Нови книги

автор: Анселм, архиепископ Кентьрбърийски
заглавие: Избрани произведения
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2789-9
цена: 20 лв.


Без никакво съмнение Анселм е най-крупната философска фигура на западния XI век. Макар че разгръщането на неговия талант става възможно благодарение на философските развития, започнали около средата на това столетие, не може да се твърди, че той има някакви преки предшественици, че продължава някаква линия, очертала се тогава. Както може да се види и от текстовете му, той следва Августин и Боеций, но въвежда една нова интелектуална програма, белязала позитивно философските нагласи след него. Тази програма е фиксирана в няколко емблематични изречения, първото от които е първото изречение от първата глава на неговото първо съчинение - "Монолог".
автор: Аврелий Августин
заглавие: Избрани произведения
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2787-5
цена: 17 лв.


В центъра на цялата си писателска дейност Августин поставя не само абстрактни теологически въпроси, а и проблеми, свързани с вътрешния живот и търсенията на човека. Блестящата реторическа подготовка, талантът и темпераментът му позволяват да движи свободно тона и стила си от високо полемичен патос до интимност и мекота. Личността му, съчетаваща по необичаен начин фантазия и педантичност, суровост и способност за дълбоко съчувствие, поетическа дарба и философска мисъл, както и творчеството му, което се опира и на Библията, и на езическата литература, играят огромна роля за цялата човешка култура и до днес.
Анна Б. Николова
автор: Пиетро Помпонаци
заглавие: Трактат зa безсмъртието на душата
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2792-9
цена: 12 лв.


Трактатът за безсмъртието на душата е обнародван през 1516 г. Съчинението, в което основни тези на Аристотеловата философия са третирани в духа на късноантичните интерпретатори от типа на Александър Афродизийски, предизвиква острата критика както от страна на представителите на господстващия в североиталианските университети авероизъм, така и от страна на ортодоксалните то-мисти. Помпонаци отговаря с две кратки съчинения, „Апология" и „Защита", които обаче само засилват подозренията на противниците му. Трактатът е публично изгорен във Венеция, а неговият автор избягва осъждането като еретик единствено благодарение на застъпничеството на кардинала хуманист Пиетро Бембо.

автор: Петър Бицили
заглавие: Малки творби
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-07-1217-3
цена: 10 лв.


„Бицили беше фантазен човек! Една лекция на Бицили струваше колкото три години в Харвард." Владимир Свинтила
В сборника са събрани статии и есета на Бицили, публикувани на български, които го разкрибат като блестящ историк, философ и социолог на културата, на историята и литературата.
автор: Стефан Попов
заглавие: Витгенщайн
Подзаглавие: Аналитика на мистическото
година: 2008
ISBN: 978-954-9757-12-5
цена: 16 лв.


Предлаганата интерпретация на ранната философия на Витгенщайн е опит за отговор на един колкото универсално културен, толкова и личен въпрос, занимавал ме в годините, когато изучавах съвременна философия: В какво се състои епохалното значение на Трактата, което го прави, наред с Битие и време, едно от двете последни големи метафизически съчинения в цялата история на европейската мисъл?

автор: сборник
заглавие: Eurika In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-4-6
цена: 30 лв.


Сборникът е посветен на 70-годишния юбилей на Людмила Дончева-Петкова. В него със статии участват редица утвърдени автори и някои, които тепърва започват своя път в научното дирене. Изследванията им са насочени към различни сфери на историческото познание, но ги свързва интересът към миналото, към днешните и бъдещите открития.
автор: сборник
заглавие: Иванка Акрабова-Жандова
Подзаглавие: In memoriam
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-8-4
цена: 25 лв.


Този сборник бе замислен и статиите за него подготвени още приживе на ст. н. с. Иванка Акрабова-Жандова.За дълбоко съжаление на съставителите и авторите, изданието не можа да бъде видяно от нея.

автор: Vesela Katsarova
заглавие: ENGLISH FICTION IN THE 1970s SUSAN HILL AND THE PROBLEM OF ALIENATION
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2749-3
цена: 15 лв.


Седемдесетте години обикновено се обозначават от английските историци и социолози като „десетилетие на насилието" (violent decade) или десетилетие на бедите (Time of Troubles) поради кризата, обхванала всички сфери на обществения живот. Защитната реакция на повечето писатели е да обърнат гръб на социалните проблеми и да се затворят в собственото си „аз".
В английския роман през 70-те години започват да преобладават описания на мъчителни чувства, състояния на страх, потиснатост, отчаяние, както и усещане за изолация, самотност и отчуждение.
автор: Maria Pipeva
заглавие: Е. М. FORSTER'S NOVELS
Подзаглавие: From the Monologic to the Dialogic
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2784-4
цена: 15 лв.


Всички белетристични творби на английския писател Едуард Морган Форстьр (1879-1970) могат да се разглеждат като вариации върху една централна тема: критика на самодоста-тъчното, монологично затворено в себе си съзнание и потребността от диалогично отваряне към другия като предпоставка за пълноценното функциониране на личността и обществото. Методите и средствата на тази критика обаче претърпяват съществено развитие.
автор: Krassimira Rangelova
заглавие: LANGUAGE LEARNING A PROCESS VIEW. APPLICATIONS OF THE COGNITIVE APPROACH TO LEARNING TO SECOND LANGUAGE INSTRUCTION
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-07-2114-8
цена: 10 лв.


This study grew out of a need 1 felt year after year during the preparation of my course in psycholinguistics and the teaching practices I was engaged in in my other class of Advanced English. My efforts in teaching the psychology of language and in explaining how the human memory system processed information in language comprehension and language use - making students specifically aware of the shaping influence of the cognitive processes and mechanisms on learning - stood in grotesque contrast to the teaching principles 1 myself was using in my English Language class.
автор: Kalina Filipova
заглавие: DRAMATISED NARRATION
Подзаглавие: The Development of Joyce's Narrative Technique from Stephen Hero to Ulysses
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2542-0
цена: 10 лв.


Тази студия е първото цялостно изследване, което проследява - в светлината на някои от основните понятия на Михаил Бахтин за модернистичния роман - развитието на повествователната техника на Джеймс Джойс от първия му, незавършен роман "Стивьн хероят", през преходния към модернизма "Портрет на художника като млад" до зрелия му модернистичен шедьовър "Улис".

автор: Lilyana A. Grozdanova
заглавие: FRESH IDEAS IN ELT
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-07-1836-8
цена: 10 лв.


Книгата "Нови идеи в обучението по английски език" е предназначена за широк кръг от професионалисти - преподаватели по английски език, автори на учебни системи, организатори на езикови курсове и специалисти в областта на образованието. В нея се анализират езиковите потребности на българите, изучаващи английски език при новите реалности, и се предлага комплексен модел за преподаване на английския език, насочен към интензификация на учебния процес. Разглеждат се такива важни въпроси, като свързаното преподаване на лексика и граматика, изграждането на лексикална и граматична компетентност, засилване на мотивацията на обучаваните, самоподготовката, ролята на учителя и др. Предлага се богат ресурс от идеи, техники на преподаване, практически примери и упражнения, проверени и доказали своята ефективност. Отвореният характер на модела позволява по-нататъшното му обогатяване с идеи от самите читатели.
автор: Владимир Филипов
заглавие: Проникване на английската и американската книжнина в България през Възраждането
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-07-1708-6
цена: 10 лв.


Този труд разглежда подробно проникването на английската и американската книжнина в България в периода от 1837 г. до Освобождението. Началната част е изцяло посветена на Бенджамин фран-клин, чийто предговор към неговия „Алманах" от 1758 г. е първата творба от англоезичен автор, появила се на български. След това всяко произведение от периода 1837-1850 г. е проучено отделно в хронологически ред. След 1850 г. произведенията са разгледани в тематични групи - художествена, познавателна, нравоучителна литература и др.
автор: Александър Шурбанов
заглавие: Поетика на английския ренесанс
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-07-1708-6
цена: 15 лв.


Книгата „Поетика на английския ренесанс" се състои от три раздела. Първият съдържа обзорни студии върху някои от най-значителните произведения на английската литература от ранномодерния период: „Сонетите" на Шекспир, рицарския роман „Смъртта на Артур", от Томас Малори, драмата „Доктор фауст" на Кристофър Марлоу и епическата поема „Изгубеният рай" на Джон Милтън.
автор: Филипина Филипова
заглавие: Българският Гъливър или пътешествията на пародийното
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2490-4
цена: 15 лв.


"Българският Гъливър или пътешествията на пародийното" е текстът на докторската дисертация на авторката, чиято цел е да очертае моделите в превода и рецепцията на творчеството на Джонатан Суифт в България, като потърси отговор на въпроса уловили ли са българските преводачи пародийните стратегии на оригинала и какво ни казва това за принципната възмож-ност за преводимост на пародипното в литературата.
автор: Весела Кацарова
заглавие: От неовикторианство към постмодернизъм. Ангъс Уилсън
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 965-07-1823-6
цена: 10 лв.


В "От неовикторианство към постмодернизъм. Ангъс Уилсьн" доц. Кацарова поставя творчеството на Ангъс Уилсън в широкия контекст на британската литература през втората половина на XX век, с което убедително доказва как чрез „естетиката на компромиса" Уилсън постепенно постига нов тип хибриден роман.
автор: Стойко Стойков
заглавие: Избрани езиковедски трудове
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2612-0
цена: 25 лв.


Сборникът "Избрани езиковедски трудове" включва само част от значимите изследвания на проф. Стойко Стойков, публикувани в продължение на близо половин век в наши и чужди издания.
Идеята за издаване на сборника, която принадлежи на проф. д.ф.н. Максим Сл. Младенов, възниква още през 1992 г., когато с международна научна конференция бе чествана 80-годишнината на Ст. Стойков.
автор: Руселина Ницолова
заглавие: Българска граматика. Морфология
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2738-7
цена: 25 лв.


Информация за потребителите: "Българска граматика. Морфология" в момента се доработва за следващо издание от автора и няма наличен тираж за продажба.
Граматиката е предназначена за студентите по българска, руска и славянска филология, по балканистика, по чужди филологии, по журналистика и всички други специалности, които изучават съвременен български език. Тази книга ще представлява интерес от теоретична гледна точка и за езиковедите. Тя може да подпомогне учителите по български език и по чужди езици в тяхната преподавателска работа. Граматиката ще бъде полезна и за хората, които работят с българския език - редактори, коректори, журналисти, специалисти по реклама, специалисти по връзки с обществеността и др., както и за всеки друг читател, който се интересува от българския език. Тъй като в граматиката се очертава книжовната норма и се отбелязват някои отклонения от нея, надявам се тя да допринесе и за усвояването на по-добра езикова култура.

автор: Умберто Еко
заглавие: Как се пише дипломна работа
Подзаглавие:
година: 1999
ISBN: 954-455-022-5
цена: 9 лв.


Умберто Еко едва ли трябва да бъде представян на българския читател. В тази книга обаче  той  се  разкрива  в  нова светлина. Защото думата „професор" означава не само учен, но и УЧИТЕЛ.
А той наистина е великолепен учител.
Строг, изчерпателен и безкрайно ерудиран, професорът обаче не е чужд и на елегантната ирония, закачката и игрословицата.
Макар и озаглавена „Как се пише дипломна работа", тази книга ще служи и на всички, заели се с работа върху докторска дисертация, а и с всеки друг научен труд.
автор: проф. дфн Иван Харалампиев — отговорен редактор
заглавие: Проблеми на балканското и славянското езикознание
Подзаглавие: сборник от Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 г.
година: 2010
ISBN: 978-954-400-266-4
цена: 23 лв.


В сборника са включени докладите от проведената на 14 и 15 ноември 2008 година Международната научна конференция на тема: „Проблеми на балканското и славянското езикознание", организирана от катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" при Филологическия факултет на Великотърновския университет „ Св. св. Кирил и Методий".
автор: Максим Младенов
заглавие: Диалектология, балканистика, етногеография
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2684-7
цена: 25 лв.


Идеята за издаването на такъв том се носеше във въздуха отдавна -споделяха я много колеги и ученици на Максим Сл. Младенов. Работата по съставянето му започна през декември 2004 г., а конкретният подтик беше предстоящият тогава 75-годишен юбилей на Максим Младенов.
Стремежът ни беше да включим в тома всички аналитични статии на Максим Младенов, които продължават да представляват интерес за научната общественост и не са части от неговите три монографии или от колективни трудове. Както показва заглавието на сборника, той съдържа работи, принадлежащи към трите лингвистични дисциплини, които най-много са занимавали Максим Младенов и най-вярно го представят като учен: той започва своя научен път като диалектолог, какъвто остава през целия си живот, но постепенно в кръга на интересите му трайно се настанява балканистиката, а по-късно - и то във връзка с работата си в областта на диалектологията и балканистиката - той се насочва и към етнолингвистиката. Лингвогеографската методология е еднакво характерна за неговото творчество и в трите области.
автор: Стефан Йорданов
заглавие: Из етническата история на древна Тракия
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-524-738-5
цена: 25 лв.


"Из етническата история на древна Тракия" обединява група проучвания, писани в различно време, но с взор, съсредоточен в произхода и историята на трако-пеласгийската етнокултурна и етнолингвистична общност. Авторът, доц. д-р Стефан Йорданов, е преподавател в катедра "Стара и средновековна история" на Историческия факултет на ВТУ "Cв. св. Кирил и Методий".
Етническата история на древна Тракия е разгледана на фона на проблемите на палеобалканистиката, в която интегрално се вписва и чието ядро до голяма степен оформя, респективно на фона на етнокултурната история на цивилизациите от Понтийския регион и Източното Средиземноморие.
автор: Ваня Лозанова-Станчева
заглавие: На изток от Рая
Подзаглавие: към орфическата география на Отвъдното в Interpretatio Chistiana
година: 2010
ISBN: 978-954-400-275-6
цена: 10 лв.


Защо "Hа изток от Рая"? Защото там е краят на света! Това е една устойчива митологемна схема на мистичното пътуване Отвъд, предприемано от посветения в орфическите тайнства, за да постигне вечен и блажен живот посредством сакралното познание за безсмъртието... Намерението на предлаганата книга, която е първа част на едно по-голямо изследване, е да бъдат подирени конкретни литературни връзки между някои раннохристиянски творби с апокалиптичен характер и евентуалните техни орфически първоизточници, интерпретиращи „географията на Отвъдното" в една устойчива есхатологична традиция.
автор: Камен Димитров
заглавие: Речник-индекс на словата на авва Доротей
Подзаглавие: (по ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин)
година: 2010
ISBN: 978-954-524-727-9
цена: 25 лв.


Речникът-индекс съдържа 3206 речникови статии и би могъл да послужи не само за справочник при лексикални проучвания, но и да бъде използван при всякакъв вид изследвания, свързани с историята на българския език или с техниката на превеждане от гръцки на български. Така например в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей се срещат прояви на една нерегистрирана досега в старобългарския език граматична особеност - образуване   на   бъдеще  време  в миналото   от   имперфект  на ИМЪТИ и инфинитив.
автор: Валери Стефанов
заглавие: Българска словесна култура
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2948-0
цена: 20 лв.


„Българска словесна култура" е книга, в която са събрани работи, писани през различни години. Част от тях са познати от други издания, други не са толкова познати. Събирането им в настоящия том е жест на почит към словото и към всички, които градят неговия дом.
Валери Стефанов е професор по история на българската литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Неговите изследвания са ориентирани към широк кръг от проблеми, свързани с националната литературна история, с колективната идентичност, културната памет, идеологията и пр.

автор: сборник
заглавие: Езикът и литературата в епохата на глобализацията
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-07-1808-2
цена: 10 лв.


Възможна ли е сега концепция за „глобална литература"? Интуициите, белязали началните перспективи и граници на това ново поле, странно възпроизвеждат една негативна предпоставка, която с праг за възникването и на понятието световна литература в началото на XIX век. Негативната роля се пада на филологическия проект, зародил се в европейското Просвещение именно като възможност за партикуларно описание или конституиране на национални езици и съответните им литератури. Консервативната линия на европейската традиция през последните два века вижда в този съюз между филологическата идеология и политическата прагматика фундамент на „духа на народа", „изконните ценности", „националния характер" и други дискурсивни формули, мотивиращи върховната идеологема „самобитност на родната литература". Политиката на представителство, която такъв дискурс опосредства, винаги обслужва властовите стратегии на социални и професионални групи и институции. Така „добрата воля за власт" (по израза на Дерида) употребява перспективата на различието, която всеки национален литературен дискурс „естествено" произвежда. В този смисъл е съвсем основателно и питането на Гелнър дали, след като национализмът създава нациите, литературата не е онзи феномен, който създава национализма.
автор: Херодот
заглавие: История
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-535-618-6
цена: 29 лв.


Настоящият превод е второ подобрено издание на първото цялостно представяне на Херодот на български. Във възможната степен преводачът Петър Димитров е запазил в своя превод стилистичните особености на старогръцкия оригинал и е предал и особения „художествен" начин на разказване на писателя историк. В превода са изразени ред особености на оригиналния текст - „ наивният " фолклорен тон на някои разкази, вкусът към отделна експресивна дума, приповдигнатостта, съвестното описателство. Наречен в античността „ пъстър " поради многообразието на използваните средства, разбира се, стилът на Херодот може да се представи само донякъде в превод. По-високата адекватност би нарушила нормата на литературния български и би въздействала като „лош език". Разбирайки добре това, преводачът е следвал един компромисен стил, който предава особеностите на оригинала и същевременно зачита нормата на нашия език.

автор: Людмила Иванова, Женя Колева
заглавие: Да общуваме на български
Подзаглавие: български език за чужденци втора част + CD
година: 2009
ISBN: 978-954-400-110-0
цена: 35 лв.


Учебникът "Да общуваме на български" е разработен на базата на принципите и описанията на Общата европейска езикова рамка и подпомага прехода от ниво А на владеене на българския език до ниво В. Целевата му група са хора, желаещи да усвоят български език като чужд език, за да го ползват в различни житейски и професионални ситуации.
автор: Иван Касабов
заглавие: Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-535-518-9
цена: 13 лв.


Книгата "Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства" е организирана от оригиналната идея за мястото на лингвистиката сред другите науки и различните изкуства, в нея науката за езика се разглежда като основна хуманитарна дисциплина в най-общ диалектико-философски и научно-методологичен план.
автор: Михаил Виденов
заглавие: Езикът на града
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3056-1
цена: 30 лв.


Предлаганата книга обхваща постановки, смятани за класика в българската социолингвистика. Сред многото теми, с които авторът се е занимавал, градската реч заема основно място. Книгата, която сега държите в ръцете си, е посветена на социолингвистическия подстъп към градската реч, доскоро смятана за непроучваема и хаотична.
Проучването на градския език в днешните условия е модерна и актуална научна задача, към която проявяват траен интерес както специалистите езиковеди, така и всички, които се интересуват от езикови проблеми.
Настоящото издание е посветено на 70-годишнината на автора. Aкад. Михаил Виденов е бодещ, български учен в областта на социолингвистиката. Автор е на около 400 публикации върху езиковата теория и на практическото изследване на българската и славянската езикова ситуация. Издал е 25 отделни книги, за които има множество отзиви в нашия и чуждестранния научен печат.
автор: Мария Китова - Василева
заглавие: Език и писменост
Подзаглавие: произход и развитие
година: 2008
ISBN: 978-954-535-503-5
цена: 15 лв.


Книгата е структурирана в четири основни части. Първата част "Езикът - този прекрасен феномен" разглежда видовете комуникация, комуникацията при животните, членоразделната реч, специфичните характеристики на човешкия език, основните хипотези за произхода на езика, теориите за езиковите промени, смесените езици, изкуствените езици. Втората част "История на писмеността" представя понятието "графика", дописмените визуални послания, възникването на писмеността, тайните на етруската писменост, писмените системи на народите в Централна Америка, магията на древните руни, възникването и развитието на славянската писменост. Третата част е посветена на древните цивилизации и езици. Четвъртата част "Езикът като цел" представя зараждането на античната филология.

автор: Петя Осенова
заглавие: Именните фрази в българския език
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-9859-43-0
цена: 10 лв.


Тази книга е резултат от многогодишната ми работа в областта на формалната и корпусната лингвистика. Тя е посветена на именните фрази в българския език. Формалният подход се изразява в използването на конкретна съвременна лингвистична теория. В случая това е Опорната фразова граматика (HPSG). Корпусният подход означава, че се разчита на синтактично анотиран масив от български текстове за илюстриране и верификация на езиковите модели. В работата се използва синтактично анотираният корпус на българския език BulTreeBank.
автор: Морис Фадел
заглавие: Животното като литературна провокация
Подзаглавие: "Анималистиката" на Емилиян Станев
година: 2010
ISBN: 978-954-535-622-3
цена: 13 лв.


Време е литературата да бъде четена не само като литература. Време е да престанем да дистанцираме литературата от себе си, като й се възхищаваме или като я смятаме за нещо незначително и да я накараме да говори сериозно върху проблеми, които ни засягат. Тази книга се стреми да прави точно това. Като разколебава границите между литература и нелитература, тя се опитва да ни вгледа в такива същностни въпроси като „Какво е човекът?", „Какво е животното?", „Какво е природата?", „Имаме ли право все още да се наричаме хора?". Ако се почувствате неуютно в собствените си представи за себе си като същества, по-висши от животните, или като обикновени животни сред останалите животни, книгата е постигнала целта си.
автор: сборник
заглавие: Краят на хилядолетието
Подзаглавие: носталгии, раздели и надежди
година: 2000
ISBN: 954-07-I456-7
цена: 10 лв.


В сборника с доклади от конференцията на факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски" учени от различни поколения, представители на филологическата наука от много български университети, развиват своите анализи и визии за състоянието на езика, литературата и духовността в самия край на XX век; правят прогнози за тяхното бъдеще, което несъмнено ще бъде белязано от революцията в информационните технологии, непредвидена с мащабите си допреди едно-две десетилетия от никой футуролог или фантаст.
автор: сборник
заглавие: Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-07-1791-4
цена: 12 лв.


Сборникът „Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство" включва доклади, изнесени на научната конференция на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски" под същия надслов, състояла се  през  май 2001 г.
Какво представлява езикът от лингвистична, философска и психологическа гледна точка, до каква степен той е средство за разбирателство, мост между отделните индивиди, литератури и култури, и до каква степен неговите норми и правила се явяват пречка, граница, „калъф", който възпира пътищата на свободната речева изява и разбирателство?
автор: сборник
заглавие: Как с думи се правят светове
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-07-2036-2
цена: 10 лв.


Основният акцент тук е поставен върху новите технологии, като кино, телевизия, реклама, Интернет. Какви промени в начините на общуване, предаване на информация и културно производство предизвикват те по отношение на възприемането на литературни произведения, представите за класика, литературен канон, фигурата на автора, актовете на писане и четене, съдбата на книгата? Доколкото тези теми са част от проблемите на четенето в новата медийна и технологична среда, дискутирани в контекста на Волфганг-Изеровата литературна антропология, те попадат в концептуалното поле на взаимодействието между реалното и въображаемото.

автор: Стефка Димитрова-Конаклиева
заглавие: Флора на морските водорасли в България
Подзаглавие: RHODOPHYTA, PHAEOPHYTA, CHLOROPHYTA
година: 2000
ISBN: 954-642-112-х
цена: 16 лв.


Написването за първи път на флора на морския макрофитобентос от акваторията на България попълва липсата от източник за основно запознаване със систематиката на България попълва липсата от източник за основно запознаване със систематиката и открива възможност за лесно идентифициране на представителите от отделите Rhodophyta (Червени водорасли), Phaeophyta (Кафяви водорасли) и Chlorophyta (Зелени водорасли).
автор: Димитрина Стоянова, Елена Чакалова
заглавие: Ултраструктура на растителната клетка
Подзаглавие:
година:
ISBN: 954-642-132-4
цена: 16 лв.


Атласът „Ултраструктура на растителната клетка" е учебно пособие, допълващо лекциите по основните курсове по „Анатомия и морфология на растенията" и „Ботаника I част" за студентите от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" по специалностите биология, екология, молекулярна биология, биотехнология, биология и химия, география и биология.
автор: Здр. Константинова, М. Петров, М. Дееничина съставители
заглавие: Българската журналистика - 160 години
Подзаглавие: минало-настояще-перспективи
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2304-4
цена: 12 лв.


Материали от научната конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., във Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет „Св. Климент Охридски".
Сборникът "БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА - 160 ГОДИНИ. МИНАЛО-НАСТОЯЩЕ-ПЕРСПЕКТИВИ" е част от проект към Фонд "Научни изследвания" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с председател на Управителния съвет проф. д-р Георги Бакалов.
автор: сборник
заглавие: Медии, комуникация, общество
Подзаглавие: Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски"
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2817-9
цена: 10 лв.


Сборникът „Медии, комуникация, общество" съдържа изследвания на докторанти от четирите катедри („История и теория на Журналистиката", „Печат и книгоиздаване", „Радио и телевизия" и „Комуникация и връзки с обществеността") на Факултета по журналистика и масова комуникация на CУ „Св. Климент Охридски".

автор: сборник
заглавие: Култура. Медии. Публичност
Подзаглавие: сборник
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3024-0
цена: 10 лв.


Meдиите кaтo културна среда. Присъствието на културната проблематика в медиите. И преди Всичко - феноменът вестник „Култура" и приносът му за изявата на критическите интелектуалци в българската публичност.
Това са основните теми в този сборник, представящ доклади и съобщения от конференцията „Култура. Медии. Публичност" (8 януари 2007), организирана по проект на факултета по Журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" от катедрите „Радио и телевизия" и „Печат и книгоиздаване" и спонсорирана от фонд „Научни изследвания".
автор: Любомир Стойков
заглавие: Управление на връзките с обществеността
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-323-256-7
цена: 15 лв.


Защо са необходими нови подходи и решения в управлението на връзките с обществеността? Наистина ли пъблик рилейшънс е главен интегриращ фактор в комуникационната политика на организацията? Как се осъществява планирането, програмирането и финансирането в PR-дейността? Ефективното използване на информационните ресурси и новите медии в съчетание с творческата иновативност и проактивния мениджмънт привилегироват връзките с обществеността като незаменима социална технология на организациите и бизнеса за общо добро и за благополучието на всички.
автор: Веселина Вълканова
заглавие: Графичен дизайн
Подзаглавие: нови оформителски концепции на всекидневника
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2493-5
цена: 10 лв.


Промененият начин на медийна консумация и конкуренцията с електронните средства за комуникация насочиха издатели и редактори към търсене на нова философия на всекидневника, нова функционалност и представяне на информацията. В споровете между университетски преподаватели и практикуващи журналисти се формулираха „спасителните пояси" на днешния вестник. Да информира вече, очевидно, не е достатъчно. Модерният вестник трябва да ориентира (да насочва, йерархизира, обобщава, да показва главното, да създава опорни точки), да води (да помага при селективното четене, „навигацията" през многообемните вестници), да коментира (да интерпретира, да разгръща по-задълбочено определени теми, да въвежда други планове към дадена статия).
автор: В. Илиев, Е. Хауърт, Д. Данов, Кр. Олах, М. Василева
заглавие: Масмедиите във Великобритания и САЩ
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-90728-1-9
цена: 6.2 лв.


Сборникът проследява в исторически план развитието на печатните и електронните медии в двата културни контекста, като същевременно се спира на такива възлови въпроси в изследването на информационната среда, като ролята на обществените и комерсиалните медии, институциите за медийно регулиране, редакционните принципи и стандарти в журналистиката, взаимоотношенията между медии и демокрация и появата на модерните информационни системи.Специално внимание е отделено на Би Би Си като един от моделите на плуралистична и демократична медийна институция.
Наред с това книгата предоставя последни данни за развитието на медиите във Великобритания и САЩ в контекста на технологичната революция и глобализацията, а също така и начините, по които тези процеси се отразяват на свободата на словото и влиянието на масмедиите върху политическото развитие.
„Масмедиите във Великобритания и САЩ" ще представлява интерес за журналисти - настоящи и бъдещи, за изследователи на средствата за масовата комуникация, за хората, от чиито решения зависи бъдещето на свободата на словото в България, а също така за всички, които проявяват интерес към историята и развитието на масмедиите.

автор: Силвия Цветкова-Казандзи
заглавие: Икономика и цифровизация на електронните медии
Подзаглавие: медиа практики в България и Гърция
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2825-4
цена: 10 лв.


Това е първата книга у нас, в която се разглеждат медийният пазар и индустрия в условията на цифровизацията в контекста на медийните практики в две съседни балкански държави - Р България и Р Гърция. Подобен сравнителен анализ на електронната медийна среда в две държави - членки на ЕС, досега не е правен.

автор: Лиляна Менчева
заглавие: Рекламна политика
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-535-138-1
цена: 14 лв.


Книгата по рекламна политика представя основната същност на рекламата в качеството й на елемент на комуникационния маркетинг, с основните методи, фирми и средства за осъществяване на рекламна дейност от съвременната фирма. В нея е отделено съществено място на каналите за реализация на рекламни дейности, на планирането и изпълнението на рекламната кампания, на анализа и на оценката на ефективността на рекламните мероприятия.
автор: Здравка Константинова
заглавие: Държавност преди държавата
Подзаглавие: свръхфункции на българската възрожденска журналистика
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3052-3
цена: 15 лв.


"Държавност преди държавата" представя нов прочит на възрожденската ни периодика и е своеобразна нейна кратка история. Изборът на темите и на проблемите, както и авторските концепции преактуализират мисленето за Българското възраждане.     
"Държавност преди държавата" е отличена през 2001 г. с наградата за книга на Съюза на българските журналисти.
автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Излъчващият свят
Подзаглавие: + CD
година: 2010
ISBN: 978-954-92027-7-9
цена: 15 лв.


Радиото е толкова старинно нещо, че днес никой не му обръща внимание. Просто го ползва. И колкото повече за слушателя то е привлекателна, но малко видима част от всекидневието, толкова повече за неговите творци често е фетиш - с възможностите за личностна реализация, с културната му същност, влиянието му, печеленето на пари. Но радиото едва ли е така устойчиво живо само поради тази малко странна любов. Самата тя не идва от нищото. На феномена радио са посветени деветте обзора в книгата.

автор: Христина Янисова
заглавие: Работна тетрадка 1
Подзаглавие: Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език
година:
ISBN: 978-954-535-412-7
цена: 10 лв.


Работна тетрадка 1 е помагало по практическа новогръцка граматика към първите 15 урока от учебника „Новогръцки език за начинаещи". В учебните единици се прави обзор на изучаваните граматически категории, тематично обобщение на лексиката и се предлагат разнообразни упражнения за развитие и усъвършенстване на произношението, правописа и граматиката, уменията за разбиране при четене и писане. Включени са и примерни тестове за проверка на придобитите знания и умения (с отговори за правилно решение). Учебното помагало е предназначено за студенти, ученици и всички, които изучават новогръцки език. То може да служи както за семинарни занятия, така и като средство за самостоятелна подготовка.
автор: Робърт Е. Фариел, Робърт У. Хиндис, Дейвид Б. Бери
заглавие: Наука за земята
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-535-465-8
цена: 62 лв.


Книгата "Наука за Земята" е пълен, богато илюстриран учебник, изучаващ Земята от астрономическо и геологическо гледище. Тя съдържа основни знания за:
* земните движения;
* отвъд Земята;
* земните материали;
* земната повърхност;
* атмосфера и океани;
* време и климат;
* вулкани и земетресения и др.