при Българската академия на науките.
автор: Ясмина Мусабегович
заглавие: Жени. Гласове
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-9446-78-4
цена: 4.9 лв.


Ясмина Мусабегович е романист, есеист, литературен критик и преводач. Детството си прекарва в град Мостар, учи в Сараево, Париж. Не спира литературната си работа и по време на агресията в Босна и Херцеговина (1992 — 1995). В романа "Жени. Гласове" изповедтта на балканската жена внася нов и наистина непознат наанс в доста баналната мъжка гледна точка към конфликта

автор: Зигмунд Фройд
заглавие: Председателят Шребер
Подзаглавие: психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на праноя
година: 2012
ISBN: 978-954-336-139-7
цена: 18.9 лв.


Без познаване на 5-ТЕ СЛУЧАЯ бихме останали далеч от най-забележителното психологическонаправление на XX в., което ни изгражда
културно, независимо дали осъзнаваме или отричаме това.
През 1903 г. Даниел Паул Шребер, Председател на Дрезденския съд, написва "Мемоари на един нервноболен" - объркан, искрен разказ за неговото живеене и мислене, протичащо в психиатрични заведения сред илюзорни отношения с лекуващите го лекари, в дом, където тече странна връзка със съпругата му, във всекидневие, пронизано от все по-нарастваща втренченост в собственото тяло, потръпващо във въображаемото удоволствие да стане жена, съпроводено с увереността, че е спасител на човечеството поради своята изумителна свързаност с Бог... През 1911 г. Фройд публикува текст, в който превръща изповедите на Шребер в посредник за първата си анализа на психотичен индивид.
автор: Силвия Серафимова
заглавие: Пет ракурса на съвременната скандинавска етика
Подзаглавие: От рецепцията на Киркегоровия "страх от спонтанността" до появата на Сократ в глобалното село
година: 2011
ISBN: 978-954-400-592-4
цена: 8 лв.


Изборът на тема е обусловен от необходимостта да се систематизират, анализират и съпоставят едни от най-актуалните специфични тенденции в скандинавската етика, които остават все още непознати в рамките на българския академичен дискурс. Именно затова са подбрани автори и концепции, които позволяват да се очертаят методологически аспекти, вписващи се не просто в актуалните философски направления, а разкриващи доколко можем да говорим за скандинавската етика като за интригуващ философски феномен.
автор: Николай Шиваров
заглавие: Херменевтика на Стария завет
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 954-649-299-X
цена: 15 лв.


Параграфите са пригодени преди всичко за студенти в бакалавърска степен. Отчетено е също, че не малко от читателите ще пристъпят към тази херменевтика без необходимата продължителна и задълбочена подготовка в областта на различни въвеждащи дисциплини (например библейска археология, библейска история, география и топография предимно в Ханаан, респективно в Палестина, староеврейски език и т.н.).
автор: Владимир Димитров
заглавие: Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-680-3
цена: 18 лв.


Книгата на Владимир Димитров, който е един от малцината наши специалисти по българско възрожденско изкуство, е несъмнено безпрецедентна. Преди всичко поради избора на самия обект на изследване. Представен е интересен, изцяло непроучван досега материал, който стимулира размишления върху недостатъчно изследвани проблеми на българската духовна култура от XIX век.
автор: Ралица Берберова
заглавие: Природни бедствия в България
Подзаглавие: състояние и тенденции
година: 2012
ISBN: 978-954-535-699-5
цена: 12 лв.


Монографията „Природни бедствия в България състояние и тенденции" представлява комплексен поглед върху природните бедствия и е резултат от изследвания, проведени в Лабораторията по природни бедствия и рискове. Очертани са тенденции на нарастване на появата на тези явления в световен мащаб. Определена е уязвимостта за страната ни и е акцентирано на онези от тях, които представляват най-голяма опасност и риск.
автор: Ернст Нолте
заглавие: Европейската гражданска война
Подзаглавие: Националсоциализъм и болшевизъм
година: 2011
ISBN: 978-954-396-007-1
цена: 19 лв.


„Европейската гражданска война - 1917-1945 г., Националсоциализъм и болшевизъм" на Ернст Нолте е книга, която не може да остави никого равнодушен. Това показва не само бурната реакция при нейната поява, но и продължаващата нейна значителна популярност. Нейната привлекателност и актуалност се определят както от темата и избрания ракурс, от който е представена, така и от позицията, която автора застъпва.

автор: Никола Вълчев
заглавие: Стратегическо управлнение
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 954-616-184-1
цена: 12 лв.


Курсът по стратегическо управление е предназначен за студентите от ВУЗК съобразен с тяхната учебна програма. В структурно и съдържателно отношение той отчита най-доброто в публикуваните през последните десет-петнадесет години учебници по стратегическо управление.

автор: Ана Бландиана
заглавие: Отлив на смисъла
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-9446-69-2
цена: 3.9 лв.


„Отлив на смисъла” от Ана Бландиана е нова стихосбирка (от 2004 г.) на една от най-популярните съвременни румънски поетеси. Тематичните търсения оформят стихосбирката като книга-равносметка, но без драматичните преценки на живота и съжаленията за пропуснати моменти, характерни за всяка лична преоценка.

автор: Стефан Матеев
заглавие: Начала на психофизиката
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-673-5
цена: 20 лв.


Психофизика в широкия смисъл на думата означава неинвазивни изследвания на перцептивните и когнитивните способности на човека. В тесния смисъл на думата психофизиката е вид описателна статистика, предназначена за извличане на информация и формулиране на психологически твърдения и изводи от специфичен тип данни.
автор: Ваня Еленкова, Даниела Колева - съствителство
заглавие: Истории на историци
Подзаглавие: Биографични разкази - випуск `81
година: 2012
ISBN: 978-954-796-040-4
цена: 20 лв.


В тази книга са събрани житейските разкази на историците от випуск '81 на Софийския университет - един изключителен курс. Изключително добър според преподаватели, изключително успешен според колеги, изключително „готин" в своите си представи и спомени. Дали защото на България са били най-необходими историци в нейната 1300-годишнина, или поради смяна на поколения в професията, почти всички са се реализирали в своята специалност, а онези, които са преминали в други сфери, продължават да се чувстват формирани от историческото си образование и са свързани с историческата професия.
автор: Красимира Байчинска
заглавие: Ценностите на съвременната българска култура
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-617-123-8
цена: 10 лв.


В книгата се разкриват структурните и динамичните особености на ценностите на съвременната българска култура в рамките на системно-функционалния подход. Особено внимание е отделено на проблемите на стабилността и изменчивостта на ценностната система, ценностната криза, ценностната йерархия, ценностните доминанти и приоритети. Друга важна черта на изследванията е използването на три перспективи: кроскултурна, социологична и личностно-индивидуална. Изложени са резултатите от четири емпирични изследвания на автора, които обхващат повече от 2500 изследвани лица и са осъществени от 1993 до 2005 г.
автор: Недка Кирилова Гатева
заглавие: Икономическа статистика
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-161-1
цена: 14 лв.


В учебника се обръща по-голямо внимание на съдържателната страна на икономическите характеристики и по-малко на формулите и алгоритмите. Това се дължи на убеждението на автора, че учащите и всички други, които се интересуват от тези характеристики, трябва да усвоят преди всичко тяхната логика и познавателно значение. За изчисляването им има и техника и достатъчно специални статистически софтуерни продукти.

автор: Павел Дякон
заглавие: История на лангобардите
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-796-039-8
цена: 12 лв.


Поредицата Средновековна Европа представя на българския читател исторически произведения от средновековна Западна Европа - истории, биографии, трактати. Те именно са изворът, от който може да се почерпи познание не само за политическите и военните събития, но и за идеологиите и менталността на средновековните хора. Те позволяват на съвременника да надникне в един свят, едновременно близък и далечен, и да открие там не само спомените от миналото, но и зараждането на настоящето.
автор: Магдалена Славкова
заглавие: Циганите евангелисти в България
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-326-068-3
цена: 15 лв.


Основната цел на монографията е да се проследи начинът на живот на циганите евангелисти и да се покаже влиянието на покръстването върху тяхната идентичност. Влиянието на Евангелието върху тази етническа група е ново явление в световен мащаб, но в България, то е с дългогодишна история. В текста се проследява процеса на създаване на цигански църкви, анализира се ролята на паспортите и промяната на досегашния начин на живот на обръщенците.
автор: Елка Добрева
заглавие: Аспекти на масмедийната „реалност"
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-400-537-5
цена: 14 лв.


Хората имат множество опосредствани познания за реалността. Те се получават чрез съобщенията на други хора в междуличностната комуникация във всекидневието и груповото общуване чрез училищен, академичен, религиозен дискурс и др., а в още по-голяма степен чрез съобщения от масмедиите - от книги, списания, вестници, телевизия, интернет, кино, фотография и т. н. Тези съобщения носят информация например за други населени места и туристически обекти в страната, които човек не посещава лично, за други страни и континенти, за други култури, за история, астрономия, физика, химия, зоология и пр.
автор: Тодор Георгиев Николов
заглавие: Глобални изменения на климатите в историята на Земята
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-322-392-3
цена: 21 лв.


Измененията на климатите през отделните геоложки епохи от дългата история на Земята са били неразделна част от динамиката на планетата и от нейната позиция в Слънчевата система. Глобалните геоложки явления, флуктуациите и дълготрайните промени в палеоклиматите са оставили ясни следи в геоложкия летопис.
автор: Красимир Калинов
заглавие: Статистически методи в поведенческите и социалните науки
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-535-613-1
цена: 25 лв.


Книгата запознава с принципите на базовите статистически процедури, използвани в поведенческите и социалните науки, и помага на нематематиците да навлязат в трудната за тях приложна статистиката. Започва с най-елементарните описателни методи и преминава към по-сложните подходи. Дадени са всички нужни формули и дефиниции. Читателят научава не само как да прилага формулите, но и логиката при използването на статистическите методи.
автор: Елена Георгиева, Недялка Тодорова - съставители
заглавие: Светът на българина през XX век
Подзаглавие: Сборник с доклади от национална научна конференция
година: 2011
ISBN: 978-954-326-159-8
цена: 22 лв.


Сборникът излиза като резултат от интердисциплинарна конференция, оранизирана в Димитровград и поставила си за цел да хвърли поглед към живота на българите през XX век. Амбицията на организаторите на конференцията е да обобщи националните научни постижения в областта на етнологията и съвременната история.
автор: Емилия Дворянова
заглавие: Госпожа Г.
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-326-158-1
цена: 17 лв.


Една книга, за която, десет години след излизането й, може уверено да се твърди, че е сред литературните събития на десетилетието. Второто издание идва своевременно, за да предложи възможност за други прочити на книгата, които безспорно високата литертура, каквато е "Госпожа Г.", предлага. Художник на корицата е Лиляна Дворянова. Романът предстои да бъде издаден във Франция от „Aden“.

автор: Александър Грозев
заглавие: Киното в България, част І (1897-1956)
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-95-400-390-6
цена: 30 лв.


Тази книга показва историческото развитие на киното в България от епохата на пътуващите кинематографи до утвърждаването му като индустрия. В продължение на половин век „седмото изкуство" търси място в полето на националната ни култура, преминавайки различни етапи на професионална еволюция. Конкретните художествени резултати отразяват динамиката на кинематографичните процеси, в които участват няколко поколения творци. Тяхното скромно наследство залага традициите, върху които стъпва и се развива съвременното българско кино.
автор: Валентина Кънева, съставител
заглавие: Автономия и биоетика
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978 954 587162 7
цена: 15 лв.


Книгата има за цел - в пълно съответствие с всеобщата декларация за биоетиката и правата на човека - да „насърчи дебата, образованието, обществената информираност и ангажимент към биоетиката". Тази книга има не само академична, но и практическа насоченост. Информираният обществен диалог е предварително условие за подобряването на регулациите и политиките.

автор: Евгения Калинова, съставител
заглавие: Исторически личности и идеи
Подзаглавие: сборник в чест на 60-годишнината на проф. Искра Баева
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3270-1
цена: 14 лв.


Многообразието на темите и проблемите, представени в 37-те статии, включени в юбилейния сборник, е съзнателно търсено. То е в синхрон с широтата в научните занимания на проф. Баева.
автор: Мира Майер
заглавие: Политическа география на Близкия изток
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-535-547-9
цена: 16 лв.


Книгата "Политическа география на Близкия изток" разглежда религията, историята, политиката, географията на страните, както и основните проблеми на най-големия конфликт в региона - израелско-палестинският. Седемте основни проблема - Йерусалим, бежанците, териториите, границите, селищата, стената и водата, са в центъра на отделни текстове.

автор: Румяна Божинова, Ергюл Таир
заглавие: Обективни и субективни измерения на медиината реалност
Подзаглавие: Психологични аспекти на медийните въздействия
година: 2011
ISBN: 978-954-8628-20-4
цена: 12 лв.


Медиите все по-определено се налагат като фактор със сериозно психологично въздействие. Ефектите, които то носи, и механизмите, които стоят зад него, са проблеми с особена научна и практическа значимост. Изследванията в тази насока се провеждат приблизително от средата на XX век. Техните открития се отнасят основно до влиянието на медиите върху аудиторията като цяло.
автор: Лилия Колова, съставител
заглавие: Европейският град през 21 век: къде сме ние?
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-687-2
цена: 10 лв.


Градът винаги е бил символ на развитието - културно, политическо и икономическо. През 21 век, поставени в нови условия, градовете търсят новите начини за своето развитие - не само защото това изисква интересът на техните граждани, но и поради факта, че в глобалната епоха градовете се конкурират помежду си за бизнес, инвестиции и талант.
Успяват онези, които съумяват да разпознаят и съберат потенциала си в единна система - и да насочват системата с помощта на модерно, диалогично стратегическо планиране и управление. От състезанието отпадат градовете, в които политиките са сведени до пълнене на дупки и гонене на бездомни кучета.
автор: Пенчо Славейков - „Сън за щастие"
заглавие: От родния кът до гроба
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-8238-35-9
цена: 9.9 лв.


Монографията представлява първи опит за цялостно изследване на Славейковата творба „Сън за щастие". Анализът обхваща в зада-дената от поета последователност всички стихотворения, които изграждат смисловата и художествена цялост на „Сън за щастие". Чрез съпоставка с други близки по форма произведения от българската и от чужди литератури е обосновано предложението „Сън за щастие" да се определи жанрово като лирическа книга. Отстояван е възгледът, че в „Сън за щастие" се откроява определен лирически модел, който в „разпръснат" вид присъства и в голяма част от останалите творби на Славейков.
автор: Стоят Чакъров, Георги Русев
заглавие: ДНК поправка
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-322-457-9
цена: 14 лв.


Монографията „ДНК поправка" е посветена на един от основните процеси в живата клетка - поправката на увреждания в ДНК, настъпили в резултат на нормалните физиологични процеси или под действието на различни увреждащи агенти от външната среда. Противно на популярно разпространените твърдения, че уврежданията в ДНК са редки събития, които неизменно водят до смърт на клетката или заболяване на засегнатия индивид, всъщност поправката на ДНК е рутинен механизъм, извършващ „системна поддръжка" на всички клетки на живия организъм, осигуряващ тяхната жизненост и способността им да изпълняват свойствените им функции.
автор: Соня Милева
заглавие: Емитивни пазари за дестинация
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-323-873-6
цена: 14 лв.


През последните години особено актуална стана темата за препозициониране на България като туристическа дестинация. Това, обаче е невъзможно без един задълбочен анализ както на развитието на туризма в страната ни, така и на особеностите и характеристиките на туристическото търсене и поведение на ключовите за страната ни емитивни пазари.
Целта на настоящата монография е да се проучи и анализира по различни показатели развитието, възможностите и перспективите на България за международния туристически пазар.
автор: Силвия Николаева
заглавие: Мениджмънт на класа
Подзаглавие: Какво знае, може и прави учителят като eфektиbeh мениджър на ученическия клас?
година: 2011
ISBN: 978-954-426-897-8
цена: 10 лв.


Изданието обединява разнородна информация за същността, ролята и приложението на мениджмънта на ученическия клас в съвременното образование - както чужди модели и разработки, така и авторски виждания, ме-дийни публикации и оригинални документи. Тя представлява първа част от двутомно издание с общо заглавие „Мениджмънт на класа", чийто достъпен и диалогичен стил на изложението може да превърне изданието в настолна книга за широк кръг ползватели - настоящи и бъдещи учители и преподаватели, училищни директори и специалисти в сферата на образователния мениджмънт, дизайна на обучението, качеството на образованието, личностното и социално-педагогическо консултиране, педагогическата комуникация, училищната хигиена и екология.
автор: Христо Димитров
заглавие: България и номадите до началото на XI век
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-91983-6-1
цена: 25 лв.


Настоящата книга разглежда последователно отношенията на прабългарите и българската държава с хуните, аварите, хазарите, маджарите и печенезите до 1018/19 г.
Христо Димитров е преподавател в Нов български университет. Автор е на десетки статии и рецензии по проблеми от българската средновековна история и на книгите „Българо-унгарски отношения през Средновековието", „История на Македония през Средновековието". Съавтор е на „Византийските василевси", „Латински извори за българската история, V/1 (Унгарски латиноезични извори)".
автор: Юлияна Стоянова
заглавие: Ранно езиково развитие
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-9458-17-6
цена: 22 лв.


Монографията е посветена на овладяването на звуковата страна на езика в ранната детска възраст, като обсъжда взаимовръзката на фонетико-фонологичното езиково равнище с лексикалното и морфосинтактичното. Проследява се детското развитие от първите осмислени звукосъчетания, които поставят началото на вербалното общуване между децата и обкръжаващите ги лица, до многословните изказвания, които децата са в състояние да произнасят към края на втората година от живота си, създавайки понякога впечатление, че разговарят „като възрастни".

автор: Георги Минчев
заглавие: Слово и обред
Подзаглавие: Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие
година: 2011
ISBN: 978-954-2973-01-0
цена: 20 лв.


Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: книжовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски, моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определян като „народно християнство".
автор: Юрген Хабермас
заглавие: За конституцията на Европа
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978 954 587161 0
цена: 18 лв.


Продължаващата икономическа криза, както и равнодушните, а често пъти и популистки, реакции на политическия елит, позволяват провалът на европейския проект да изглежда днес като реално надвисваща заплаха.
В своя Опит Хабермас, продължавайки възхитителната традиция на критическата философия за осмисляне на настоящето, защитава Европа от надигащата се вълна на скептицизъм, като му противопоставя нов разказ за историята и бъдещето на Европейския съюз, но и за хоризонтите пред цялото човечество.
автор: Росица Симеонова
заглавие: Ръководство и култура в организациите за социална работа
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-9321-68-5
цена: 12 лв.


Темата на монографията интегрира четири изследователски проблема, които се проучват в тяхната същност и взаимна обвързаност.
Теоретичният анализ на отбелязаните проблеми е продължен чрез емпирично изследване на типа култура, стила на ръководство, видовете власт и прилаганите тактики за влияние в организации за социална работа.
Книгата може да бъде полезна на изследователи с интерес към проучваните проблеми, на преподаватели и студенти по социална работа, ръководители на организации в сферата на социалната работа и на всички, които се интересуват от въпросите на ефективното взаимодействие в работна среда.


автор: Джонатан Леви
заглавие: Децата аутисти
Подзаглавие: Десет неща, които можем да направим още сега, за да помогнем на детето с аутизъм
година: 2011
ISBN: 978-954-8628-15-0
цена: 14 лв.


Аутизма е разстройство, което в основата си засяга социалното взаимодействие. Повечето симптоми са породени от липсата на интерес към останалите хора или от нежелание за приобщаване към външния свят.
Ето защо е изключително важно, когато се занимаваме с деца с аутизъм, да насочим усилията си към разрешаване на основния проблем - по една или друга причина те отказват да прекарат достатъчно време в нашия интерактивен свят. Децата аутисти имат свой начин да потъват в собствения си свят, изоставяйки ни за минута, час, ден.

автор: Стефан Баламезов
заглавие: Министрите - тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3037-0
цена: 10 лв.


Книгата "Министрите - тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия" е фототипно издание на труда на Стефан Баламезов, излязал през 1914 г., и с вспъпителна студия от Георги Близнашки, разглеждаща разбиранията на автора, според които накратко конституционната монархия не е нищо друго, освен една неразвита форма на управление. Тя се явява преходна форма между абсолютната и парламентарната монархия. Оттук следва по-нататък, че конституционната монархия неизбежно ще се прелее в монархия парламентарна. Стремейки се да закриля истинската конституционна монархия и да я предпази от заразата на парламентаризма, германската държавно-правна наука тласка едно такова управление към абсолютизъм.
автор: Георги Алексиев, Маринела Агаларева
заглавие: Терминологичен речник по геоморфология
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-524-803-0
цена: 8 лв.


В "Терминологичен речник по геоморфология" са включени около 700 статии. Той е научно-справочно издание, в което са систематизирани знания и познания или най-новите постижения в науките за Земята. Обхванати са предимно отделните направления на съвременната геоморфология. Съдържат се кратки справки и обзорни статии от общогеоморфоложко естество, специализирани геоморфоложки и картографски термини, отнасящи се до строежа, структурата и морфо-ложкия облик на планетата Земя, както и на тяхното картографиране. Освен това са включени и термини, имащи важно морфотектонско значение и са намерили широко място в геоморфоложката практика.
автор: Андреана Борисова Ефтимова
заглавие: Есето в академичната и журналистическата практика
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-400-571-9
цена: 10 лв.


Тази книга обединява дългогодишните наблюдения на Андреана Ефтимова над аргументативни текстове в академичната и журналистическата практика. Есето е разгледано през призмата на текстолингвистиката, когнитивната наука, журналистическата стилистика и медиазнанието.
автор: Петко Христов, съставител
заглавие: Балканската миграционна култура: исторически и съвременни образци от България и Македония
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-121-5
цена: 15 лв.


Акцент в сборника е темата за бежанските движения и в частност за тези от областта Македония към българската държава от края на ХІХ и началото на ХХ век. Темата са трудовите миграции, традиционните културни модели, както и съвременните тенденции на трудовите миграционни движения в двете държави (гурбет, печалбарство, гастарбайтерските миграции към Германия и Австрия от 60-те и 70-те години на миналия век, най-новата трудова мобилност към Италия и т.н.).
автор: Талия Хабриева, Вениамин Чиркин
заглавие: Теория на съвременната конституция
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2870-4
цена: 17 лв.


Предлаганата монография е първото руско концептуално, сравнителноправно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.
автор: Георги Близнашки
заглавие: Принципи на парламентарното управление
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2613-7
цена: 10 лв.


В изследването на принципите на парламентарното управление се преплитат историята на парламентаризма, от една страна, и съвременната конституционна теория и практика, от друга. Във всички случаи обаче интересът към миналото на парламентаризма се мотивира и обуславя не само и не толкова от необходимостта да се проследи неговата еволюция през вековете, колкото от стремежа да се изведат отделни поуки и да се очертаят евентуални тенденции в развитието, т.е. той е неразделна част от загрижеността за бъдещето на демократичния политически процес в България.

автор: Георги Близнашки
заглавие: Парламентарното управление в България
Подзаглавие:
година: 10
ISBN: 978-954-07-2855-1
цена: 10 лв.


В книгата под общо название „Парламентарното управление в България" са събрани научни статии, в които се разглеждат поредица от проблеми на националната конституционна система. Те са написани независимо една от друга в качеството им на самостоятелни академични есета и студии, като ги обединява стремежът към съвременна конституционноправна интерпретация на аксиологическите и институционалните проблеми на парламентарната демокрация в България.

автор: Жорж Бюрдо
заглавие: Държавата
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2647-2
цена: 10 лв.


Произведението на Жорж Бюрдо „Държавата" се явява квинтесенцията на едно огромно творчество, което дори и след смъртта на своя автор продължава да поражда нови размисли и да предизвиква нови търсения.
Учението на Жорж Бюрдо за държавата се основава върху интегративен подход, при който се съчетават елементи на различни науки като политическата философия и философията на правото, политическата аксиология и политическата социология, за да се отрази комплексният многоизмерен характер на държавата и да се осмисли нейната способност да действа в служба на етически ценности.

автор: Жак Шевалие
заглавие: Политически институции
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3067-7
цена: 10 лв.


„Политически нституции" от 1996 г. е комплексно изследване по класическа материя, която мнозина смятат за напълно изчерпана и разбираща се от само себе си. Жак Шевалие обаче предлага нов прочит на тази материя: „анализът на институциите - отбелязва нашият автор - има за цел да стане точка на свързване и място на разпознаване при всички онези, които се стремят, препращайки към някои социологически координати, да обновят проблематиката на дисциплината". В такъв контекст той разглежда институцията не само в качеството й на обект на изследване, но използва институцинализма като метод на анализ и теоретичен подход към политическите явления и процеси.
автор: Пиер Манан
заглавие: Смисълът на нациите
Подзаглавие: Размисли за демокрацията в Европа
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3231-2
цена: 10 лв.


В наши дни темата за националната държава има повече или no-малко исторически характер. И това е така, защото живеем в епохата на късната модерност, а според някои политически мислители човечеството е навлязло дори в постмодерната епоха, когато все по-актуален става дискурсът за постна-ционалната констелация. Напоследък все повече се засилват гласовете на онези, които не само пледират за отмирането на нацията и държавата, но обосновават тезата за появата на националната държава като случайно явление, т.е. нейното възникване се разглежда не като естествен резултат на историческото развитие, а като продукт на случайно стечение на благоприятни обстоятелства. По този начин политическата теория активно се включва в дебата за историята, настоящето и бъдещето на националната държава.
автор: Карл Шмит
заглавие: Понятието за политическото
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2719-6
цена: 10 лв.


Малкото по обем съчинение „Понятието за политическото", чийто първоначален вариант се появява през 1927 г., а окончателната си форма продобива чрез изданието от 1932 г., е от огромно значение за политическата мисъл на Карл Шмит, тъй като то се явява своеобразен ключ за възприемане и разбиране на цялото му творчество.